Pradžia
Pradžia

Bendrijos pirmininko ir valdybos rinkimai

Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. Kai bendrijoje valdyba nesudaroma, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrijos pirmininkas:

1. Bendrijos pirmininkas.

 • Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip.
 • Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo. Su bendrijos pirmininku sudaroma terminuota darbo sutartis kadencijos laikotarpiui. Terminuota darbo sutartis pasibaigia suėjus šioje sutartyje nurodytam terminui, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka atšaukus bendrijos pirmininką iš pareigų arba pirmininkui atsistatydinus.
 • Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba gavęs bendrijos pirmininko rašytinį pranešimą apie atsistatydinimą iš pareigų visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką.
 • Pasibaigus pirmininko kadencijai susirinkimą dėl naujo bendrijos pirmininko rinkimų šaukia daugiau kaip penktadalis bendrijos narių.
 • Bendrijos nariai sprendimus dėl bendrijos valdymo organų rinkimo gali priimti ir balsuodami raštu. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.
 • Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skira vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas.

2. Valdyba.

 • Bendrijos valdybą sudaro bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdybos nariai.
 • Bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdybos pirmininkas.
 • Bendrijos valdybos narių negali būti mažesnis nei trys asmenys.
 • Bendrijos valdybą renka visuotinis susirinkimas  bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.
 • Bendrijos valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame daugiabučiame name.
Informacija atnaujinta 2023-03-01 10:44