Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Konkursai. Atrankos

​Konkursas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (inžinieriaus) pareigoms 

Konkursas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, MSA Buhalterijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms

Konkursas į karjeros valstybės tarnautojo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Konkursas Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas Marijampolės vaikų lopšelio- darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas  Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti


PAREIGYBEI NUSTATYTOS FUNCIJOS, KELIAMI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI IR KOMPETENCIJOS, PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS BEI ATRANKOS BŪDAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (INŽINIERIAUS) PAREIGOMS EITI

Marijampolės savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, kodas 188769113, skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (inžinieriaus) (pareigybės lygis A2) pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir kompetencijos pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą technologijų mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų statybą bei statybos darbų techninę priežiūrą.
 3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 4. Gebėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu, SISTELA programa.
 5. Išmanyti kalbos kultūrą ir dokumentų rengimo taisykles.
 6. Žinoti dokumentų priėmimo, saugojimo, atidavimo į archyvą tvarką.

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (inžinierius) vykdo šias funkcijas:

 1. Koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės statinių, patalpų statybos, rekonstravimo ir remonto darbus.
 2. Organizuoja ir vykdo savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje įrengtų sporto ir vaikų žaidimo aikštelių techninę priežiūrą.
 3. Tikrina, kad statinio statyba, rekonstrukcija, remontas būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai.
 4. Derina projektinę bei kitą dokumentaciją, susijusią su prisijungimu prie miesto susisiekimo komunikacijų.
 5. Inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą.
 6. Pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus.
 7. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe.
 8. Skaičiuoja objektų sąmatas.
 9. Nagrinėja asmenų prašymus, skundus visais pavestų darbų klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų projektus.
 10. Tvarko savo veiklos dokumentus, sudaro jų bylas ir perduoda archyvui įforminti ir saugoti.
 11. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai.
 12. Vykdo ir kitus Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį iš intervalo: 5,70 – 6,6.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos  departamento interneto svetainėje (Skelbimo VTD tinklapyje Nr. 73479) ir Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje: https://www.marijampole.lt/.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, išsilavinimą patvirtinančio dokumento, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 4. Užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. potvarkiu Nr. 496 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas).
 5. Kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir kompetencijoms.

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
informacija teikiama tel.: (8 343) 90 030; el. paštu: ruta.sulce@marijampole.lt;
darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.).

" Dokumentai priimami iki 2021-09-27 įsk.


Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.
Pareiginės algos koeficientas - 9,0.

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu per VATIS Atrankos į valstybės tarnybą modulį adresu www.testavimas.vtd.lt. Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas centralizuotai atlieka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo* Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt.
Pagrindinis skelbimas: https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-kulturos-ir-sporto-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;46178.html

Išsamesnė informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p.: ruta.sulce@marijampole.lt

*Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2021-09-10. Dokumentai priimami iki 2021-09-24


PAREIGYBEI NUSTATYTOS FUNCIJOS, KELIAMI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI IR KOMPETENCIJOS, PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS BEI ATRANKOS BŪDAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (BUHALTERIO) PAREIGOMS EITI

Marijampolės savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, kodas 188769113, skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausiojo specialisto (buhalterio) (pareigybės lygis A2) pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir kompetencijos pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, kasos darbo organizavimą ir kasos operacijų atlikimo taisykles.
 3. Mokėti planuoti ir organizuoti savo darbą.
 4. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, buhalterinės apskaitos programomis.
 5. Žinoti pirminę apskaitos dokumentaciją.
 6. Išmanyti ūkinių operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo tvarką.
 7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti kalbos kultūrą ir dokumentų rengimo taisykles.
 8. Žinoti dokumentų priėmimo, saugojimo, atidavimo į archyvą tvarką.

Buhalterijos skyriaus vyriausiasis specialistas (buhalteris) vykdo šias funkcijas:

 1. Tvarko Sporto programos apskaitą.
 2. Priima ir tikrina Sporto programos, patvirtintų projektų ir programų, finansines ataskaitas.
 3. Rengia priskirtos srities programų išlaidų sąmatų projektus pagal lėšų šaltinius teikia Finansų ir strateginio planavimo skyriui.
 4. Tvarko mero fondo, direktoriaus rezervo lėšų, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo bei asociacijų nario mokesčio programų apskaitą.
 5. Sudaro priskirtos srities metines išlaidų sąmatas ir teikia Finansų ir strateginio planavimo skyriui.
 6. Teikia mokėjimo paraiškas Finansų ir strateginio planavimo skyriui pagal priskirtas programas.
 7. Tvarko vietinių rinkliavų apskaitą.
 8. Ruošia mokėjimo pavedimus pagal priskirtas programas.
 9. Teikia Finansų ir strateginio planavimo skyriui ataskaitas apie gautas vietines rinkliavas pagal paskirtį.
 10. Teikia Finansų ir strateginio planavimo skyriui metines mero fondo ir direktoriaus rezervo ataskaitas.
 11. Tvarko telefoninių pokalbių limitų apskaitą.
 12. Tvarko saugiųjų dokumentų blankų apskaitą.
 13. Tvarko numeruotų dokumentų blankų apskaitą.
 14. Registruoja ir skenuoja vidinius skyriaus dokumentus, gautas sąskaitas faktūras.
 15. Teikia duomenis Buhalterijos skyriaus vedėjui-vyriausiajam buhalteriui apie įsiskolinimus pagal priskirtas sritis.
 16. Teikia finansines ataskaitas Finansų ir strateginio planavimo skyriui pagal vykdomas programas kas ketvirtį.
 17. Ruošia detales pažymas ryšių išlaidų pagal valstybės funkcijas ir padalinius kas mėnesį.
 18. Rengia paramos gavimo ir panaudojimo metines deklaracijas, ir nustatytu laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 19. Rengia gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, deklaracijas ir nustatytu laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 20. Teikia skyriuje numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą ir dokumentacijos plano pakeitimus.
 21. Sistemina skyriaus dokumentus ir perduoda archyvui bylas įforminti ir saugoti.
 22. Vykdo ir kitus Buhalterijos skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio nenuolatinio pobūdžio nurodymus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį iš intervalo: 5,70 – 6,6.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos  departamento interneto svetainėje (nuoroda į skelbimą) ir Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje: https://www.marijampole.lt/.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, išsilavinimą patvirtinančio dokumento, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 4. Užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. potvarkiu Nr. 496 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas).
 5. Kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir kompetencijoms.

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

informacija teikiama tel.: (8 343) 90 030; el. paštu: ruta.sulce@marijampole.lt;
darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.).

* Dokumentai priimami iki 2021-09-14 įskaitytinai


Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 11,7 – 11,81

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.
3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:
3.1. Bendrąsias kompetencijas (savybes, nuostatas, žinias, gebėjimus ir įgūdžius, kuriais paremta visa vadovo veikla):
3.1.1. asmeninio veiksmingumo;
3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;
3.1.3. mokėjimo mokytis;
3.1.4. vadovavimo žmonėms;
3.1.5. bendravimo ir informavimo.
3.2. Vadovavimo sričių kompetencijas:
3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;
3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;
3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;
3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;
3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
8. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).
9. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės  skyriuje (416 kabinetas, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) tiesiogiai, registruotu laišku adresu: J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307  Marijampolė arba elektroniniu paštu: rastine@marijampole.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 26 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. liepos 12 d.
Atrankos data - 2021 m. lapkričio 11 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 343) 90 030; el. paštas: personalas@marijampole.lt ​ ​


 KONKURSO, MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“  DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI, SKELBIMAS

Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pareigoms eiti.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 10,71 – 11,37

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1.turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.
3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:
3.1. Bendrąsias kompetencijas (savybes, nuostatas, žinias, gebėjimus ir įgūdžius, kuriais paremta visa vadovo veikla):
3.1.1. asmeninio veiksmingumo;
3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;
3.1.3. mokėjimo mokytis;
3.1.4. vadovavimo žmonėms;
3.1.5. bendravimo ir informavimo.
3.2. Vadovavimo sričių kompetencijas:
3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;
3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;
3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;
3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;
3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
8. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).
9. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės  skyriuje (416 kabinetas, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) tiesiogiai, registruotu laišku adresu: J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307  Marijampolė arba elektroniniu paštu: rastine@marijampole.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 27 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. birželio 1 d.

Atrankos data - 2021 m. spalio 5 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 343) 90 030; el. paštas: odeta.podolskiene@marijampole.lt


KONKURSO, MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI, SKELBIMAS

Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 10,71 – 11,37


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:


1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1.turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.
3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:
3.1. Bendrąsias kompetencijas (savybes, nuostatas, žinias, gebėjimus ir įgūdžius, kuriais paremta visa vadovo veikla):
3.1.1. asmeninio veiksmingumo;
3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;
3.1.3. mokėjimo mokytis;
3.1.4. vadovavimo žmonėms;
3.1.5. bendravimo ir informavimo.
3.2. Vadovavimo sričių kompetencijas:
3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;
3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;
3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;
3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;
3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
8. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).
9. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės  skyriuje (416 kabinetas, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) tiesiogiai, registruotu laišku adresu: J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307  Marijampolė arba elektroniniu paštu: rastine@marijampole.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 29 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. birželio 1 d.

Atrankos data - 2021 m. spalio 7 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 343) 90 030; el. paštas: odeta.podolskiene@marijampole.lt ​


Informacija atnaujinta 2021-09-13 16:59