Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Konkursai. Atrankos (įstaigų, įmonių)

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija skelbia atranką virėjo pareigoms užimti

Darbo skelbimas Marijampolės sporto centro vairuotojo pareigoms užimti

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti

Atranka į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Tautkaičių padalinio bibliotekininko pareigas

Atranka į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Igliškėlių padalinio bibliotekininko pareigas

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ skelbia atranką 1 et. pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigoms užimti

Atranka į laisvas Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojo pareigas

Atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės socialinės pagalbos centro užimtumo specialisto pareigas

Skelbiama atranka į meistro pareigas

Atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pareigas – 0,7 laisvos pareigybės

Atranka nuolatinio pobūdžio specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Atranka nuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti


Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija skelbia atranką virėjo pareigoms užimti

Pareigybės lygis – C.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 1 etatas. Darbo laiko norma 40 val. per savaitę

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,10.

Pareigybės paskirtis – gaminti maistą, jį teikti ir palaikyti švarą progimnazijos valgykloje.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.): ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta virėjo kvalifikacija; analogiška darbo patirtis. Virėjas turi žinoti ir išmanyti: virtuvės darbo organizavimą; įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, jų priežiūrą ir naudojimosi taisykles; įvairių maisto gaminimo įrengimų racionalų ir saugų darbo režimą; kulinarinių gaminių ruošimo technologiją; įvairių maisto produktų ir pusgaminių šiluminio paruošimo būdus; pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas; šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo) trukmę ir temperatūrą; paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus; pusgaminių ir paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas; darbo saugos reikalavimus; maisto gamybos sanitarijos ir higienos reikalavimus; sveiko ir kokybiško maisto gamybos technologijas; progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles; bendravimo etikos normas.

Pagrindinės funkcijos: laikytis darbo saugos reikalavimų; laikytis darbo sanitarijos bei higienos reikalavimų maisto gamyboje, dirbti apsivilkus tvarkingais darbo drabužiais, laikytis sveiko maisto gamybos technologijos reikalavimų, laikytis kalkuliacinėse kortelėse iškalkuliuotų produktų svorių ir kainų, patiekalų, kulinarinių gaminių paruošimui naudoti tik tuos maisto produktus ir žaliavas, kurie atitinka jų kokybę reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, pjaustymui naudoti tik atitinkamai sužymėtas lenteles, produktus laikyti šaldytuvuose, kurie turi būti švarūs ir laiku atitirpdyti nuo sniego dangos, tikrinti maisto kokybę, nustatyti tinkamo orkaičių, keptuvių, kepimo krosnelių ir kitos kepimo įrangos temperatūrą, naudoti, valyti ir prižiūrėti progimnazijos virtuvės įrangą ir darbo vietą, taupyti elektros energiją, vandenį, nenaudoti jų ne gamybos reikalams, į gamybines patalpas įleisti tik asmenis remonto darbams atlikti, inventorizacijos komisijos narius, vykdyti vyriausiojo virėjo visus teisėtus reikalavimus, palaikyti švarą ir tvarką gamybinėse patalpose bei sandėliuose, nelaikyti jose asmeninių daiktų, tausoti progimnazijos inventorių, tinkamai jį naudoti.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei yra darbo stažas).
 4. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) tiesiogiai nuo 2023-03-20 iki       2023-04-05, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val., arba elektroniniu paštu: r.stankeviciaus@gmail.com . Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. kovo 20 d.

Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 861099615; el. paštas: r.stankeviciaus@gmail.com


Darbo skelbimas Marijampolės sporto centro vairuotojo pareigoms užimti

Nuo 2023 m. balandžio mėnesio reikalingas vairuotojas.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 1 etatu.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,4 – 6,0 priklausomai nuo profesinio darbo patirties.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 1. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
  1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir vairuotojo pažymėjimą (B, C, D, E kategoriją).

1.2. žinoti kelių eismo taisykles, mokėti naudotis navigacinės sistemos įranga;

1.3. mokėti suteikti pirmąją pagalbą;

1.4. žinoti nelaimingų atsitikimų, avarijų tyrimo ir apskaitos tvarką;

1.5..išmanyti paskirto automobilio techninius duomenis, kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku;

1.6.mokėti nustatyti gedimus ir juos pagal galimybes pašalinti;

1.7. mokėti pildyti kelionės lapus;

1.8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo sritį;

1.9. privalo laikytis Marijampolės sporto centro nuostatų, direktoriaus įsakymų, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos ir aplinkos sausos reikalavimų, darbuotojų etikos kodekso ir šiuo pareigybės aprašymu;

1.10 turi būti tvarkingas, mandagus, pareigingas, tiksliai ir greitai orientuotis situacijoje.

 1. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

2.1. veža sportininkus į varžybas bei kitus renginius pagal Centro direktoriaus parašytus įsakymus, vairuotojas privalo nevežti autobusu pašalinių asmenų ir daugiau asmenų negu yra sėdimų vietų;

2.2. vairuotojas darbo metu privalo: turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną, kelionės lapą, transporto priemonės pirmosios pagalbos vaistinėlę, gesintuvą;

2.3. vykdo kelių eismo ir saugos reikalavimus;

2.4. žino kelio dangos klasifikaciją ir važiavimo ja sąlygas įvairiomis klimatinėmis ir paros sąlygomis, kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas;

2.5. veda autobuso ridos ir kuro sunaudojimo apskaitą;

2.6. degalus perka naudojantis kortele. Degalų normų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis, apmoka vairuotojas;

2.7. laiku ir tiksliai pildo kelionės lapą. Vairuotojas kelionės lape įrašo savo pavardę, pasirašo, kad priėmė techniškai tvarkingą automobilį, įrašo kilometrų skaitiklio parodymus išvykstant, išvykimo laiką, įrašo kiekvieno važiavimo maršrutą, nuvažiuotų kilometrų skaičių, pirktų bei sunaudotų degalų kiekį. Baigęs darbą, kelionės lape įrašo kilometrų skaitiklio parodymus grįžus ir grįžimo laiką ir pasirašo;

2.8. užpildytą kelionės lapą vairuotojas pateikia direktoriaus pavaduotojui ūkiui patikrinti. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui patikrinęs kelionės lapo užpildymo teisingumą, pasirašo kelionės lapuose ir tada išduoda naują kelionės lapą;

2.9. vairuotojas pasirūpina, kad ant autobuso priekinės dalies būtų pritvirtintas skiriamasis ženklas „SPECIALUSIS“ o ant galinės autobuso dalies ženklas „VAIKAI“;

2.10. atsako už autobuso kasdieninę priežiūrą ir periodinius techninius aptarnavimus, pasirūpina kelių mokesčiu;

2.11. atsako už jam patikėto autobuso techninę būklę, švarą ir saugą eksploatavimo metu. Kelionėje pastebėjus autobuso gedimus vairuotojas šalina pats arba kreipiasi į specializuotas remonto dirbtuves ir apie tai nedelsiant informuoja sporto centro pavaduotoją ūkiui.

2.12. atsako už saugų Centro autobuso saugojimą. Baigus darbą atlieka reikiamą apžiūrą ir pastato autobusą į nurodytą vietą. Komandiruotės metu Centro autobusas nakčiai turi būti pastatomas saugioje vietoje.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, vairuotojo pažymėjimo (B, C, D, E kategorijos) ir vairuotojo kortelės kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centrui (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2023 m. kovo 29 d., 17 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinus su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. kovo 31 d.

Reikalavimus atitinkantys pretendentai apie atrankos datą ir laiką bus informuoti asmeniškai el. paštu.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

 1. paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

A1 lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo psichologo darbo stažo (metais) iš intervalo: 8,11 – 11,39. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Psichologas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
– gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
– gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
– gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
– taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

 1. Psichologas privalo vadovautis:

– Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais psichologo veiklą;
– progimnazijos nuostatais;
– etikos normomis;
– individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;
– vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
– darbo sutartimi;
– šiuo pareigybės aprašymu;
– kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pa).

 1. Psichologas atlieka šias funkcijas:

– įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas;
– bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje;
– konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
– konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
– rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
– inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
– dalyvauja formuojant teigiamą progimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
– šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
– renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti; bendradarbiauja su progimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
– teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
– atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius;
– dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomuose projektuose;
– tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
– dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus, programas;
– derina su progimnazijos direktoriumi bei Mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos numato savo veiklą mokslo metams;
– dalyvauja mokytojų tarybos, kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
– vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją;
– tobulina savo kvalifikaciją, ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.

 1. Psichologas darbo metu laikosi šių taisyklių:

– užtikrina psichologinės pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir mokinių saugumą;
– sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;
– progimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;
– palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje;
– negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, privalo pranešti apie tai direktoriaus pavaduotojui ugdymui arba progimnazijos direktoriui.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentas dokumentus turi pateikti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: r.stankeviciaus@gmail.com  iki 2023 m. kovo 31 d. įskaitytinai.

Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 861099615; el. paštas: r.stankeviciaus@gmail.com


Atranka į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Tautkaičių padalinio bibliotekininko pareigas.

Pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 1 pareigybė.

Pareigybės lygis –B .

Darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis.

Pareiginė alga –7, 2 – 7, 6.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą  iki 1995 metų,  privalumas – turėti darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje.
 2. Bibliotekininkas turi gebėti:
  • Savarankiškai organizuoti ir planuoti padalinio kultūrinę ir informacinę veiklą, analizuoti ir apibendrinti veiklą, rengti programas, organizuoti bibliotekos paslaugų pristatymus ir dokumentų fondų viešinimą;
  • Organizuoti kultūrinius, edukacinius ir informacinius renginius, skatinti skaitymą.
 3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistemos (toliau –LIBIS) programine įranga.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 1. Organizuoti Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Tautkaičių padalinio (bibliotekos) darbą, bendruomenės bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, rengti programas ir ataskaitas.
 2. Aptarnauti ir konsultuoti bibliotekos lankytojus ir vartotojus, teikti panaudai dokumentus į namus ir vietoje, naudoti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS PĮ) resursus, užtikrinti viešojo interneto prieigos taško (VIPT) veiklą, elektroninių išteklių ir paslaugų prieinamumą.
 3. Plėsti informacijos ir kultūros paslaugų spektrą bendruomenei, rengti  kultūrinius, edukacinius ir informacinius renginius, inicijuoti bibliotekos paslaugų reklamą ir viešinimą.
 4. Užtikrinti dokumentų fondų naudojimą ir prieinamumą, rengti kraštotyros darbus,  rinkti, saugoti ir viešinti  bendruomenės ir krašto  kultūrinį palikimą.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje (su nurodytais kontaktais) ;
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi);

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos personalo vadybininkui (Vytauto g. 20, Marijampolė, A4 kabinetas) tiesiogiai arba elektroniniu paštu – info@marvb.lt.

Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Atrankos būdas – pokalbis.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. kovo 17 d.

Dokumentai priimami:  10 darbo dienų po atrankos paskelbimo (iki kovo 31 d. įskaitytinai). Atranka skelbiama Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – 2023 m. balandžio 12 d.  Apie atrankos posėdžio į laisvą Igliškėlių padalinio bibliotekininko pareigybę vietą ir laiką atrinkti kandidatai informuojami atskiru pranešimu.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 61640 840; +370 687 94978, el. paštas info@marvb.lt.


Atranka į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Igliškėlių padalinio bibliotekininko pareigas.

Pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 1 pareigybė.

Pareigybės lygis –B .

Darbo sutarties rūšis – terminuota darbo sutartis (darbuotojo vaiko priežiūros atostogų metu).

Pareiginė alga –7, 2 – 7, 6.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą  iki 1995 metų,  privalumas – turėti darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje.
 2. Bibliotekininkas turi gebėti:
  • Savarankiškai organizuoti ir planuoti padalinio kultūrinę ir informacinę veiklą, analizuoti ir apibendrinti veiklą, rengti programas, organizuoti bibliotekos paslaugų pristatymus ir dokumentų fondų viešinimą;
  • Organizuoti kultūrinius, edukacinius ir informacinius renginius, skatinti skaitymą.
 3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistemos (toliau –LIBIS) programine įranga.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 1. Organizuoti Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Igliškėlių padalinio (bibliotekos) darbą, bendruomenės bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, rengti programas ir ataskaitas.
 2. Aptarnauti ir konsultuoti bibliotekos lankytojus ir vartotojus, teikti panaudai dokumentus į namus ir vietoje, naudoti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS PĮ) resursus, užtikrinti viešojo interneto prieigos taško (VIPT) veiklą, elektroninių išteklių ir paslaugų prieinamumą.
 3. Plėsti informacijos ir kultūros paslaugų spektrą bendruomenei, rengti  kultūrinius, edukacinius ir informacinius renginius, inicijuoti bibliotekos paslaugų reklamą ir viešinimą.
 4. Užtikrinti dokumentų fondų naudojimą ir prieinamumą, rengti kraštotyros darbus,  rinkti, saugoti ir viešinti  bendruomenės ir krašto  kultūrinį palikimą.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje (su nurodytais kontaktais) ;
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi);

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos personalo vadybininkui (Vytauto g. 20, Marijampolė, A4 kabinetas) tiesiogiai arba elektroniniu paštu – info@marvb.lt.

Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Atrankos būdas – pokalbis.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. kovo 17 d.

Dokumentai priimami:  10 darbo dienų po atrankos paskelbimo (iki kovo 31 d. įskaitytinai). Atranka skelbiama Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – 2023 m. balandžio 12 d.  Apie atrankos posėdžio į laisvą Igliškėlių padalinio bibliotekininko pareigybę vietą ir laiką atrinkti kandidatai informuojami atskiru pranešimu.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 61640 840; +370 687 94978 el. paštas info@marvb.lt


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ skelbia atranką 1 et. pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigoms užimti

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos): pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas 1 et.  (C lygio pareigybė). Pagrindinės funkcijos: prižiūri ir tvarko įstaigos teritoriją ir 1 metrą už tvoros, pjauna žolę, ravi, prižiūri ir laisto gėlynus, grėbia lapus, valo šaligatvius ir aikštelių (sporto, pavėsinių) plotą, vykdo nesudėtingus  lauko statinių remonto darbus, valo  užsikimšusius lietvamzdžius, prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemų sutrikimus,  vandentiekio ir kanalizacijos tinklų tinkamą priežiūrą, jų remontą, pagal turimą kompetenciją ir kvalifikaciją, atlikti einamąjį apšildymo, vėdinimo sistemų ir jų įrenginių remontą, prižiūri ir remontuoja baldus, žaislus, įstaigos darbuotojų darbo inventorių, padeda lopšelio-darželio darbuotojams tvarkyti interjerą, paruošia patalpas valymo darbams, pagal poreikį atlieka patalpų remonto darbus, atlieka  kitus pavaduotojo ūkiui pavestus remonto darbus.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.)

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. išmanyti staliaus, santechniko darbus;
 3. mokėti naudotis mechaniniais ir elektriniais darbo įrankiais;
 4. gebėti atlikti nesudėtingus lauko ir vidaus inventoriaus, pastatų ir patalpų remonto darbus;
 5. sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą.

Dokumentai priimami: 2023-03-29 įskaitytinai.

Gyvenimo aprašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją ir turimų pažymėjimų kopijas prašome siųsti el. paštu:  administracija@vaivoryksteld.lt arba atnešti adresu: Mokolų g. 11, Marijampolė

Pretendentų atrankos forma – atrinktus kandidatus kviesime individualiam pokalbiui.


Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,25 – 5,55  baziniais dydžiais.

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ administratorė, el. paštas: administracija@vaivoryksteld.lt, Tel. (8 343) 55 361


Skelbiama atranka į laisvas Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojo pareigas.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1,3  etato darbo krūviu.
Grupė – specialistai. Mokytojas pavaldus pavaduotojui ugdymui.
A lygio pareigybė. Mokamas 8,71 – 10,12 bazinio dydžio atlyginimas.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

 1. Mokytojas, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

1.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

1.3. būti baigęs lietuvių kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo arba lietuvių kalbos ir (ar) literatūros filologijos studijų programą;

1.4. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.6. privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);

1.7. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

1.8. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

1.9. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

 1. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

2.1. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant  jiems dalyko programą, turinį, metodus; taip pat teikia pagalbą visiems kitiems mokiniams;

2.2. pagal mokyklos ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

2.3. vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

2.3.1. planuoja ugdymo procesą, ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, suteikiant mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdant gebėjimus bei kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); profesiškai tobulėja;

2.3.2. tikrina mokinių rašto darbus;

2.3.3. analizuoja ugdomų mokinių individualią pažangą;

2.3.4.dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinės grupės susirinkimuose;

2.3.5. ugdomų mokinių individualią pažangą  aptaria atitinkamų klasių koncentre dėstančių mokytojų susirinkimuose;

2.3.6. konsultuoja pagal poreikį mokinius;

2.3.7. suderinęs su mokyklos direktoriumi vykdo kitą ugdomąją veiklą;

2.3.8. vadovauja klase;

2.3.9. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja nacionalinio mokinių pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų vykdymo, vertinimo, apeliacinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.).


Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. birželio 23 (imtinai) d., ,,Ryto“ mokyklos raštinėje (Mokyklos g. 22, Marijampolė) arba el. paštu  rastine@info.lt

Atrankos skelbimo data – 2023 m. birželio 27 d.

Dokumentai priimami 20 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data – 2023 m. birželio 29 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 680 41192


Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės socialinės pagalbos centro užimtumo specialisto pareigas.

Pareigybės lygis – A2

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,19 – 8,86  baziniais dydžiais.

Pareigybės paskirtis – organizuoti Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinio klientų muzikinį užimtumą.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.):

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • mokėti groti muzikos instrumentu arba turėti terapinių užsiėmimų įgūdžių (muzikos terapija, garsų terapija, šviesų terapija, dailės terapija); mokėti apjungti įvairias terapines veiklos sritis, skatinant neįgaliųjų saviraišką;
 • privalumas – ne mažesnė kaip vienerių metų darbo patirtis, dirbant su neįgaliais asmenimis.

Šias pareigas einančio darbuotojo pagrindinės funkcijos:

 • kartu su socialiniais darbuotojais organizuoja Padalinio klientų muzikinį ir meninį ugdymą;
 • dirba su neįgaliais Padalinio klientais individualiai ir grupėmis;
 • socialiniams darbuotojams pageidaujant, organizuoja Padalinio klientų muzikinį švietimą, saviveiklą;
 • konsultuoja Padalinio klientų tėvus muzikinio ir meninio lavinimo klausimais;
 • organizuoja šventes, renginius, teatro festivalius, kuria bendradarbiavimo santykius su klientu, į jo problemų sprendimą įtraukia klientą, jo šeimą;

Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu  personalas@mspc.lt arba atnešti adresu: Kriaučiūno g. 2, Marijampolė (3 aukštas).

Pretendentų atrankos forma – testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai priimami: 2023-03-21 įskaitytinai. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės socialinės pagalbos centro personalo specialistas,  tel. 8 69011211,  el. personalas@mspc.lt.


Skelbiama atranka į meistro pareigas

 Atrankos paskelbimo data

2023-03-06

 Atrankos paskelbimo data galioja iki:

2023-03-20 (įskaitytinai)

 Atranką organizuojanti įmonė:

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

 Pareigos

Meistras

 Pareiginės algos valandinis įkainis nuo-iki (neatskaičius mokesčių)

Darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė

7,87 – 10,22 Eur

Taikoma suminė darbo laiko apskaita. Darbo laiko norma apskaitiniam laikotarpiui apskaičiuojama pagal 40 valandų savaitės normą. Dirbama darbo (pamainų) grafikuose nurodytu laiku.

 Darbovietė

Marijampolė, Tinklų padalinys,

Nuotekų tinklų ir perpumpavimo stočių skyrius

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ meistro pareigybės bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, organizuoti veiklą ir spręsti iškylančias problemas;
 • gebėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti, vertinti ir daryti išvadas, priimti sprendimus, gebėti taikyti žinias ir įgūdžius praktikoje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (įskaitant, bet neapsiribojant - MS Office aplinkoje Word, Excel, Power Point programomis, taip pat sudarant bei pasirašant elektroninius dokumentus).

Meistro pareigybės specialieji (išsilavinimo bei profesinės patirties) kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį technologijos mokslų srityje;
 • išmanyti pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus;
 • išmanyti infrastruktūros elementų eksploatavimo, aplinkosaugos, techninės saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių infrastruktūros elementų eksploatavimą, reikalavimus;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • būtų privalumas turintiems šiuos kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus:
  • Darbdavio, jam atstovaujančio asmens (padalinio vadovo) saugos pažymėjimą;
  • Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo pažymėjimą;
  • Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose vykdomų darbų vadovo pažymėjimą;
  • Kranų darbo vadovo pažymėjimą.

Pagrindinės meistro pareigybės funkcijos:

 • vadovauti Nuotekų tinklų ir nuotekų perpumpavimo stočių skyriui, planuoti ir organizuoti sklandų bei efektyvų darbą;
 • užtikrinti nepertraukiamą nuotekų surinkimą iš abonentų ir vartotojų įmonei nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra;
 • organizuoti Nuotekų tinklų ir perpumpavimo stočių skyriaus vykdomus darbus ir užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi pagal reikiamus režimus, technologijas ir techninės eksploatacijos reikalavimus;
 • organizuoti įmonei nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros apžiūras, remonto darbus, avarijų likvidavimą, nuotekų infiltracijos nustatymą;
 • sudaryti darbuotojų darbo, atostogų grafikus ir vesti darbo laiko apskaitos žiniaraščius (teikti tvirtinti) bei atlikti darbuotojų darbo įvertinimą;
 • vykdyti Nuotekų tinklų ir perpumpavimo stočių skyriaus materialinių vertybių apskaitą, išrašymą iš sandėlio, nurašymą;
 • rengti ir pateikti ataskaitas apie Nuotekų tinklų ir perpumpavimo stočių skyriaus darbą.

Įmonė Jums siūlo:

 • Dinamišką darbą stabiliai dirbančioje įmonėje;
 • Priedus už atitinkamus darbuotojo veiklos ketvirčio rezultatus;
 • Visas darbo saugos priemones bei darbo drabužius;
 • Papildomas apmokamas atostogų dienas.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus:

 elektroniniu paštu konkursai@suduvosvandenys.lt  arba adresu Vasaros g. 7, Marijampolė personalo projektų vadovei pateikite šiuos dokumentus:

 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turite);
 • buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Asmens duomenų saugojimas

Pretendentų į įmonės darbuotojus asmens duomenys saugomi 12 mėn. nuo asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus pateikiant duomenis, dienos.

Pasibaigus 12 mėn. po asmens kandidatavimo į įmonės darbuotojus terminui, pretendentų elektroniniu paštu atsiųsti duomenys ištrinami, o pristatyti pagal adresą, sunaikinami.


Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pareigas – 0,7 laisvos pareigybės

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigybės lygis: A1.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Darbo laiko norma: 0,7 pareigybė – 25.12 val. per savaitę.

Pareigybės paskirtis – bendradarbiaujant su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais įvertinti ir padėti spręsti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, teikti švietimo, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagogams ir tėvams, prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokyklose kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo pagalbos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendraujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei užtikrinant Tarnybos nuostatuose numatytos veiklos vykdymą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, psichologo profesinę kvalifikaciją – psichologijos magistro laipsnį (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų);
 • turėti psichologo praktinės veiklos patirties švietimo įstaigoje;
 • žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą, specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos psichologinės pagalbos ir švietimo sistemas;
 • gebėti taikyti WISC IIILT, WASI, WAIS-III intelekto vertinimo metodikas, atliekant asmens psichologinį įvertinimą;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti kalbos kultūros pagrindus;
 • turėti patenkinamus kompiuterinio raštingumo gebėjimus, informacijos paieškos ir sklaidos IKT (informacinių komunikacinių technologijų) priemonėmis bei naudojimosi dokumentų valdymo sistemomis įgūdžius;
 • gebėti veikti specialistų komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas;
 • gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas dalyvauti atrankoje;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (originalai pateikiami atrankos dieną);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (originalas pateikiamas atrankos dieną);
 • gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu  tarnybamarijampole@gmail.com arba pristatyti į tarnybą (Bažnyčios g. 19, Marijampolė)

Informacija teikiama telefonu: 8 343 50 472


Atrankos paskelbimo data: 2023 m. kovo 7 d.
Prašymai ir dokumentai priimami iki 2023 m. gegužės 31 d.
Atrankos data: 2023 m. birželio 2 d.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.


Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, kiekvienam kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam pretendentui jo pateiktu telefonu ir/ar elektroniniu paštu bus praneštas individualus laikas atvykti į atrankos pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma pokalbio trukmė.


Atranka nuolatinio pobūdžio specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 et. vieneto krūviui. Darbuotojas priimamas dirbti nuo 2023 m. balandžio 3 d.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 7,99 iki 8,17.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turi turėti aukštąjį išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo) profesinę kvalifikaciją.
 2. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
 3. Išmanyti specialiųjų poreikių ugdytinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinti jų sutrikusias funkcijas.
 4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais ugdytiniais, mokytojais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Pagrindinės funkcijos:

 1. Dalyvauja atliekant pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatant ugdytinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant pažangą lopšelyje-darželyje;
 2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 3. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pagal poreikį rengti individualizuotas ugdymo programas;
 5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos konsultuoja šių ugdytinių ugdymo klausimais;
 6. Naudoja ugdymo procese ugdymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus;
 7. Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinį;

Darbo krūvis: 0,5 et. vieneto krūvis, 18 val. per savaitę.

Privalumai: Specialiojo pedagogo darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu Žemaitės g. 25, Marijampolė, arba el. paštu zelmeneliai@zelmeneliaild.lt

Dokumentai priimami nuo 2023-03-06 iki 2023-03-24, 15 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. kovo 24 d. (imtinai)

Atrankos data - 2023 m. kovo 31 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 8 343 52575  el. paštas: zelmeneliai@zelmeneliaild.lt

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus.


Atranka nuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 et. vieneto krūviui. Darbuotojas priimamas dirbti nuo 2023 m. balandžio 3 d.

Darbo vieta: Vasario 16-osios. g. 3 esančioje buveinėje.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 8,71 iki 8,91 (atsižvelgiant į pretendento turimą pedagoginio darbo stažą ir suteiktą kvalifikacinę kategoriją).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).
 3. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 0,5 et. vieneto krūvis, 18 val. per savaitę.

Privalumai: Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu Žemaitės g. 25, Marijampolė, arba el. paštu zelmeneliai@zelmeneliaild.lt

Dokumentai priimami nuo 2023-03-06 iki 2023-03-21,  12 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. kovo 21 d. (imtinai)

Atrankos data - 2023 m. kovo 27 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 8 343 52575  el. paštas: zelmeneliai@zelmeneliaild.lt

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus.

Informacija atnaujinta 2023-03-21 16:28