Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kultūros taryba

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2014-02-24 sprendimu Nr. 1-56

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Marijampolės savivaldybės kultūros tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės savivaldybės kultūros tarybos (toliau – Taryba) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.
2. Taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Marijampolės savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
4. Tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Savivaldybės institucijoms ir kultūros įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.
5. Taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, kūrybinėmis asociacijomis, meno kūrėjais.
6. Tarybą steigia ir jos Nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

 II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
7. Tarybos uždavinys yra analizuoti kultūros būklę Marijampolės savivaldybėje, teikti išvadas bei pasiūlymus dėl valstybės ir Savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8 Taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. teikia pasiūlymus dėl kultūros programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje;
8.2. teikia pasiūlymus ir išvadas dėl prioritetinių Savivaldybės kultūros plėtros krypčių;
8.3. teikia pasiūlymus rengiant Savivaldybės strateginio plano Kultūros plėtros programą;
8.4. teikia pasiūlymus dėl kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų prioritetų;
8.5. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės kultūros darbuotojų apdovanojimų, kultūros premijų ir stipendijų steigimo ir skyrimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir kt.;
8.6. esant reikalui, dalyvauja svarstant savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų veiklos programas bei ataskaitas ir teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
8.7. teikia pasiūlymus ir išvadas dėl savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų tinklo optimizavimo;
8.8. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia pasiūlymus dėl padėties gerinimo;
8.9. skatina kultūrines inovacijas savivaldybės teritorijoje.


III. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS
 
9. Taryba turi teisę:
9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos Kultūros ir Švietimo skyrių, savivaldybės biudžetinių kultūros ir švietimo įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų;
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos Kultūros ir Švietimo skyrių specialistus, Savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus;
9.3. kviesti į posėdžius kultūros ekspertus, galinčius teikti informaciją ir išvadas svarstomais kultūros klausimais.
10. Taryba kasmet informuoja visuomenę apie savo veiklą.


IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
                  
11. Kultūros Tarybą sudaro Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės kultūros ir švietimo administravimo padalinių specialistai, kultūros įstaigų vadovai, nevyriausybinių organizacijų, vykdančių kultūrinę veiklą savivaldybės teritorijoje, kūrybinių organizacijų, jaunimo organizacijų atstovai, menininkai ir kiti asmenys.
12. Tarybą sudaro 13 narių:
12.1. keturi Savivaldybės tarybos nariai;
12.2. du nariai - valstybės tarnautojai, administracijos darbuotojai, deleguoti Savivaldybės administracijos direktoriaus;
12.3. septyni nariai pasiūlyti Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento, atsižvelgiant į kultūros, neformaliojo ugdymo įstaigų ir kūrybinių organizacijų pasiūlymus.
13. Tarybos personalinė sudėtis tvirtinama Savivaldybės mero potvarkiu.
14.Tarybos nario kadencija – 4 metai.
15. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
16. Taryba iš savo tarpo renka pirmininką ir pavaduotoją. Tarybos pirmininku negali būti skiriamas Švietimo, kultūros ir sporto departamento kultūros skyriaus atstovas.
17. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
18. Tarybos darbo reglamentą tvirtina Taryba savo pirmajame posėdyje.
19. Taryba posėdžiauja pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus.
20. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė narių.
21. Tarybos siūlymai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.
22. Tais atvejais, kai reikalingas operatyvus Tarybos sprendimas, bet nėra galimybių surengti posėdžio, apklausa atliekama elektroniniu paštu. Tarybos nariai savo nuomonę sprendžiamu klausimu pateikia elektroniniu paštu Švietimo, kultūros ir sporto departamento kultūros skyriui.
23. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
24. Tarybos posėdžiams rengti, juos protokoluoti, dokumentacijai tvarkyti administracijos direktorius skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.
25. Jei Tarybos narys atsisako dalyvauti Tarybos veikloje, jį delegavusi institucija siūlo kitą kandidatą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Taryba nevykdo finansinės veiklos.
27. Taryba dirba visuomeniniais pagrindais.
28. Tarybos veiklos nuostatai keičiami ar papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.
29. Tarybos veiklos dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos archyvo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka