Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Marijampolės savivaldybės administracijoje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Reglamento pagrindu Marijampolės savivaldybės administracijoje 2018 m. gegužės 25 d. priimtas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-941 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybėje“. Nauja redakcija Taisyklės išdėstytos 2019 m. vasario 22 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-282 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybėje“.

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Siekiant užtikrinti asmenų ir turto saugumą, tam tikros Marijampolės miesto teritorijos stebimos vaizdo stebėjimo kameromis. Marijampolės savivaldybės administracijoje 2018 m. rugsėjo 21 d. priimtas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-1580     „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas
Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje:
  • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
  • prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka Marijampolės savivaldybės administracijoje numatyta Marijampolės savivaldybės administracijoje 2018 m. spalio 19 d. priimtame Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme Nr. DV- 1744 „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos
Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises gali pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti. Marijampolės savivaldybės administracija, gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikia informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą.  Jeigu asmuo nesutinka su Marijampolės savivaldybės administracijos atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys
Živilė Azaravičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 094, zivile.azaraviciene@marijampole.lt
Kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, buveinės adresas J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel. (8 343) 90 011, el. paštas duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybės administracijoje teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Informacija atnaujinta 2021-08-12 11:09