Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Konkursai. Atrankos

Skelbiamas konkursas biudžetinės įstaigos Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti


Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą biudžetinės įstaigos Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (buveinė – Lietuvininkų g. 18, LT-68300, Marijampolė, įstaigos kodas 301618682) direktoriaus (įstaigos vadovo) pareigoms eiti.

Biudžetinės įstaigos Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius (įstaigos vadovas) į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu 5 (penkerių) metų kadencijai.

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Biudžetinės įstaigos Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras)direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti. Pareigybės grupė – 1.
 2. Pareigybės lygis – A1.
 3. Direktorius darbo organizavimo klausimais pavaldus Marijampolės savivaldybės merui, atskaitingas – Marijampolės savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Asmuo, einantis Direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams;

4.3. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 1. Asmuo, einantis Direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

5.3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

5.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

5.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;

5.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

III SKYRIUS

DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

 1. Asmuo, einantis Direktoriaus pareigas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už nustatytų Biuro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir pavestų funkcijų vykdymą;

6.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisė aktų, susijusių su Biuro funkcijų atlikimu, vykdymą;

6.3. organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą savivaldybės bendruomenėje;

6.4. organizuoja savivaldybės vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą;

6.5. organizuoja savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymą;

6.6. analizuoja Biuro veiklos ir valdymo išteklių būklę, planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

6.7. teikia siūlymus dėl Biuro struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimo, didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo;

6.8. tvirtina Biuro vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais ir kontroliuoti jų vykdymą;

6.9. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas;

6.10. skiria Biuro darbuotojams paskatinimus bei drausmines nuobaudas, rūpinasi darbuotojų darbo kvalifikacija ir profesionalumu, tobulina darbo metodiką;

6.11. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

6.12. sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, užtikrina etikos normų laikymąsi;

6.13. pagal savo kompetenciją veikia Biuro vardu, atstovauja Biurui teisme ir kitose įstaigose ir organizacijose arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti Biurui;

6.14. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui patikėjimo teise perduotu valstybės ir savivaldybės turtu ir lėšomis, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, atsako už tikslinį lėšų panaudojimą, turi parašo teisę banko dokumentuose;

6.15. organizuoja Biuro darbo plano vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir atsiskaito Savivaldybės tarybai už darbų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

6.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

6.17. užtikrina veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

6.18. sudaro metinę Biuro pajamų ir išlaidų sąmatą;

6.19. organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų, procedūrų ir sutarčių Biuro kompetencijos klausimais rengimą ir įgyvendinimą;

6.20. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina metinius Biuro veiklos planus ar kitus planus, programas;

6.21. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;

6.22. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Biuro darbuotojų kasmetinę veiklą;

6.23. užtikrina informacijos apie Biuro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;

6.24. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę, įgyvendina valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje;

6.25. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms sveikatinimo programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

6.26. atlieka kitas funkcijas, numatytas Biuro nuostatuose, įstatymuose bei kituose teisės aktuose;

6.27. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nustatomas atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį, iš intervalo: 12,0 – 12,3. A1 lygio pareigybei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje ir Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje: https://www.marijampole.lt/.

Pagrindinis skelbimas: (nuoroda į skelbimą Viešojo valdymo agentūros puslapyje).

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar dėl pateiktos informacijos aiškumo arba jei pateikti ne visi skelbime nurodyti dokumentai ir (ar) juose pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, atsakingas asmuo per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos gali paprašyti pretendento per  3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos pašalinti nustatytus trūkumus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti Konkurse.
 2. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 3. Asmens tapatybę, išsilavinimą, vadovaujamo ir profesinio darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1 priedas).
 6. Užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (Marijampolės savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-282, 6 priedas).
 7. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiemspareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytiemsreikalavimams, kopijas.

Pretendentų atranka vykdoma 2 etapais:

 1. Pirmasis etapas - vertinimas komisijoje, atrenkant du daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkusius pretendentus.
 2. Antrasis etapas - komisijos atrinktų pretendentų pokalbis su Marijampolės savivaldybės meru.

Atrankoje galimi pretendentų vertinimo būdai – interviu, praktinė užduotis, esė.

Vertinimo kriterijai - vertinimas balais nuo 1 iki 10 balų.

Išsamesnę informaciją apie konkursą teikia: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Šulčė, tel.: (8 343) 90 030; el. paštu: ruta.sulce@marijampole.lt; darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka 12–12.45 val.).

Informacija atnaujinta 2023-09-20 16:02