Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Pratęsiamas kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams mokėjimas / Подовжено виплату компенсацій за забезпечення українцями житлом

 Pratęsiamas kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams mokėjimas / Подовжено виплату...

Подовжено виплату компенсацій за забезпечення українцями житлом

Розширено виплату компенсації власникам житлових і нежитлових приміщень або представникам бізнесу, які заселили українців. Ці компенсації виплачуватимуться до 2023 року. 31 грудня, але не пізніше терміну дії Угоди користувача.

Крім того, з метою зменшення фінансового навантаження на осіб, які надають житло українцям, при збільшенні витрат на утримання приміщень в опалювальний сезон надається можливість особам, які поселили українців, та українцям домовитися про оплату витрат на утримання житла. Тому змінено форму Угоди користувача.

Також повідомляємо, що українці, які задекларували місце проживання у наданому в користування житлі та сплачують витрати на утримання житла, можуть претендувати на компенсацію витрат на опалення житла, гарячу воду та питну воду.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ВИЙШЛИ З УКРАЇНИ

Яке житло підлягає компенсації?

Для житла, визначеного в Законі Литовської Республіки про підтримку житла при купівлі або оренді, або інших житлових (для осіб різних соціальних груп), готельних, відпочинку, лікування, інших (садових) приміщень, а також для не -житлові приміщення, пристосовані під житлові приміщення (далі - житло).

Хто може отримати компенсацію?

Фізичні та юридичні особи – власники житла (крім державних або муніципальних установ), які передають українцям, які отримали тимчасовий захист, або українцям, які зареєструвалися в Департаменті міграції та отримали код ILTU, житло під управлінням Литовської Республіки за на основі власності чи довіри, користування чи оренди, як визначено Законом Литовської Республіки, підтримка купівлі чи оренди житла в законі, інших житлових чи нежитлових приміщень, за винятком державної чи комунальної власності (далі - житла), безоплатно користуватися підставами користування (далі - вигодонабувачі).

   

Коли я можу отримати компенсацію?

Компенсація надається надавачеві за другий або наступні місяці передачі житла в користування на підставі користування з дати передачі житла в користування на підставі користування (якщо дата реєстрації іноземців у міграційній відділу пізніше дати передачі житла в користування - з дня реєстрації іноземців у відділі міграції).
Термін виплати компенсації не може бути більшим за 2023 рік. 31 грудня та перевищувати строк дії договору про передачу житла в користування.

Що подати?

Заява (форма затверджена директором Маріямпільської міської адміністрації)

Договір користування (або його копія, затверджена в установленому нормативно-правовими актами порядку), в якому зазначається бенефіціар(и) (ім’я, прізвище, персональний код(и) або код іноземець з інтересами в Литві (код ILTU) і дата народження, якщо бенефіціар не має персонального коду. Реєструвати договір користування житлом в реєстрі нерухомості Литовської Республіки не потрібно.
У період виплати компенсації витрати на утримання житла (наприклад, плата за холодну та гарячу воду, електроенергію, газ, теплову енергію та комунальні послуги (вивіз сміття, ліфт, прибирання приміщень загального користування та території тощо)) оплачуються в договір користування житлом, укладений з зареєстрованим іноземцем в установленому порядку.
У разі надання іноземцям окремих кімнат не за призначенням (наприклад, готельних) без унікального номера укладаються договори користування окремим житлом (приміщенням).

Згода власника квартири (згода інших власників, якщо квартира перебуває у власності кількох власників), якщо квартира передається безоплатно для проживання українцям, нею управляє інша особа (не власник) на основі довіри, узуфрукту або оренди.

документ про надання іноземцю коду ILTU в міграційній службі

  Платіжний рахунок у кредитній, платіжній та/або установі електронних грошей.

Як застосовувати?

Запити можуть бути подані в письмовій формі особисто в муніципальній адміністрації, надіслані поштою або електронною поштою, через кур'єра або представника, право представництва якого повинно бути підтверджено нотаріусом або іншою особою, уповноваженою на вчинення нотаріальних дій.

Якщо заява подається юридичною особою

Запит повинен бути підписаний керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою із зазначенням посади, прізвища, по батькові та дати. У разі підписання заяви уповноваженою особою юридичної особи необхідно подати довіреність, яка відповідає вимогам Цивільного кодексу (довіреність подається також у разі, якщо копія договору користування житлом засвідчена уповноваженою особою). людина).

При прийнятті рішення про компенсацію

Перевірятимуться дані реєстру нерухомості Литовської Республіки щодо підтвердження права власності на житло, зазначене в договорі користування житлом, для надання якого (за унікальним номером, коли житло формується як окреме) об’єкта нерухомості) може бути виплачена компенсація (дані про право власності на житло, зазначені в договорі користування житлом).

Розмір компенсації

Якщо житло надається одному зареєстрованому іноземцю, виділяється 150 євро на місяць, якщо таке ж житло надається кожному іншому зареєстрованому іноземцю, додатково виділяється 50 євро на місяць на кожного іншого зареєстрованого іноземця.
Розмір компенсації за попередній календарний місяць (період) розраховується пропорційно кількості днів попереднього календарного місяця.

Коли виплачується компенсація?

За попередній календарний місяць (період), але не пізніше 15 числа поточного календарного місяця.

Куди йти?

Департамент фінансового забезпечення міської адміністрації Маріямполя, J. Basanavičiaus a.1, Маріямполе, тел. 8 343 90015, 8 343 90016, якщо житло чи інше придатне для проживання приміщення зареєстроване в Маріямпільській громаді.

Заява

Використовуйте форму договору

Pratęsiamas kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams mokėjimas

Pratęsiamas kompensacijų mokėjimas gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ar verslo atstovams, kurie yra apgyvendinę ukrainiečius. Šios kompensacijos bus mokamos iki 2023 m. gruodžio 31 d., tačiau ne ilgiau nei Panaudos sutarties galiojimo data.

Be to, siekiant sumažinti finansinę naštą asmenims, kurie suteikia būstą ukrainiečiams, šildymo sezono metu padidėjus patalpų išlaikymo išlaidoms, sudaryta galimybė ukrainiečius apgyvendinusiems asmenims ir ukrainiečiams susitarti dėl būsto išlaikymo išlaidų apmokėjimo. Todėl yra pakeista Panaudos sutarties forma.

Taip pat informuojame, kad ukrainiečiai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą panaudos pagrindais suteiktame būste ir kurie mokės būsto išlaikymo išlaidas, gali pretenduoti į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensaciją.

KOMPENSACIJOS UŽ BŪSTO SUTEIKIMĄ UŽSIENIEČIAMS, PASITRAUKUSIEMS IŠ UKRAINOS 

Už kokį būstą galima gauti kompensaciją?

Už būstą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ar kitas gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties, kitos (sodų) paskirties patalpas, o taip pat   už gyvenimui pritaikytas negyvenamosios paskirties patalpas (toliau kartu – būstas).  

Kas gali gauti kompensaciją?

Fiziniai ir juridiniai asmenys – būsto savininkai (išskyrus valstybės ar savivaldybių įstaigas), kurie laikinąją apsaugą gavusiems ukrainiečiams ar ukrainiečiams, užsiregistravusiems Migracijos departamente ir gavusiems ILTU kodą,  perduoda Lietuvos Respublikoje nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomą būstą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ar kitas gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpas, išskyrus valstybės ar savivaldybių turtą (toliau – būstas), neatlygintai naudotis panaudos pagrindais (toliau – panaudos davėjai),

Nuo kada galima gauti kompensaciją?

Kompensacija skiriama panaudos davėjui už antrąjį ar paskesnius būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos (jei užsieniečių registravimo Migracijos departamente data yra vėlesnė nei būsto panaudos pagrindais perdavimo data – nuo  užsieniečių registravimo Migracijos departamente dienos).

Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2023 m. gruodžio 31 d. ir viršyti būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais sutarties galiojimo laikotarpio.

Ką reikia pateikti?

Prašymą (forma patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus)

Panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi. Būsto panaudos sutartį įregistruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre nereikia.

Kompensacijos mokėjimo laikotarpiu būsto išlaikymo išlaidos (pavyzdžiui, mokesčiai už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kt.)) apmokamos būsto panaudos sutartyje, sudarytoje su užsiregistravusiu užsieniečiu, nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai užsieniečiams suteikiamos atskiros kitos paskirties patalpos (pvz., viešbučių kambariai), neturinčios unikalaus numerio, turėtų būtų sudaromos atskiros būsto (patalpų) panaudos sutartys.

Būsto savininko sutikimą (sutikimus kitų savininkų, jei būstas ne vieno savininko), jeigu neatlygintinai perleidžiamas būstas ukrainiečiams apgyvendinti, patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomas kito asmens (ne savininko).

ILTU kodo suteikimo užsieniečiui migracijos tarnyboje dokumentą

Mokėjimo sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje.

Kaip pateikti prašymą?

 Prašymai gali būti teikiami asmeniškai raštu atvykus į savivaldybės administraciją, atsiųsti pašto siunta arba elektroniniu paštu, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Jei prašymą teikia juridinis asmuo

Prašymas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę ir datą. Jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas Civilinio kodekso reikalavimus atitinkantis įgaliojimas (įgaliojimas pateikiamas ir tuo atveju, jei būsto panaudos sutarties kopija patvirtinta įgalioto asmens).

Priimant sprendimą dėl kompensacijų

Bus tikrinami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro duomenys dėl būsto panaudos sutartyje nurodyto būsto, už kurio suteikimą (pagal unikalų numerį, kai būstas suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas) gali būti išmokama kompensacija, nuosavybės teisės patvirtinimo (duomenys apie būsto panaudos sutartyje nurodyto būsto daiktines teises).

Kompensacijos dydis

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, skiriama 150 eurų per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 eurų per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį.

Kompensacijos suma už praėjusį kalendorinį mėnesį (laikotarpį)apskaičiuojama  proporcingai pagal praėjusio kalendorinio mėnesio dienų skaičių.

Kada išmokama kompensacija?

Už praėjusį kalendorinį mėnesį (laikotarpį), bet ne vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio 15 dienos.

Kur kreiptis?

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius, J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, tel. 8 343 90015, 8 343 90016, jeigu  būstas ar kitos gyventi tinkamos patalpos registruotos Marijampolės savivaldybėje.

Prašymo forma

 

Panaudos sutarties forma

 

 

Informacija atnaujinta 2023-01-25 13:27

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}