2020-03-29; 8:47 val.

Programos LIFE+ projektas

Marijampolės savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais pradeda įgyvendinti svarbų aplinkosaugos LIFE+ programos projektą „Amalvo ir Žuvinto pelkių kompleksų išsaugojimas“

    
LIFE+ programa skirta aplinkosaugos priemonėms finansuoti. LIFE+ sudaro trys komponentai: LIFE+ gamta ir biologinė įvairovė, LIFE+ aplinkos politika ir valdymas bei LIFE+ informacija ir ryšiai (informacija apie LIFE + programą adresu: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm).

 


LIFE+ programos kryptis „Nature“, pagal kurią įgyvendinamas projektas, yra skirta Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 gamtinių vertybių apsaugai. Žuvinto biosferos rezervatas yra šio europinio tinklo dalis. Marijampolės savivaldybės teritorijos dalis (Gudelių, Liudvinavo Igliaukos, Marijampolės seniūnijų dalys, kurių bendras plotas-10361 ha) patenka į aukščiausios kategorijos kompleksinę saugomą teritoriją – Žuvinto biosferos rezervatą.


Pradedant įgyvendinti projektą, norima informuoti visuomenę, projekto teritorijos žemės naudotojus, valstybės ir savivaldos institucijas. Kitas seminaras apie projektą planuojamas rengti Daukšiuose. 


1967-1972 m. Amalvo ir Žuvinto pelkių apylinkėse įrengtų sausinimo kanalų tinklo, kitų melioracijos statinių funkcionavimas šiuo metu nesuderinamas su pasikeitusiomis ekologinėmis ir ekonominėmis žemėnaudos sąlygomis. Amalvo apylinkių melioracijos statinių būklė bloga. Išskyrus palyginti aukšto žemės našumo balo naudmenas Varnupių – Daukšių juostoje, kitur pievų ir ariamų naudmenų, o kartu ir melioracijos statinių būklė žymiai blogesnė. Dalis nusausintų pelkynų – mažai produktyvūs rūgštūs aukštapelkiniai durpžemiai, kurių panaudojimas tiek žemės, tiek miškų ūkiui nėra rentabilus, apleisti ir apaugę krūmynais. Tokie durpžemiai yra pietinėje Amalvo pelkės dalyje, dalis – Amalvo polderyje. Aukštapelkių durpynai mineralizuojasi, išdžiūvus durpynams ženkliai padidėja gaisrų pavojus. Nusausintose žemapelkėse dėl netinkamo hidrologinio režimo ir neracionalios žemėnaudos vyksta durpynų mineralizacija ir slūgimas, reikalingos vis didesnės sąnaudos išlaikyti tinkamą vandens lygį esamose apypelkių žemės ūkio naudmenose. Melioracijos grioviai ir iš durpių supilti pylimai reikalauja nuolatinės priežiūros (turi būti kertami krūmai, medžiai, valomos sąnašos, taisomi atsiradę griovių ir pylimų šlaitų pažeidimai). Tokiai priežiūrai reikalingos nemažos lėšos. Sumažėjus melioracijos finansavimui, ilgus metus ji nebuvo vykdoma. Šiuo metu kritinė griovių ir pylimų būklė yra Amalvo pelkės pietrytinėje dalyje. Grioviai dėl vagos dugno ir šlaitų deformacijų, susikaupusių sąnašų, šiurkščiosios vandens augmenijos, šlaituose augančių medžių ir krūmų jau neatitinka projektinių parametrų. Sausinimo griovių nuolydis yra minimalus, grioviai kerta įvairaus gylio durpynus, todėl, jiems suslūgus, dalyje griovių atkarpų susidarė atvirkštiniai nuolydžiai, kaupiasi sąnašos, užnešamos dalyje sausinamos teritorijos įrengtų drenažo sistemų žiotys. Pylimai apaugę krūmais, išvarpyti bebrų bei ondatrų urvų, pylimų, suformuotų iš durpingo grunto durpė sukritusi. Amalvo šiaurinėje dalyje esančiame polderyje eksploatuojama siurblinė palaiko 1,5–2 m žemiau natūralaus vandens lygį. Valstybei priklausančios, savivaldybės administracijos eksploatuojamos, Amalvo polderinės sistemos esama būklė bloga. Polderio siurblinės siurbliai susidėvėję, būtinas pylimų kapitalinis remontas, didėja elektros energijos, kitos eksploatacinės sąnaudos. Savivaldybės administracijos nuomone, lėšas melioracijai tikslinga nukreipti aukšto žemės našumo balo naudmenims, Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje vystant gamtinius išteklius tausojančią žemėnaudą.


Marijampolės savivaldybės administracija kartu su kitais projekto partneriais: Žuvinto biosferos rezervato administracija, Marijampolės miškų urėdija, vykdydama Marijampolės savivaldybės tarybos 2007-11-26 sprendimą Nr. 1-218 sutiko dalyvauti VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ parengtame projekte „Amalvo ir Žuvinto pelkių kompleksų išsaugojimas“ (anglų k.-Integral approach to long term conservation of Amalvas and Žuvintas raised bogs).


Savivaldybės administracija dalyvaudama projekte siekia vykdyti racionalią Amalvo ežero apylinkių žemėnaudą, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikalavimus, rekonstruoti Amalvos polderį ir polderio siurblinę, išlaikant polderyje pievas ir ganyklas, įrengti Amalvo apžvalgos platformą, tuo didinant gamtinių objektų patrauklumą aktyvaus poilsio mėgėjams.


Europos Komisija pritarė LIFE+ programos projektui „Amalvos ir Žuvinto pelkių kompleksų išsaugojimas“ 2008-11-24 pasirašant sutartį su VšĮ  „Gamtos paveldo fondas“ dėl paramos projekto įgyvendinimo. Bendra projekto verte - 1.603.996 EUR.

 

Pagal šią paramos sutartį VšĮ  „Gamtos paveldo fondas“ parengtos partnerystės sutartys su kiekvienu projekto partneriu, t.y. Marijampolės savivaldybės administracija; Žuvinto biosferos rezervato direkcija, Marijampolės miškų urėdija. Partnerystes sutartys sudarys prielaidas projekto įgyvendinimui, lėšų pervedimui ir atsiskaitymams tarp partnerių. Pagal partnerystės sutartį ir patvirtiną projekto įgyvendinimo grafiką Marijampolės savivaldybės administracija 2009-2010 m. numato įgyvendinti tokias projekto veiklas:

  1. Parengti Amalvo polderio siurblinės ir polderio rekonstrukcijos iš žiemos polderio į vasaros polderį techninį projektą ir polderio vandens lygio reguliavimo taisykles, kurių įgyvendinimas užtikrintų minimalų vandens nuotėkį iš Amalvo pelkės bei vandens pumpavimą iš polderio tik šiltuoju augalijos vegetacijos periodu, o vakarinėje polderio dalyje ištisus metus užtikrinant aukštą (arti žemės paviršiaus) vandens lygį;
  2. Parengti neįgaliesiems pritaikytos Amalvo apžvalgos platformos techninį projektą;
  3. Pagal parengtą techninį projektą rekonstruoti Amalvo polderį ir polderio siurblinę;
  4. Pagal parengtą techninį projektą įrengti Amalvo apžvalgos platformą su informaciniu stendu bei informacinį stendą prie Varnupių piliakalnio.


2009 m. numatoma parengti Amalvo polderio ir polderio siurblinės rekonstrukcijos, Amalvo apžvalgos platformos techninius projektus. Darbus numatoma vykdyti 2010 m. Savivaldybės administracija įsipareigojo įgyvendinti projekto veiklas apytiksliai kainuosiančias apie 740 tūkst. Lt. Savivaldybės įnašas projekte sudaro apie 185 tūkst. (25 % tinkamų finansuoti projekto išlaidų). Europos Sąjungos parama – sudaro 50 %  visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, Aplinkos ministerijos indėlis – 25 %. Yra gautas Finansų ministerijos pritarimas 2009-2010 m. finansuoti LIFE+ programos projektus.


Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti Amalvo bei Žuvinto pelkinių kompleksų išsaugojimą, prisidėti prie Paukščių ir Buveinių direktyvų, įgyvendinti Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo ir Amalvo gamtotvarkos planus. Vykdant projekto veiklas numatoma: pertvarkyti Amalvo ežero šiaurinėje dalyje esantį polderį ir siurblinę, sumažinant sausinimo įtaką Amalvo pelkynui ir Amalvo polderio eksploatacijos kaštus; atstatyti gruntinio vandens lygį pietinėje Amalvo pelkyno dalyje dešiniajame Dovinės upės krante esančioje aukštapelkėje, iškertant medžius bei patvenkiant sausinimo kanalus; pertvarkyti Dovinės bei Amalvės upėse esančius šliuzus-reguliatorius į slenkstines nuopylas, taip užtikrinant natūralų vandens lygių svyravimą Žuvinto ir Amalvo ežeruose ir jų įtakojamuose pelkiniuose kompleksuose; sumažinti vandens nuotėkį iš pelkynų rekonstruojant piečiau Amalvo ež. esantį pylimą ir abipus Dovinės šliuzo reguliatoriaus esančius pylimus; atstatyti Žuvinto pelkinio komplekso gruntinio vandens lygį patvenkiant keturis pelkyne iškastus sausinimo kanalus; parengti nusausintų žemapelkių naudojimo rekomendacijas biosferos rezervato teritorijoje gyvenantiems ūkininkams, konsultuojant ir skatinant juos dalyvauti Kaimo plėtros programos II krypties Agrarinės aplinkosaugos priemonėje, remti mėsinės gyvulininkystės plėtrą biosferos rezervato teritorijoje; vystyti pažintinį turizmą, rekonstruojant Žuvinto muziejaus ekspoziciją bei įrengiant apžvalgos platformą prie Amalvo ežero.


Amalvo žiemos polderį siūloma pertvarkyti į vasaros polderį, sumažinant durpingų sluoksnių irimą, tolimesnį durpinių gruntų sausėjimą ir slūgimą. Pertvarkymas apimtų Amalvo polderio siurblinės rekonstrukciją, polderio griovių ir pylimų rekonstrukciją. Atlikus rekonstrukciją siurblinė turėtų būti eksploatuojama tik pavasarinių potvynių ir vasaros sezono metu. Šaltuoju sezonu gruntinis vanduo bus išlaikomas natūraliame lygyje (polderis užtvindomas). Polderyje turėtų būti taikomas tik gyvulių ganymas bei šienavimas. Tokios žemėnaudos priemonės naudingos ilgalaikėje perspektyvoje, nes šios priemonės nereikalauja didelių ūkininkavimo sąnaudų, vertingos ekologiniu požiūriu saugant Amalvo ir Žuvinto apypelkių biotopą.


Marijampolės savivaldybės administracija dalyvaudama projekte siekia renovuoti anksčiau Amalvo ežero pelkinio komplekso pakraščiuose įrengtą sausinimo kanalų tinklą ir polderinę sistemą. Atlikus polderio ir polderio siurblinės rekonstrukciją tikimasi sumažinti polderio eksploatacijos kaštus, iš dalies atstatyti Amalvo ežero natūralų apypelkį, išsaugoti būdingas pelkinės augmenijos ir gyvūnijos buveines, skatinti ekologinę žemėnaudą.


Šis aplinkosaugos projektas padės išsaugoti Marijampolės savivaldybės gamtines vertybes ir plėtos pažintinį turizmą mūsų savivaldybėje.
      

Jonas Kazakevičius
Žemės ūkio skyriaus  vyriausiasis inžinierius melioratorius       

  • Daugiau apie projektą 
  • Amalvo melioracijos statinių būklė


FINANSUOJA

 

 PARTNERIAI

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-19 14:08:33