Pradžia
Pradžia

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Marijampolės savivaldybės administracijoje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Reglamento pagrindu Marijampolės savivaldybės administracijoje 2018 m. gegužės 25 d. priimtas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-941 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybėje“. Nauja redakcija Taisyklės išdėstytos 2019 m. vasario 22 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-282 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybėje“.

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Siekiant užtikrinti asmenų ir turto saugumą, tam tikros Marijampolės miesto teritorijos stebimos vaizdo stebėjimo kameromis. Marijampolės savivaldybės administracijoje 2018 m. rugsėjo 21 d. priimtas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-1580     „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Viešųjų erdvių stebėsena

Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Marijampolės savivaldybės administracija vykdo Marijampolės miesto teritorijoje esančių viešųjų erdvių stebėjimą vaizdo kameromis.

Tvarkomų duomenų sąrašas:
Vaizdo duomenys (be garso);
Transporto priemonių valstybiniai numeriai.

Duomenų tvarkymo tikslas:
Įgyvendinti nusižengimų prevenciją, užtikrinti viešąją tvarką, asmenų ir jų turto saugumą.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant  įgyvendinti  Lietuvos  Respublikos  policijos  įstatymo  5 straipsnio 1 dalyje numatytus policijos uždavinius: užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, vykdyti nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus, prižiūrėti eismą automobilių keliais ir teikti neatidėliotiną pagalbą asmenims; taip pat vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32, 34 ir 36 punktuose savivaldybėms pavestas funkcijas: dalyvauti, bendradarbiauti užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones, organizuoti saugų eismą ir užtikrinti švarą ir tvarką viešose vietose.

Bendri duomenų valdytojai:
Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens kodas 191207757, J. Basanavičiaus a. 2, 68309 Marijampolė, el. p. marijampolesvpk.kanceliarija@policija.lt, tel. 8 700 60 000.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. dap@policija.lt

Marijampolės savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769113, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, el. p. administracija@marijampole.lt, tel. 8 343 90 011.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. duomenuapsauga@marijampole.lt 

Duomenų gavėjai:
Duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti šiuos duomenis.

Stebėsena vykdoma naudojantis duomenų tvarkytojo AB „Telia Lietuva“ (įmonės kodas 121215434, Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius) paslaugomis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:
Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami.
Vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuota informacija apie transporto priemonių valstybinius numerius saugoma ne ilgiau kaip 2 metus.
Kai vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, kitus teisės pažeidimus ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek jie reikalingi šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Vaizdo stebėjimo vietos

Asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas
Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje:
  • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
  • prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka Marijampolės savivaldybės administracijoje numatyta Marijampolės savivaldybės administracijoje 2018 m. spalio 19 d. priimtame Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme Nr. DV- 1744 „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos
Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises gali pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti. Marijampolės savivaldybės administracija, gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikia informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą.  Jeigu asmuo nesutinka su Marijampolės savivaldybės administracijos atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys
Dovilė Leonavičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bei asmens duomenų apsaugą), tel. (8 343) 90 030, dovile.leonaviciene@marijampole.lt
Kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, buveinės adresas J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel. (8 343) 90 011, el. paštas duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybės administracijoje teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Informacija atnaujinta 2024-04-18 07:14