Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Vienkartinė išmoka įsikurti ukrainiečiams / єдна допомога на розрахуне для українців

Vienkartinė išmoka įsikurti ukrainiečiams / єдна допомога на розрахуне для українців

VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮSIKURTI UKRAINIEČIAMS (UŽSIENIEČIAMS)

!!!  (tik jau turintiems laikinąją apsaugą Lietuvoje)

Kas gali gauti šią išmoką?

Turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, jeigu jie atitinka šias sąlygas:

1.   Vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

2) ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenantys užsieniečiai, priklausantys tam pačiam privačiam namų ūkiui, jų vardai, pavardės, gimimo datos.

Kam netaikomas reikalavimas dirbti ar būti įsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje? 

1)   asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;

2)   asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;

3)    nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;

4)   vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį (‑ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;

5)   vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;

6)  vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;

7)  asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti;

Išmokos dydis

1-2 užsieniečių privatus namų ūkis – 4 VRP dydžių – 516,0 Eur (VRP-129,0 Eur);

3-4 užsieniečių privatus namų ūkis – 6 VRP dydžių – 774,0 Eur

5-6 užsieniečių privatus namų ūkis – 7 VRP dydžių – 903,0 Eur

7 ir daugiau  užsieniečių privatus namų ūkis – 8 VRP dydžių – 1032,0 Eur

Kas gali kreiptis ir kam  skiriama išmoka?

Vienas iš pilnamečių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių. Išmoka skiriama vienam privačiam namų ūkiui.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Prašymą

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą - laikiną leidimą gyventi

Ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenantys užsieniečiai, priklausantys tam pačiam privačiam namų ūkiui, jų vardai, pavardės, gimimo datos.

Asmeninės sąskaitos, esančios Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotoje kredito įstaigoje, numerį.

Darbo, įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje bei netaikomo reikalavimo dirbti ar būti įsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje faktus patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas:

-        moksleivio ar studento pažymėjimą ar mokymo įstaigos pažymą,

-        darbdavio pažymą,

-        dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje

-        pensininko pažymėjimą,

-        pažymą apie nėštumą,

-        asmens negalią patvirtinantį dokumentą)

Šių duomenų pateikti nereikia, kai savivaldybės administracija šiuos duomenis turi iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.  

Nereikia pateikti duomenų iš:

1)   Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

2)  Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

3)  Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro;

4)  Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro;

5)      Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kokiu būdu gali būti pateiktas prašymas?

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai užsieniečiui atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Jei prašymas ir dokumentai ar jų kopijos pateikiamos registruotu laišku, kartu su prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis turi būti pateikta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija turi būti padaryta taip, kad matytųsi asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas (jei jį turi) ir asmens dokumento išdavimo pagrindas.

Jei prašymas ir dokumentai ar jų kopijos pateikiamos elektroniniu paštu, jie turi  būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Per kiek laiko priimamas sprendimas?

Per 5-20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Kur kreiptis?

   Asmenys, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę gyvenamą vietą ar įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje, taip pat  asmenys, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvenantys Marijampolės savivaldybėje, prašymą pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos  gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams. Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma remiantis laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių pateikta informacija ir duomenimis.

Kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą ar gyvenamąją vietą:

·       Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28, tel. (8 343) 75 070, (8 343) 70 619

·       Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel. (8 343) 57 762,

·       Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18, tel. (8 343) 52 477

·       Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19,  tel. (8 343) 24 525

·       Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8, tel. (8 343) 37 225,

·       Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6, tel. (8 343) 20 540

·       Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18, tel. (8 343) 50 708

·       Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27, tel. (8 343) 28 766,

·       Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, tel. (8 343) 28 174

Prašymo forma

 

 

ЄДНА ДОПОМОГА НА РОЗРАХУНЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ (ІНОЗЕМНИХ)

!!!  (лише для тих, хто вже має тимчасовий захист у Литві)

Хто може отримати цю пільгу?

Іноземці, які отримали тимчасовий захист в Литовській Республіці, мають право на тимчасовий захист, якщо вони відповідають таким умовам:

1. Вік старше 18 років і працевлаштований за трудовим договором або на підставі правовідносин, еквівалентних трудовим відносинам, або самозайнятий у Литовській Республіці або зареєстрований у службі зайнятості.

2. договір оренди житлового приміщення, внесений до Реєстру нерухомості Литовської Республіки, укладений на строк не менше ніж на 6 місяців, або його копія, затверджена в установленому законодавством порядку, із зазначенням даних про іноземців.

Хто не зобов’язаний працювати чи бути на обліку в службі зайнятості?

1)     особи, які навчаються за загальноосвітньою програмою або за формальною програмою професійної підготовки або навчаються у вищому навчальному закладі;

2)   особи, які досягли пенсійного віку;

3)    вагітні жінки, яким до передбачуваної дати пологів залишилося не більше 70 календарних днів;

4)   один мешканець або один з членів приватного домогосподарства, якщо він доглядає або доглядає за іншою дитиною цього приватного домогосподарства, за якою встановлено особливу потребу в постійному догляді або особливу потребу в постійному догляді (допомогі), власну або іншу дитину, яка належить до цього (усиновлених) приватного (усиновлених) чи дітей (дітей), усиновлених у встановленому законом порядку;

5)   одному з батьків (усиновлювачів) або піклувальникам, які виховують: дитину (дітей) (усиновлених) віком до 3 років; дитину (дітей) віком до 8 років, яка не відвідує навчальний заклад за рекомендацією лікарів; дитину (рен) (з) невідвідування закладу, якщо немає місць у закладах освіти, які проводять програми дошкільної та дошкільної освіти;

6)  один із дідусів і бабусь, які доглядають за дитиною віком до 3 років;

7)  особи, яким встановлено інвалідність, через яку вони не можуть працювати;

Розмір вигоди

Приватне господарство з 1-2 іноземців - 4 розміри VRP - 516,0 Eur (VRP-129,0 Eur);

Приватне господарство з 3-4 іноземців - 6 розмірів NRP - 774,0 євро

Приватне господарство з 5-6 іноземців - 7 розмірів NRP - 903,0 євро

Приватне домогосподарство з 7 і більше іноземців - 8 розмірів NRP - 1032,0 євро

Хто може подати заявку та хто отримує пільгу?

Один з членів приватного господарства іноземців, які отримали тимчасовий захист в Литовській Республіці. Допомога виплачується одному приватному господарству.

Які документи необхідно подати?

Запит

Документ, що посвідчує особу - посвідка на тимчасове проживання

Договір оренди житлового приміщення, внесений до Реєстру нерухомості Литовської Республіки, укладений на строк не менше ніж на 6 місяців або його копія, затверджена в установленому законодавством порядку.

Номер особистого рахунку, розташованого в кредитній установі, зареєстрованій в Литовській Республіці, іншій державі-члені Європейського Союзу або державі Європейської економічної зони.

Документи, що підтверджують факти працевлаштування, реєстрації в службі зайнятості та вимогу працювати чи бути на обліку в службі зайнятості або їх копії:

- посвідчення учня або студента або довідка з навчального закладу,

- довідка роботодавця,

- документ або довідка, яка зареєстрована в службі зайнятості

- посвідчення пенсіонера,

- довідка про вагітність,

- документ, що засвідчує інвалідність особи)

Ці дані не потрібно надавати, якщо міська адміністрація має ці дані з державних реєстрів (кадастрів), відомчих реєстрів, державних інформаційних систем.

Не потрібні дані від:

6) правління Фонду державного соціального страхування при Міністерстві соціального захисту та праці;

7) служби зайнятості при Міністерстві соціального захисту та праці;

8) Реєстр студентів Центру освітніх інформаційних технологій бюджетної установи;

9) Реєстр студентів Центру освітніх інформаційних технологій бюджетної установи;

10) Служба оцінки інвалідності та працездатності при Міністерстві соціального захисту та праці.

Як можна подати заявку?

Заява може бути подана безпосередньо після прибуття іноземця до міської адміністрації, рекомендованим листом або електронною поштою.

Якщо заява та документи або їх копії подаються рекомендованим листом, разом із заявою та документами або їх копіями подається копія документа, що посвідчує особу, засвідчена в установленому законодавством порядку. Копія документа, що посвідчує особу, має бути виготовлена ​​таким чином, щоб зазначати ім’я, дату народження та ідентифікаційний номер особи (за наявності) та підставу для видачі документа, що посвідчує особу.

Якщо заява та документи або їх копії подаються електронною поштою, вони мають бути підтверджені кваліфікованим електронним підписом.

Скільки часу потрібно, щоб прийняти рішення?

Протягом 5-20 робочих днів з дня отримання запиту та всіх необхідних документів.

Куди йти?

    Особи, які задекларували своє місце проживання або внесені до реєстру осіб, які не задекларували своє місце проживання в Маріямпольському муніципалітеті в порядку, встановленому Законом про декларацію місця проживання Литовської Республіки, а також особи, місце проживання не задекларовано та не внесено до реєстру незадекларованих осіб. Фактичне місце проживання іноземців, які отримали тимчасовий захист в Литовській Республіці, які не задекларували своє місце проживання в порядку, встановленому Законом про декларування місця проживання, та осіб, які не задекларували своє місце проживання. визначаються на основі інформації та даних, наданих іноземцями, яким надано тимчасовий захист.

Звертатися до староства за заявленим або місцем проживання:

• Дегучяйське староство, Маріямполе, вул. Р.Юкнявічяуса 28, тел. (8 343) 75 070, (8 343) 70 619

• Моколюське староство, Маріямполе, вул. 61, тел. (8 343) 57 762

• Нарто староство, Маріямполе, вул. 18, тел. (8 343) 52 477

• Іглівське староство, м. Ігляука, вул. 19, тел. (8 343) 24 525

• Гуделяйське староство, м. Гуделяй, вул. 8, тел. (8 343) 37 225

• Людвинова староство, Людвинав, вул. 6, тел. (8 343) 20 540

• Маріямпольське староство, м. Маріямполь, вул. 18, тел. (8 343) 50 708

• Саснавське староство, м. Саснава, вул. Судувос. 27, тел. (8 343) 28 766

·       • Шунське староство, вул. 32, тел. (8 343) 28 174

Заява  
Informacija atnaujinta 2022-04-26 13:43

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}