Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informacija visuomenei apie aukštesniojo lygio pavojingąjį objektą - UAB "Lithoil" Marijampolės naftos terminalą

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ UAB „LITHOIL“ MARIJAMPOLĖS NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALĄ

BENDRA INFORMACIJA

UAB „Lithoil“ Marijampolės naftos produktų terminalas (toliau – Marijampolės NPT) savo veiklą vykdo Marijampolės miesto pramonės rajone, adresu Gamyklų g.8, Sporto G. 9H, Marijampolė.

Veiklos vykdytojo adresas, kodas Juridinių asmenų registre, vadovas (vardas ir pavardė, pareigos) – UAB ,,Lithoil“, Vilnius, Ozo g. 12A. Įmonės kodas Juridinių asmenų registre 302621553. Įmonės vadovas – Valdas Jankauskas, generalinis direktorius, el. p. valdas.jankauskas@lithoil.eu , tel. +370 5 219 5135, mob. tel. +370 5 2398 4901.

Pavojingojo objekto adresas, kodas Juridinių asmenų registre, vadovas (vardas ir pavardė, pareigos) – UAB ,,Lithoil“ Marijampolės naftos produktų terminalas, Marijampolė, Gamyklų g. 8, Sporto G. 9H. Įmonės kodas Juridinių asmenų registre 302621553. Pavojingojo objekto vadovas – Rūtenis Virbickas, terminalo vadovas, el. p. rutenis.virbickas@lithoil.eu, tel. +370 5 219 5135, mob. tel. +370 656 27217.

Marijampolės NPT yra aukštesniojo lygio pavojingasis objektas, kuriam taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966. Vadovaudamasis Nuostatais Marijampolės NPT yra pasirengęs ir pateikęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavojingojo objekto Vidaus avarinį planą ir Saugos ataskaitą.

MARIJAMPOLĖS NPT VYKDOMA VEIKLA

Veiklos vykdytojas veiklą vykdo 16916 m² ploto žemės sklype Marijampolėje, Gamyklų g. 8, kuris šiaurėje ir vakarinėje pusėje ribojasi su UAB „Marijampolės šilumos tinklai“, pietinėje su UAB „Surenkamos statybos konstrukcijos“, o rytinėje su geležinkeliu. Pavojingajame objekte vykdomas pavojingųjų medžiagų sandėliavimas ir saugojimas (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – veiklos kodas 521000). Pavojingajame objekte vykdomas dyzelino priėmimas, saugojimas, maišymas ir išdavimas autotransportui, suskystintų naftos dujų (toliau – SND) priėmimas, saugojimas, maišymas ir išdavimas autotransportui ir riebiųjų rūgščių metilo esterio (toliau – RRME) priėmimas, saugojimas, įmaišymas į dyzeliną ir išdavimas autotransportui. Dyzelinas sandėliuojamas vakarinėje ir šiaurinėje Pavojingojo objekto teritorijos sklypo dalyje dyzelino saugojimo rezervuarų parke (2 rezervuarai po 5000 m3 ir 1 rezervuaras 2000 m3 ). Rezervuarų parkas yra apjuostas 2 m aukščio žemės pylimu, skirtu sulaikyti dyzelino išplitimą teritorijoje (galimai išsiliejus viename didžiausios talpos rezervuare saugomam pavojingos medžiagos kiekiui). Pietinėje Pavojingojo objekto teritorijos sklypo dalyje 7 požeminiuose rezervuaruose (3 po 200 m3 , 2 po 150 m3 ir 2 po 75 m3 ) yra sandėliuojamos suskystintos naftos dujos (toliau – SND). Dyzelinas ir SND atvežamos geležinkelio cisternomis. Pavojingojo objekto teritorijos rytinėje sklypo dalyje yra dyzelino geležinkelio estakada su siurbline, o šalia SND geležinkelio išpylimo estakada. Centrinėje teritorijos dalyje yra dyzelino autocisternų užpylimo aikštelė, o šalia dyzelino autocisternų užpylimo aikštelės yra įrengta talpykla, skirta riebiųjų rūgščių metilo esterio (toliau – RRME) laikymui. Pavojingojo objekto teritorija aptverta 2 m metalinių segmentų tvora, kurios viršuje pritvirtinta spygliuota susukta viela (bendras aukštis apie 2,5 m).

NFORMACIJA APIE PAVOJINGASIAS MEDŽIAGAS

SND sandėliuojamas požeminiuose rezervuaruose, kurių bendra talpa 1050 m3. SND yra ypač degus suskystintų angliavandenilių mišinys, kuris aplinkos temperatūroje gali suformuoti sprogius oro ir angliavandenilių mišinius. SND garų sklaida – 708 m. Įkvėpti angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą laikotarpį galima netekti sąmonės ar uždusti. SND, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai.

Dyzelinas sandėliuojamas antžeminiuose rezervuaruose, kurių bendra talpa 12000 m3. Dyzelinas yra degus skystis. Dyzelino garai dirgina kvėpavimo organus. Įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. Dyzeline gali būti nemažas (iki 8% masės) policiklinių arenų (aromatinių angliavandenilių) kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad kai kurie iš šių angliavandenilių gali sukelti vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojančio dyzelino poveikio sausėja ir trūkinėja oda. Dyzelino garų sklaida – 68 m. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai, sotieji angliavandeniliai ir sieros oksidai.

GYVENTOJŲ PERSPĖJIMAS IR INFORMAVIMAS, ĮVYKUS AVARIJAI MARIJAMPOLĖS NPT

Avarijos atveju, Marijampolės NPT atsakingas asmuo, vadovaudamasis pranešimo apie avariją schema, aprašyta Marijampolės NPT vidaus avariniame plane, informuoja šalia esančias įmones, aplinkinius gyventojus, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių ir Marijampolės savivaldybės administracijos bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąjį specialistą.

Informacijos perdavimas vykdomas:

  • įjungiant gaisro signalizacijos sireną;
  • informuojant telefonu;
  • siunčiant pasiuntinius.

Tolesnius sprendimus dėl gyventojų informavimo priima Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas – Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius.

GYVENTOJŲ ELGESYS, ĮVYKUS AVARIJAI MARIJAMPOLĖS NPT

Pastebėjus gaisrą, sprogimą skubiai skambinkite BENDRUOJU PAGALBOS TEL. 112.

Gavus nurodymą evakuotis iš pavojingai užterštų teritorijų, reikia:

  • užsidėti puskaukę arba visą veidą dengiančią kaukę su apsaugos filtru nuo organinių garų, (A tipo) arba vatos ar marlės raištį ar rankšluostį, sudrėkintą 2% geriamosios sodos tirpalu arba sudrėkintą vandeniu.
  • kuo skubiau eiti iš užterštos zonos nurodyta kryptimi statmenai vėjo krypčiai, vengiant žemesnių vietų.
  • išeinant iš namų būtina užsukti dujas, išjungti elektros bei šildymo prietaisus, užrakinti namus ir pasirūpinti gyvūnais.
  • jokiu būdu negalima slėptis rūsiuose, duobėse, nes ten labiau kaupiasi nuodingosios medžiagos.
  • jei nėra galimybės išeiti iš užterštos zonos, tuomet pasilikus namuose reikia sandariai uždaryti langus ir duris, orlaides, sklendes, ventiliacijos angas, užkaišioti plyšius ir kt.
  • esant didelei užteršimo zonai, vykdoma evakuacija. Apie tai bus pranešama per garsinę gyventojų perspėjimo sistemą (sirenos) arba veikiančių specialiųjų tarnybų automobilių sirenas ir garsiakalbius perduodamą balsu pranešimą.

INFORMACIJA APIE MARIJAMPOLĖS NPT PLANINĮ PATIKRINIMĄ

Informacija apie objekto planinio patikrinimo datą ir patikrinimo rezultatus pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje https:/pagd.lrv.lt skyriuje „Ūkio subjektų priežiūra“ > „Ūkio subjektų patikrinimų metiniai planai“ > „Lietuvos Respublikoje pavojingųjų objektų patikrinimo grafikas“.

Marijampolės NPT paskutinio planinio patikrinimo data – 2022 m. sausio 17-28 d.

Tikrinimo mastas: buvo tikrinamas Nuostatų reikalavimų įgyvendinimas, dalies saugos valdymo sistemos procedūrų veikimas/įgyvendinimas (organizacija ir personalas, didelių pavojų nustatymas ir vertinimas, veiklos kontrolė, pokyčių valdymas, pasirengimas avarijoms, vykdymo stebėjimas, auditai ir peržiūros) ir sauga. Tikrinta, kaip pavojingajame objekte laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros klausimais, visuomenės sveikatos klausimais, tikrintas energetikos(elektros, naftos ir dujų ūkio) įrenginių eksploatavimo patikimumas, efektyvumas ir techninė sauga, tikrinta ar statiniai pripažinti tinkamais naudoti, ar jie naudojami pagal paskirtį ir ar atliekama jų techninė priežiūra. Tikrinta, kaip laikomasi gaisrinę saugą, civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar laikomasi aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taip pat tikrinta geležinkelio naudojimo veiklos patikimumas ir sauga bei tikrinta, ar įgyvendintos priemonės nurodytos 2021 metų pavojingojo objekto planinio patikrinimo ataskaitoje.

Patikrinimo išvada. Patikrinus Marijampolės NPT pagal Nuostatų reikalavimus nustatyta, kad pagrindinius Nuostatų reikalavimus veiklos vykdytojas vykdo.

INFORMACIJA APIE MARIJAMPOLĖS NPT

Gyventojai, norintys susipažinti su Marijampolės NPT saugos ataskaita, vidaus avariniu planu, turi atvykti į Marijampolės NPT arba paskambinti tel. (8 5) 219 5135. Gavus tokį prašymą, bus suderinta atvykimo į Marijampolės NPT data ir laikas. Išsamiau apie Marijampolės NPT ir joje vykdomą veiklą galima sužinoti interneto svetainėje www.lithoil.eu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vpgt.lt.

2022 metais atnaujintą Marijampolės NPT išorės avarinį planą rasite: https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/62432 

Informacija atnaujinta 2022-12-19 13:44