Pradžia
Pradžia

Konkursai. Atrankos (įstaigų, įmonių)

Konkursas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti

Konkursas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio buhalterio pareigoms užimti

Konkursas į Marijampolės socialinės pagalbos centro Ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio aplinkotvarkos darbininko pareigybę

Atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio santechniko pareigybę

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką pastatų priežiūros inžinieriaus pareigoms užimti

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką laboratorijos specialisto(-ės) pareigoms užimti

Marijampolės Sūduvo gimnazija skelbia atranką technologijų mokytojo pareigoms eiti

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką šaltkalvio(-ės) pareigoms užimti

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką šaltkalvio-specialisto pareigoms užimti


Skelbiamas konkursas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – organizuoti atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus personalo darbą.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 1 etatas.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,96 baziniais dydžiais (3499,38 Eur.)

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
 2. gerai mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu;
 4. išmanyti ikimokyklinės įstaigos ūkinės veiklos organizavimą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras, higienos normas ir taisykles, buhalterinės apskaitos pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles ir jų laikytis;
 5. orientuotis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;
 6. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darželio turto įsigijimą, apskaitą, apsaugą, civilinę saugą, higienos reikalavimus;
 7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pagrindinės funkcijos: atsako už bendrą darželio ūkio būklę, viešųjų pirkimų organizavimą, civilinę ir darbų saugą, darželio inžinerinių komunikacijų ir įrenginių techninę priežiūrą ir supratimą, teritorijos, pastatų, inventoriaus priežiūrą, teisingą dokumentacijos pildymą.

Dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2024-07-30 įskaitytinai.

Nuorodą į skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/marijampoles-vaiku-lopselio-darzelio-direktoriaus-pavaduotojas-ukiui-322;979000.html

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio dokumentų valdymo specialistė, el. paštas: administracija@marijampolesdarzelis.lt, Tel. Nr. (0 343) 55 361


Skelbiamas konkursas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio buhalterio pareigoms užimti

Pareigybės lygis – B.

Pareigybės paskirtis – tvarkyti buhalterinę apskaitą,  naudojantis buhalterinės apskaitos programomis FINAS, FINALGA, tvarkyti darbo užmokesčio apskaitą ir  apskaitą už ugdymą.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 1 etatas.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,24 baziniais dydžiais (2213,90 Eur).

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
 2. gerai mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu;
 4. išmanyti ikimokyklinės įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei saugojimo tvarką;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darželio turto įsigijimą, apskaitą, apsaugą, civilinę saugą, higienos reikalavimus;
 6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti buhalterio pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pagrindinės funkcijos: atsako už buhalterinės apskaitos tvarkymą, darbo užmokesčio, mokesčio už vaikų maitinimą ir ugdymą darželyje apskaitą, ataskaitų teikimą vyr. buhalteriui. Vykdo  kitas, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

Dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2024-07-30 įskaitytinai.

Nuorodą į skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/marijampoles-vaiku-lopselio-darzelio-buhalteris-322;979080.html

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio dokumentų valdymo specialistė, el. paštas: administracija@marijampolesdarzelis.lt, Tel. Nr. (0 343) 55 361


Skelbiamas konkursas į Marijampolės socialinės pagalbos centro Ūkio skyriaus vedėjo pareigas (1 pareigybė).

Pareiginės algos koeficientas – 1,06 baziniais dydžiais (1892,52Eur.) neatskaičius mokesčių.
Nuoroda į pagrindinį skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/ukio-skyriaus-vedejas-322;978510.html

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį.

Pretendentų atrankos forma – testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai priimami: iki 2024-07-26 įskaitytinai.

Papildoma informacija apie konkursą tel. 8 6901121, el. p.: personalas@mspc.lt


Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio aplinkotvarkos darbininko pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas  - 0,64

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

1.Aplinkotvarkos darbininkas turi turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją.

1.1. būti nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos įgūdžių kursus,  gaisrinės saugos, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

1.2. mokėti naudotis mechaniniais ir elektriniais darbo įrankiais, paisyti įrankių gamintojų pateiktų eksploatacinių reikalavimų;

1.3. sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą ir saugiai naudotis darbo įrankiais.

 1. Darbuotojas turi žinoti ir išmanyti:

2.1. teritorijos, pastatų  išplanavimą;

2.2. lauko įrenginių darbų atlikimo terminus, eiliškumą;

2.3. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką;

2.4. darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus.

 1. Darbininkas vykdo šias funkcijas:

3.1. kiekvieną dieną, pagal patvirtintą grafiką, priskirtuose skyriuose kruopščiai apžiūri teritoriją, kad neliktų vaikams pavojingų daiktų;

3.2. valo, renka šiukšles ir prižiūri skyrių teritoriją ir 1 metrą už tvoros;

3.3. pjauna žolę, ravi, prižiūri ir laisto gėlynus, grėbia lapus;

3.4. valo šaligatvius ir aikštelių (sporto, pavėsinių) plotą, žiemą nukasa sniegą, nudaužo nuo stogų (nesant žmonėms) kabančius varveklius, barsto smėlį;

3.5. rūšiuoja atliekas šiukšlių dėžėse, valo plotą  aplink jas;

3.6. stebi, kad nebūtų palikti atviri kanalizacijos  šuliniai;

3.7. valo  užsikimšusius lietvamzdžius;

3.8. praneša apie darbo metu pastebėtus pastato ar sistemų gedimus ūkio padalinio vadovui ir imasi priemonių jiems pašalinti;

3.9. saugo darbdavio turtinius ir neturtinius interesus, naudoja tik darbdavio perduotas darbo priemones, turtą pagal jų tikslinę paskirtį;

3.10. dirbdamas darbus naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, laiko juos tik tam skirtoje vietoje;

3.11. atlieka kitus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui, direktoriaus  ir/ar ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašyme nenumatytus darbus, neviršijant darbo laiko.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. liepos  24 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio administracijoje (Kauno g. 13b) arba el. paštu  administracija@marijampolesdarzelis.lt

Atrankos skelbimo data – 2024 m. liepos  12 d.

Atrankos data– 2024 m. liepos 29 d. Kiekvienam atrinktam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 55361


Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio santechniko pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas  - 0,69

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos įgūdžių kursus,  gaisrinės saugos, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

1.3. santechniku gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, išklausęs įvadinį saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijas.

 1. Santechnikas turi žinoti ir išmanyti:

2.1. vandentiekio, kanalizacijos sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis;

2.2. vandentiekio, kanalizacijos sistemų ir įrenginių einamojo remonto darbų atlikimo terminus ir tvarką;

2.3. vandentiekio, kanalizacijos sistemų darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką;

2.4. higienos reikalavimus;  

2.5. darbuotojų civilinės saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;

2.6. pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.

 1. Santechnikas atlieka šias funkcijas:

3.1. užtikrina lopšelio-darželio administracijos, pagalbinių pastatų ir skyrių vandentiekio ir kanalizacijos tinklų tinkamą priežiūrą, jų remontą;

3.2. pagal turimą kompetenciją ir kvalifikaciją, atlieka einamąjį apšildymo, vėdinimo sistemų ir jų įrenginių remontą;

3.3. pagal turimą kompetenciją, prižiūri šiluminį mazgą, šilumos apskaitos prietaisus, atlieka jų profilaktinę priežiūrą;

3.4. kiekvieną mėnesį iki 25 d. fiksuoja vandens skaitiklio rodmenis;

3.5. dirba laikantis darbų saugos reikalavimų, netrukdo dirbti kitiems, pašalinus gedimus, informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui žodžiu ir tai pažymi gedimų, atliktų darbų registracijos žurnale.

3.6. naudoja individualias darbų saugos priemones;

3.7.  laikosi darbo saugos ir asmens higienos reikalavimų, esant reikalui ar dirbant atskirus darbus, galinčius turėti įtakos žmogaus sveikatai, privalo naudoti apsaugos priemones;

3.9. atlieka kitus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui, direktoriaus  ir/ar direktoriaus pavaduotojo ūkiui nenuolatinio pobūdžio pavedimus, neviršijant nustatyto darbo laiko normatyvo.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. liepos  24 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio administracijoje (Kauno g. 13b) arba el. paštu  administracija@marijampolesdarzelis.lt

Atrankos skelbimo data – 2024 m. liepos  12 d.

Atrankos data– 2024 m. liepos 29 d. Kiekvienam atrinktam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 55361


Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką pastatų priežiūros inžinieriaus pareigoms užimti

Atrankos paskelbimo data

2024-07-11

Atrankos paskelbimo data galioja iki:

2024-07-25 (įskaitytinai)

Atranką organizuojanti įmonė:

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

Pareigos

Pastatų priežiūros inžinierius

Pareiginė mėnesinė alga nuo-iki (neatskaičius mokesčių)

Darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė

Darbo sutarties rūšis

Darbovietės adresas

1580,00– 2600,00 eurų

40 darbo valandų per savaitę

Terminuota (su galimybe pakeisti į neterminuotą)

Vasaros g. 7, Marijampolė

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ pastatų priežiūros inžinieriaus pareigybės bendrieji ir specialieji (išsilavinimo bei profesinės patirties) kvalifikaciniai reikalavimai:

 

Specialieji reikalavimai

Išsilavinimas

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį statybos inžinerijos arba statybų technologijų mokslų srities išsilavinimą

bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatas

 

Bendrieji reikalavimai

Patirtis ir įgūdžiai

Gebėjimas planuoti savo darbą.

Gebėjimas susisteminti ir analizuoti informaciją.

Mokėti dirbti kompiuteriu (įskaitant, bet neapsiribojant MS Office aplinkos programomis).

Gebėjimas praktiškai taikyti teisės aktų, susijusių su pastatų priežiūros inžinieriaus pareigų vykdymu, reikalavimus.

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Asmeninės savybės

Atsakingumas.

Analitinis mąstymas.

Sugebėjimas dirbti komandoje.

Komunikabilumas.

Iniciatyvumas.

Gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių.

Organizuotumas siekiant tikslų.

Lyderystė.

Strateginis mąstymas.

Papildomi kompetencijos

Įvairūs kompetencijų ugdymo (mokymų, seminarų) sertifikatai, pažymėjimai.

Išskirtinės kompiuterinio raštingumo žinios.

Darbo patirtis statybos, techninės priežiūros veiklos srityse (kai nenurodyta specialiuose reikalavimuose).

Pagrindinės pastatų priežiūros inžinieriaus pareigybės funkcijos:

 • Vykdyti statinių apžiūras, pildyti su tuo susijusią dokumentaciją. Kontroliuoti darbuotojų remonto darbus, avarijų likvidavimą, jeigu reikia paskirstyti darbus;
 • Vesti nukreiptų pranešimų apie pastebėtus statinio defektus, avarinės tarnybos iškvietimų, kitų užsakymų (toliau – paraiškų) paslaugų ir darbų atlikimui apskaitą nuo paraiškų gavimo iki darbų (paslaugų) atlikimo ir atliktų darbų aktų įforminimo;
 • Ruošti ir teikti informaciją paraiškų tiekėjams ir pastatų administravimo vadybininkams (jų pasirinktu būdu – raštu, telefonu, el. paštu) apie paraiškose nurodytų darbų atlikimo galimybes ir terminus, o atlikus darbus – informuoti apie atliktus darbus ir jų kainą;
 • Kontroliuoti rangovų ir subrangovų darbą, dalyvauti priimant jų atliktus darbus, kontroliuoti jų kokybę ir atlikimo terminus;
 • Bendradarbiauti su visų struktūrinių vienetų specialistais, sprendžiant daugiabučių namų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos, kitų statinių techninės priežiūros klausimus;
 • Pagal turimą kompetenciją dalyvauti techninių apžiūrų komisijose, fiksuoti statinių techninius pažeidimus. Sudaryti apžiūrų aktus, išvadas registruoti namų/statinių techninės priežiūros žurnaluose.

Bendrovė Jums siūlo:

 • dinamišką darbą stabiliai dirbančioje įmonėje;
 • priedus už atitinkamus darbuotojo veiklos ketvirčio rezultatus;
 • visas darbo saugos priemones bei darbo drabužius;
 • papildomas apmokamas atostogų dienas;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus:

elektroniniu paštu konkursai@suduvosvandenys.lt  arba adresu Vasaros g. 7, Marijampolė personalo projektų vadovei pateikite šiuos dokumentus:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turite);
 • buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Asmens duomenų saugojimas

Pretendentų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys saugomi 12 mėn. nuo asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus pateikiant duomenis, dienos.

Pasibaigus 12 mėn. po asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus terminui, pretendentų elektroniniu paštu atsiųsti duomenys ištrinami, o pristatyti pagal adresą, sunaikinami.  


Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką laboratorijos specialisto(-ės) pareigoms užimti

Atrankos paskelbimo data

2024-07-11

Atrankos paskelbimo data galioja iki:

2024-07-18 (įskaitytinai)

Atranką organizuojanti įmonė:

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

Pareigos

Laboratorijos specialistas (-ė)

Pareiginė mėnesinė alga nuo-iki (neatskaičius mokesčių)

Darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė

Darbo sutarties rūšis

1000,00 - 2200,00 eurų

40 darbo valandų per savaitę

Terminuota

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ laboratorijos specialisto(-ės) pareigybei keliami reikalavimai:

 

Specialieji reikalavimai

Išsilavinimas

Turėti ne žemesnį kaip specialųjį vidurinį ar jam prilygintą fizinių, gyvybės, technologijų, inžinerijos, sveikatos mokslų studijų krypties išsilavinimą.

 

Bendrieji reikalavimai

Patirtis ir įgūdžiai

Gebėjimas planuoti savo darbą;

Gebėjimas susisteminti ir analizuoti informaciją;

Mokėti dirbti kompiuteriu (įskaitant, bet neapsiribojant MS Office aplinkos programomis);

Gebėjimas praktiškai taikyti teisės aktų, susijusių su laboratorijos specialisto pareigų vykdymu, reikalavimus;

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Asmeninės savybės

Atsakingumas;

Analitinis mąstymas;

Sugebėjimas dirbti komandoje;

Komunikabilumas;

Iniciatyvumas;

Gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių;

Organizuotumas siekiant tikslų;

Lyderystė;

Strateginis mąstymas.

Papildomos kompetencijos

Įvairūs kompetencijų ugdymo (mokymų, seminarų) sertifikatai, pažymėjimai,

Išskirtinės kompiuterinio raštingumo žinios.

Darbo patirtis aplinkos apsaugos, vandentvarkos, laboratorijų veiklos srityse (kai nenurodyta specialiuose reikalavimuose)

Pagrindinės laboratorijos specialisto(-ės) pareigybės funkcijos:

 • Taikyti cheminės analizės metodikas, paruošti chemines medžiagas ir reagentus, paruošti laboratorines matavimo priemones ir indus, parengti laboratorinius prietaisus ir įrenginius analizės atlikimui;
 • Kokybiškai ir laiku atlikti nuotekų mėginių tyrimus, vadovaujantis Laboratorijos vadybos sistemos procedūromis ir galiojančiais standartų reikalavimais;
 • Apskaičiuoti tyrimų rezultatus, atsakyti už atliekamus tyrimus, jų rezultatų įvertinimą;
 • Teisingai ir laiku pildyti tyrimų registravimo žurnalus bei kitą dokumentaciją, pateikti ataskaitas;
 • Teisingai tvarkyti kokybės vadybos sistemos dokumentus;
 • Laiku atlikti metodų verifikavimo/validavimo procedūras;
 • Pagal kompetenciją rengti standartines veiklos procedūras, matavimo neapibrėžties įvertinimo procedūras, instrukcijas ir kitus kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
 • 10. Užtikrinti atliekamų cheminių tyrimų/matavimų kokybę, vykdant vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant tarptautiniuose palyginamuosiuose tyrimuose.

Bendrovė Jums siūlo:

 • dinamišką darbą stabiliai dirbančioje įmonėje;
 • priedus už atitinkamus darbuotojo veiklos ketvirčio rezultatus;
 • visas darbo saugos priemones bei darbo drabužius;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
 • papildomas apmokamas atostogų dienas.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus:

 elektroniniu paštu konkursai@suduvosvandenys.lt  arba adresu Vasaros g. 7, Marijampolė personalo projektų vadovei pateikite šiuos dokumentus:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją;
 • dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turite).
 • buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Asmens duomenų saugojimas

Pretendentų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys saugomi 12 mėn. nuo asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus pateikiant duomenis, dienos.

Pasibaigus 12 mėn. po asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus terminui, pretendentų elektroniniu paštu atsiųsti duomenys ištrinami, o pristatyti pagal adresą, sunaikinami.


Marijampolės Sūduvo gimnazija skelbia atranką technologijų mokytojo pareigoms eiti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. (1 pareigybė, apie 22 kontaktinės valandos).

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,0223–1,4358 priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo metais.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis švietimo įstaigų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

 1. Technologijų mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, technologijų mokytojo kvalifikaciją;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, ir laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą);

1.4. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

1.5. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias.

1.6. gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kitomis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu arba būti išklausiusiam kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, turėti skaitmeninio raštingumo gebėjimus – informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimo;

1.7. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.8. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 1. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

2.1. ugdo mokinius pagal technologijų bendrąją programą ir jai įgyvendinti ugdymo planuose numatytas valandas, ugdo mokinius pagal kompetenciją pagal privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, įskaitant pagal neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti; 

2.2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą tėvus (globėjus) ir gimnazijos vadovus, esant poreikiui bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą, tobulina profesines kompetencijas;

2.3. inicijuoja ir koordinuoja mokyklos erdvių kūrimo projektų estetinį įgyvendinimą, dalyvauja vertinant mokyklos mokinių pasiekimus, rengia ir vykdo mokyklos bendruomenei aktualias kompetencijų tobulinimo programas, pagal kompetenciją teikia konsultacinę, didaktinę pagalbą mokyklos, savivaldybės, kitų regiono savivaldybių kolegoms; rengia mokinius konkursams ir olimpiadoms;

2.4. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikydamas jiems dalyko programą, turinį, metodus;

2.5. vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

2.5.1. planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei kompetencijas;

2.5.2. nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus);

2.5.3. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo kitus teisėtus Gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:

2.5.4. dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

2.5.5. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą, aptaria susirinkimuose.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami Marijampolės Sūduvos gimnazijoje adresu R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., arba elektroniniu paštu rastine@suduva.marijampole.lm.lt

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 12 d. (imtinai).

Atrankos data – 2024 m. rugpjūčio 13 d.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 652 89 364; +370 612 89 093. El. p. rastine@suduva.marijampole.lm.lt


Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką šaltkalvio(-ės) pareigoms užimti

Atrankos paskelbimo data

2024-07-08

Atrankos paskelbimo data galioja iki:

2024-07-22 (įskaitytinai)

Atranką organizuojanti įmonė:

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

Pareigos

Šaltkalvis (-ė)

Pareiginė mėnesinė alga (neatskaičius mokesčių)

Darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė

Darbo sutarties rūšis

1000,00 - 1795,00 eurų

40 darbo valandų per savaitę

Terminuota

Darbovietės adresas

Vasaros g. 7, Marijampolė

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ Finansinės veiklos ir klientų aptarnavimo padalinio šaltkalvio(-ės) pareigybės bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir spręsti iškylančias problemas;
 • gebėti savarankiškai priimti sprendimus, gebėti taikyti žinias ir įgūdžius praktikoje;
 • mokėti savarankiškai planuoti, spręsti, organizuoti savo veiklą, siekiant, kad būtų laiku ir tinkamai atliktos pavestos užduotys;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (įskaitant, bet neapsiribojant – MS Offise aplinkoje Word, Excel, Power Point programomis, taip pat sudarant bei pasirašant elektroninius dokumentus).

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ Finansinės veiklos ir klientų aptarnavimo padalinio šaltkalvio(-ės) pareigybės specialieji (išsilavinimo bei profesinės patirties) kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ Finansinės veiklos ir klientų aptarnavimo padalinio pagrindinės šaltkalvio(-ės) pareigybės funkcijos:

 • keisti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisus;
 • plombuoti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, vandens tinklų ir (arba) nuotekų tinklų sklendes;
 • keisti ar remontuoti vandentiekio ir (arba) nuotakyno sklendes, ventilius.

Bendrovė Jums siūlo:

 • dinamišką darbą stabiliai dirbančioje įmonėje;
 • priedus už atitinkamus darbuotojo veiklos ketvirčio rezultatus;
 • visas darbo saugos priemones bei darbo drabužius;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
 • papildomas apmokamas atostogų dienas.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus:

 elektroniniu paštu konkursai@suduvosvandenys.lt  arba adresu Vasaros g. 7, Marijampolė personalo projektų vadovei pateikite šiuos dokumentus:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Asmens duomenų saugojimas

Pretendentų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys saugomi 12 mėn. nuo asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus pateikiant duomenis, dienos.

Pasibaigus 12 mėn. po asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus terminui, pretendentų elektroniniu paštu atsiųsti duomenys ištrinami, o pristatyti pagal adresą, sunaikinami.


Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (1 etatu).

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,9294 – 1,3053 priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagogo darbo stažo metais.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis švietimo įstaigų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 3. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 1 etatas, 36 val. per savaitę.

Privalumai: Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje adresu Marijampolės sav., Igliauka, Jaunimo g. 6 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., arba elektroniniu paštu matucio.gimnazija@gmail.com.  

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Atranka paskelbta 2024 m. liepos 8 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. liepos 22 d. (imtinai).

Atrankos data - 2024 m. liepos 23 d. 

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 24641; El.p. matucio.gimnazija@gmail.com  


Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

Darbo sutartis – terminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.

Grupė – darbuotojų (nežemesnis kaip vidurinis išsilavinimas). Mokytojo padėjėjas pavaldus pavaduotojui ugdymui.

C lygio pareigybė. Mokamas 0,63 bazinio dydžio atlyginimas.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

 1. Mokytojo padėjėjas, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 2. Mokytojo padėjėjas turi žinoti ir išmanyti:

1.1. progimnazijos organizacinę struktūrą;

1.2. psichologijos pagrindus;

1.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

 1. Mokytojo padėjėjas privalo vadovautis:

2.1. Lietuvos Respublikos darbo įstatymais, progimnazijos nuostatais;

2.2. progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

2.3. darbo sutartimi;

 1. Šias pareigas einantis mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas:

Mokytojo padėjėjas atlieka šias funkcijas ir padeda mokiniui:

2.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) progimnazijoje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;

2.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

2.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti (paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą);

2.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

2.5. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes judėti po progimnaziją, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas;

2.6. dirba su mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, auklėtoju, specialiuoju pedagogu ir kitais specialistais;

2.7. padeda mokytojui parengti ir pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokamąją medžiagą;

2.8. prireikus dalyvauja Mokytojų tarybos, progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptariant darbo su mokiniu ar mokinių grupe individualius planus, pagalbos metodus bei intensyvumą;

2.9. vykdo kitus direktoriaus nurodymus.

 1. Mokytojo padėjėjas įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą apie tai nedelsiant informuoja progimnazijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. rugpjūčio 19 d., Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) arba el. paštu r.stankeviciaus@gmail.com nuo 8.00 iki 15.00 val. darbo dienomis.

Dokumentai priimami 33 darbo dienas po atrankos paskelbimo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Skelbimo data – 2024 m. liepos 3 d.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 861099615

Diana Basanavičienė, mob. nr. 861099615, el. p. r.stankeviciaus@gmail.com


Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką šaltkalvio-specialisto pareigoms užimti

 Atrankos paskelbimo data

2024-07-03

 Atrankos paskelbimo data galioja iki:

2024-07-17 (įskaitytinai)

 Atranką organizuojanti įmonė:

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

 Pareigos

Šaltkalvis-specialistas

 Pareiginės algos valandinis įkainis nuo-iki (neatskaičius mokesčių)

Darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė

Darbo sutarties rūšis

5,70 – 12,00 eurų

Taikoma suminė darbo laiko apskaita. Darbo laiko norma apskaitiniam laikotarpiui apskaičiuojama pagal 40 valandų savaitės normą. Dirbama darbo (pamainų) grafikuose nurodytu laiku.

Terminuota (su galimybe pakeisti į neterminuotą)

Darbo vieta

Vasaros g. 7, Marijampolė,

Tinklų padalinys

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ šaltkalvio-specialisto pareigybės bendrieji ir specialieji (išsilavinimo bei profesinės patirties) kvalifikaciniai reikalavimai:

 

Reikalavimai

Išsilavinimas

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą

Patirtis ir įgūdžiai

Gebėjimas planuoti savo darbą.

Technologinių procesų išmanymas ir supratimas kaip jie veikia.

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Asmeninės savybės

Atsakingumas.

Sugebėjimas dirbti komandoje.

Iniciatyvumas.

Gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių.

Organizuotumas siekiant tikslų.

Papildomi privalumai

Darbo patirtis aplinkos apsaugos, vandentvarkos, pramonės, statybos srityse.

Šaltkalvio profesinio mokymo inžinerijos srities išsilavinimas.

Kvalifikacijos pažymėjimai :

1. Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose.

2. Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose pažymėjimas.

3. Suvirintojo elektra ir dujomis kvalifikacijos pažymėjimas.

4. Elektriko, vairuotojo (C ir aukštesnė kategorija) pažymėjimai

5. Kiti pažymėjimai, susiję su šaltkalvio – specialisto pareigomis.

Pagrindinės šaltkalvio-specialisto pareigybės funkcijos:

 • Vykdyti geriamojo vandens, nuotekų tinklų (su kitais infrastruktūros priklausiniais) eksploatacijos, renovacijos ir statybos darbus:
 • tinklų profilaktikos metu atlikti tinklų, šulinių plovimą ir valymą, dangčių bei landų keitimą, armatūros tvarkymą, tikrinti žymėjimo ženklus, įgriuvas, vidinės apžiūros metu tikrinti sienas, lipynes, vamzdžių pripildymo laipsnį ir kitus reikalingus darbus;
 • likviduoti avarijas nutraukiant vandens tiekimą avariniame ruože, atkasti trasą, pašalinti gedimą, praplauti ir dezinfekuoti suremontuotą ruožą bei atlieka kitus reikalingus darbus.
 • Vairuoti ir eksploatuoti traktorius ir spec. transportą funkcijoms atlikti (tik turint reikiamą kvalifikaciją, vairuotojo pažymėjimą).
 • Vykdyti suvirinimo darbus, laikantis suvirinimo darbų technologinių reikalavimų (tik turint reikiamą kvalifikaciją).

Bendrovė Jums siūlo:

 • dinamišką darbą stabiliai dirbančioje įmonėje;
 • priedus už atitinkamus darbuotojo veiklos ketvirčio rezultatus;
 • visas darbo saugos priemones bei darbo drabužius;
 • papildomas apmokamas atostogų dienas;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus:

elektroniniu paštu konkursai@suduvosvandenys.lt  arba adresu Vasaros g. 7, Marijampolė personalo projektų vadovei pateikite šiuos dokumentus:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turite);
 • buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Asmens duomenų saugojimas

Pretendentų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys saugomi 12 mėn. nuo asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus pateikiant duomenis, dienos.

Pasibaigus 12 mėn. po asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus terminui, pretendentų elektroniniu paštu atsiųsti duomenys ištrinami, o pristatyti pagal adresą, sunaikinami.


 

Informacija atnaujinta 2024-07-17 10:03