Pradžia
Pradžia

Kaip įsteigti bendriją?

Bendriją gali steigti vieno ar kelių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų savininkai. Viename pastate draudžiama steigti daugiau kaip vieną bendriją, išskyrus atvejus, kai pastato dalis turi atskirus inžinerinių tinklų įvadus ir autonomines inžinerines sistemas.
1. Bendrijos steigimo iniciavimas.
- Bendrijos steigimo iniciatoriai iki numatomo bendrijos steigiamojo susirinkimo dienos sudaro butų irkitų patalpų (pastatų) savininkų, kurie pritaria bendrijos steigimui, sąrašą su šių savininkų parašais.
- Jeigu bendrija steigiama daugiabučiame name, kurio bendrojo naudojimo objektus administruoja paskirtas administratorius, bendrijos steigimo iniciatoriai prieš 30 dienų iki numatomos bendrijos steigiamojo susirinkimo dienos turi raštu pranešti pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriui ir (ar) statytojui apie numatomą bendrijos steigiamojo susirinkimo šaukimo datą. Bendrojo naudojimo objektų administratorius privalo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams bendrojo naudojimo objektų aprašą ir butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą su jų adresais.
2. Bendrijos steigiamojo susirinkimo organizavimas
- Bendrijos steigiamąjį susirinkimą šaukia bendrijos steigimo iniciatorius. Jis privalo ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos viešai pranešti visiems butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams apie bendrijos steigiamojo susirinkimo šaukimą, nurodydamas bendrijos steigimo tikslą, susirinkimo vietą, datą ir laiką. Kartu su šiuo pranešimu pateikiama bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkė ir bendrijos įstatų projektas.
- Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų. Jeigu sušauktas susirinkimas neįvyksta, nes į jį susirinkusių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų skaičius nėra pakankamas sprendimui priimti, pakartotinis susirinkimas šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių ir yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai  savo valią bendrijos steigimui turi teisę išrreikšti raštu iš anksto. Pritarimo raštu iš anksto bendrijos steigimo ir kitais steigiamojo susirinkimo darbotvarkės klausimais tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo, steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinių formų ir pritarimo raštu iš anksto bendrijos steigimo ir kitais steigiamojo susirinkimo darbotvarkės klausimais tvarkos aprašas čia).​
- Bendrijos steigiamojo susirnkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų dauguma. 
- Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyviai registruojami sudarant jų sąrašą (pavyzdinę formą galite rasti čia), o pats susirinkimas protokoluojamas. Bendrijos steigėjai tampa bendrijos nariais. 
- Bendrijos steigiamasis susirinkimas turi patvirtinti bendrijos įstatus ir išsirinkti bendrijos valdymo organus. Bendrijos steigiamasis susirinkimas gali išrinkti ir kitus benrijos organus.
3. Bendrijos įstatų tvirtinimas pas notarą.
4. Bendrijos registravimas.
- Bendrija registruojama Juridinių asmenų registre. Prašymą įregistruoti bendriją Juridinių asmenų registre pateikia bendrijos pirmininkas (valdyba).
- Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
  • bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas;
  • bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas;
  • bendrijos įstatai;
  • butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, raštu iš anksto ar steigiamojo susirinkimo metu pareiškusių pritarimą steigti bendriją, sąrašas su parašais.
- Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens teises nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
5. Įregistravus bendriją reikia pranešti Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui telefonu +370 343 900 64.

 

Informacija atnaujinta 2024-03-26 14:02