Pradžia
Pradžia

Jungtinė veikla

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalimi daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties samprata reglamentuota Civilinio kodekso 6.969 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai.

Jungtinės veiklos sutarties pagrindu visi sutarties dalyviai gali veikti kartu, t. y. bendroji dalinė nuosavybė naudojama, valdoma ir ja disponuojama visų partnerių bendru sutarimu. Tačiau tai labai apsunkina jungtinės veiklos sutarties dalyvių veiklą santykiuose su trečiaisiais asmenimis, todėl rekomenduotina jungtinės veiklos sutartimi įgalioti vieną ar kelis asmenis veikti visų partnerių vardu, tačiau tas asmuo būtinai turi būti vienas iš savininkų. Išrinktajam tenka panaši atsakomybė kaip ir bendrijos pirmininkui.

Jungtinės veiklos sutartyje numatoma, kaip patalpų savininkai tvarkys bendrus reikalus, valdys ir prižiūrės daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Tokia forma daugiausia taikytina tik nedideliems namams, kurių bendrasavininkai įgalioja ką nors vieną atstovauti visiems ar pasirašyti sutartį dėl namui reikalingų paslaugų teikimo su kokia nors administruojančia įmone. Jungtinės veiklos sutartį teisės aktų nustatyta tvarka reikia įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės įmonėje Registrų centre ir jungtinės veiklos sutarties bei išrašo iš Nekilnojamojo turto registro kopijas pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai.

Jungtinės veiklos sutartyje reikėtų įvardinti sutarties tikslą bei apibrėžti įgalioto asmens (asmenų) įgaliojimus. Įgaliotas asmuo turėtų:

 • atlikti techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą;
 • tvarkyti ir saugoti namo ir jam priskirto žemės sklypo techninę ir juridinę dokumentaciją;
 • rengti bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) metinį bei ilgalaikį planą ir teikti jį namo patalpų savininkų susirinkimui;
 • patalpų savininkų kaupiamųjų įmokų, skirtų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, apskaičiavimą, surinkimą, sąskaitos tvarkymą ir šių lėšų naudojimą pagal paskirtį;
 • sudaryti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą ir prireikus jį papildyti ar pakeisti;
 • buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 • pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius pateikti patalpų savininkams savo veiklos metinę ataskaitą ir metinį finansinių ataskaitų rinkinį;
 • sutarties dokumentų ir duomenų teikimą Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui;
 • informacijos ir dokumentų teikimą patalpų savininkams;
 • patalpų savininkams (ne mažiau kaip ¼ patalpų savininkų) pateikus rašytinius pasiūlymus dėl bendrojo naudojimo objektų naudojimo, atnaujinimo ar rekonstravimo, kurie nesusiję su jų priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir kuriems įgyvendinti reikia patalpų savininkų sprendimo, per mėnesį nuo šių pasiūlymų pateikimo organizuoti patalpų savininkų susirinkimą arba patalpų savininkų balsavimą raštu, kad būtų priimtas sprendimas;
 • namo patalpų savininkų vardu sudaryti sutartis ir kitus sandorius, skelbti konkursus darbams atlikti;
 • sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas Sutarties dalyvių sprendimas atlikti finansinį auditą ir dokumentų teikimą auditoriui;
 • patalpų savininkų priimtų sprendimų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą;
 • užtikrinti kontrolę, kaip namo patalpų savininkai vykdo savo prievoles, susijusias su bendrojo naudojimo objektų priežiūra bei naudojimu.

SUSIRINKIMO ŠAUKIMO TVARKA DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES SUDARYMO

Informacija ir reikiamų dokumentų pavyzdžiai dėl susirinkimo šaukimo tvarkos norint sudaryti jungtinės veiklos sutartį:

 • Parengiamas pranešimas apie šaukiamą susirinkimą ir ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbiamas daugiabučio namo skelbimų lentoje(-ose) arba kitose gerai matomose vietose (pranešimo pavyzdys čia) ir visi butų ir kitų patalpų savininkai informuojami rašytiniais pranešimais įdedant juos į pašto dėžutes.
 • Susirinkimo metu užpildomas dalyvių sąrašas (dalyvių sąrašo pavyzdys čia), susirinkimo metu sudaroma jungtinės veiklos sutartis ir susirinkimo sprendimai įforminami protokole (jungtinės veiklos pavyzdinė sutarties forma ir protokolo pavyzdinė forma čia). Susirinkimo metu išrinktas ir jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas butų ar kitų patalpų savininkas pasirašo sutikimą priimti jungtinės veiklos sutartyje nustatytas funkcijas, teises ir atsakomybę (sutikimo forma čia).

Teisės aktai:

Informacija atnaujinta 2023-03-20 13:44