Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Lėšų skyrimo tvarka kultūros programoms finansuoti

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  KULTŪROS PROGRAMOMS FINANSUOTI LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

2014-03-05. Nr. ŠL-119
Marijampolė

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės savivaldybės administracijos kultūros programoms finansuoti lėšų skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Marijampolės savivaldybės administracijos kultūros programoms lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarką.
2. Tvarkos tikslas – nustatyti lėšų naudojimo prioritetus bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros puoselėjimui.
3. Kultūros programos tikslas - kurti ir palaikyti palankias sąlygas, užtikrinančias Marijampolės savivaldybės bendruomenei galimybes plėtoti įvairią kultūros veiklą.

II. PRIORITETAI, VEIKLA IR VERTINIMO KRITERIJAI

4. Atrankos prioritetai:
4.1. bendrosios kultūros ugdymas;
4.2. bendruomeniškumo ir kūrybiškumo skatinimas;
4.3. profesionaliojo meno sklaida.
5. Finansuojamos veiklos sritys:
5.1. savivaldybės bendruomenei skirti renginiai;
5.2. etnokultūrą puoselėjantys renginiai ir kita etnokultūros edukacinė veikla;
5.3. Lietuvos istoriją, lietuvių literatūrą populiarinanti veikla;
5.4. vizualųjį meną populiarinanti veikla;
5.5. muzikos, šokio, teatro meno veikla;
5.6. įvairių kultūros ir meno sričių atstovų kultūrinio bendradarbiavimo ir kvalifikacijos tobulinimo(si) veikla;
6. Pirmenybė teikiama atitinkantiems šiuos vertinimo kriterijus projektams:
6.1. kultūros programos tikslus;
6.2. turintiems kitų finansavimo šaltinių ar rėmėjų;
6.3. turintiems socialinių partnerių;
6.4. numatantiems efektyviai panaudoti lėšas pagrįstoms išlaidoms;
6.5. numatantiems vykdomos veiklos ir rezultatų viešinimo priemones ir sklaidą visuomenėje;
6.6. tęstiniams ar periodiškai pasikartojantiems renginiams;
6.7. tarptautiniams renginiams;
6.8. renginiams, numatantiems įtraukti daugiau dalyvių;
6.9. renginiams, numatantiems ilgesnę projekto trukmę.

III. LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

7. Kultūros veiklą organizuojančių savivaldybėje biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų asociacijų, klubų veiklos programa finansinei paramai gauti teikiama Marijampolės savivaldybės administracijai.
8. Su subjektais, kuriems skiriamos biudžeto lėšos, yra pasirašoma biudžeto lėšų naudojimo sutartis.
9. Lėšos skiriamos veiklos programoje nurodytiems tikslams įgyvendinti biudžeto asignavimų valdytojo sprendimu (įsakymu).

IV. LĖŠŲ NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

10. Skirtos lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos, pagal biudžeto lėšų naudojimosutartį ir patvirtintą sąmatą.
11. Lėšos panaudotos ne pagal paskirtį nurodytai veiklai organizuoti, turi būti grąžinamos į savivaldybės administracijos biudžetą.
12. Panaudojus lėšas organizacija Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui pateikia skirtų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą-formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1 K-465 (Žin., 2009, Nr. 3-60; Nr.3-60, Nr.151-6813; 2010, Nr.54-2658, Nr. 62-3084; 2011, Nr.40-1930, Nr.96-4520), pridedant tai patvirtinančias pirminių dokumentų kopijas pagal nustatytą formą  (priedas Nr. 1). Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui pateikia renginio vykdymo ataskaitą(priedas Nr.2).
13. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuota vidaus audito tarnyba turi teisę tikrinti ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.