Pradžia
Pradžia

Konkursai. Atrankos

Atranka Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti


Skelbiama atranka Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas): Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės A2 lygis.

Darbo vieta – Marijampolės miestas.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): pareiginės algos koeficientas - 1,0 bazinio dydžio (1785,40 Eur.)

Bandomasis laikotarpis – 3 (trys) mėnesiai.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį informatikos mokslų studijų krypčių išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, duomenų tvarkytojų veiklą ir duomenų saugos valdymą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 3. Turėti 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ir diegimo srityje;
 4. Mokėti savarankiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. Išmanyti kompiuterių tinklų veikimo principus, gebėti aptarnauti kompiuterių tinklą ir su kompiuterių tinklu susijusias paslaugas;
 6. Išmanyti informacinių sistemų saugumo užtikrinimo priemones, apsaugos nuo virusų ir nesankcionuoto priėjimo priemones;
 7. Gerai mokėti dirbti MS Office programomis: Excel, Access, sugebėti diegti duomenų bazių valdymo sistemas;
 8. Gerai išmanyti Windows ir Windows server operacines sistemas administravimo lygmeniu;
 9. Išmanyti struktūrizuotą užklausų kalbą SQL, turėti PHP, JAVASCRIPT, HTML, XHTML programavimo pagrindus;
 10. Išmanyti kompiuterinės įrangos technines savybes, žinoti informacinių technologijų vystymosi tendencijas, sugebėti planuoti informacinių sistemų strateginį vystymą ir jų pritaikymą savivaldybės reikmėms;
 11. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
 12. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 13. Turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokėti dirbti komandoje.

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijos:

 1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3 Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

 1. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
 2. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų priežiūrą ir administravimą.
 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
 4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
 5. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
 6. Atlieka nesudėtingus programavimo darbus, skirtus konkrečiai užduočiai vykdyti.
 7. Esant poreikiui, vykdo duomenų analizę, koordinuoja duomenų teikimą Valstybės duomenų agentūrai.
 8. Organizuoja Savivaldybės administracijos atvirų duomenų publikavimą atvirų duomenų portale.
 9. Konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais.
 10. Administruoja Savivaldybės interneto svetainę, kuria Savivaldybės interneto svetainės strategiją, užtikrina svetainės atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nuostatoms.
 11. Kaupia, analizuoja statistinę informaciją apie informacines technologijas ir teikia valstybiniams registrams ir institucijoms.
 12. Organizuoja sutarčių sudarymą dėl registrų duomenų, reikalingų Savivaldybės padalinių darbui, gavimo.
 13. Registruoja informacinių sistemų ir (ar) registrų vartotojus, suteikia jiems atitinkamo lygio teises, kreipiasi dėl vartotojų teisių suteikimo į registrų, informacinių sistemų valdytojus.
 14. Vykdo elektroninių paslaugų plėtrą Savivaldybėje.
 15. Prižiūri, kad Savivaldybės administracijoje nebūtų naudojama nelegali programinė įranga.
 16. Rengia programinės įrangos specifikacijas, teikia pasiūlymus siekiant modernizuoti arba atnaujinti Savivaldybėje esančią programinę įrangą.
 17. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus, prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
 18. Saugo asmens duomenų paslaptį.
 19. Atlieka ir kitus Informacinių technologijų skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti skyriui nustatyti tikslai.

Dokumentai priimami: 10 kalendorinių dienų iki 2024-04-22 imtinai.

Pretendentai el. paštu personalas@marijampole.lt privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, įgūdžius, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (privaloma 1 metų darbo patirtis informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ir diegimo srityje).
 5. Vairuotojo pažymėjimo (B kategorija) kopiją.
 6. Užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. potvarkiu Nr. 496 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas).

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu) su praktine užduotimi.

Papildoma informacija apie atranką teikiama: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) el. paštu: personalas@marijampole.lt; tel. Nr. (0 343) 90 030.


Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 2,1537 iki 2,1635

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 patvirtintą Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą (toliau tekste – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau tekste – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas) 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienerių metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 7. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 8. Išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
 9. Būti susipažinusiam su švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, užtikrinti jų vykdymą.

Lopšelio-darželio direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. Vadovauja Lopšelio-darželio strateginio ir metinio veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Lopšelyje-darželyje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

2.Pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės teisės aktais ir juos vykdydamas;

 1. Sudaro komisijas, darbo grupes Lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;
 2. Tvirtina Lopšelio-darželio struktūrą, darbuotojų pareigybių skaičių, sąrašą;
 3. Tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes;
 4. Organizuoja Lopšelio-darželio finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;
 5. Užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;
 6. Stebi, analizuoja, vertina Lopšelio-darželio veiklą;
 7. Analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą;
 8. Paskirsto vadybos funkcijas Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui (-ams), skyrių vedėjams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktus darbus;
 9. Suderinęs su Lopšelio-darželio taryba, tvirtina Lopšelio-darželio Darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 10. Sudaro ir (ar) nutraukia Lopšelio-darželio vardu sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
 11. Organizuoja Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 12. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, jos veikimą ir tobulėjimą;
 13. Konsultuoja Lopšelio-darželio darbuotojus teisės aktų, ugdymo programų įgyvendinimo, vadybos, švietimo įstaigos įsivertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
 14. inicijuoja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
 15. Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 16. Priima vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ir (ar) nutraukia ugdymo sutartis;
 17. Bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui, pedagogui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis institucijomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, dirbančiomis Vaiko teisių apsaugos srityje;
 18. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;
 19. Rengia metinių ataskaitų rinkinį ir teikia Lopšelio-darželio bendruomenei, Lopšelio-darželio tarybai, Savivaldybės tarybai;
 20. Atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose, rūpinasi tarptautiniais Lopšelio-darželio ryšiais;
 21. Rengia Lopšelio-darželio nuostatus ir teikia juos tvirtinti Marijampolės savivaldybės tarybai;
 22. Saugo ir tik teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais naudoja asmens duomenis, konfidencialią informaciją, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 23. Vykdo kitus su Lopšelio-darželio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Marijampolės savivaldybės mero pavedimus ir užduotis, deleguotas vadybines funkcijas pagal priskirtą kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje,arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje (416 kabinetas, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) tiesiogiai, registruotu laišku adresu: J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307  Marijampolė arba elektroniniu paštu: odeta.podolskiene@marijampole.lt ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 24 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2024 m. vasario 2 d.

Atrankos data - 2024 m. gegužės 7 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 343) 90 030; el. paštas: odeta.podolskiene@marijampole.lt


 

Informacija atnaujinta 2024-04-12 08:09