Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Konkursai. Atrankos (įstaigų, įmonių)

Atranka į laisvas nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" valytojo pareigas

Atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" mokytojo padėjėjo (spec. poreikių vaikams) pareigybę

Konkursas vairuotojo pareigoms užimti Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

Konkursas psichologo pareigoms užimti Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

Atranka į šaltkalvio pareigas

Atranka į sandėlininko pareigas 

Atranka į Marijampolės socialinės pagalbos centro bendrosios praktikos slaugytojo pareigas

Atranka į Marijampolės socialinės pagalbos centro, Pagalbos šeimoms tarnybos individualios priežiūros darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigas

Atranka specialiojo pedagogo 0,25 et. darbo krūvio pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

Atranka direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

Atranka logopedo pareigoms užimti Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

Atranka socialinio pedagogo pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Atranka meninio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Atranka mokytojo padėjėjo (spec. poreikių ugdytiniams) pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Atranka nenuolatinio pobūdžio mokytojo padėjėjo pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Atranka Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“  mokytojo padėjėjų pareigoms užimti

Atranka Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

Atranka specialiojo pedagogo 0,25 et. darbo krūvio pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

Atranka psichologo  0,5 et. darbo krūvio pareigoms užimti  (Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“)

Atranka į laisvas nenuolatinio pobūdžio Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos valytojo pareigas

Atranka į pradinių klasių mokytojų pareigybes (Marijampolės Petro Armino progimnazijoje)

Atranka psichologo pareigoms užimti Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

Atranka valytojo pareigoms užimti Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

Konkursas vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigoms Marijampolės GMPS užimti 

Atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos psichologo pareigas

Atranka logopedo pareigoms užimti


Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" valytojo pareigas.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,75  etato darbo krūviu.
Grupė – nekvalifikuoti darbuotojai. Valytojas pavaldus ūkvedžiui.
D lygio pareigybė. Mokamas minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio darbo užmokestis.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:
Specialieji reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip pagrindinį arba  vidurinį išsilavinimą.
2.  Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
3.  Valytojas turi išmanyti:
3. 1. Valytojo darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;
3.2. Higienos reikalavimus;
3.3. Lopšelio-darželio įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūrą ir naudojimosi taisykles;
3.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, darbo tvarkos taisykles.

Valytojo funkcijos:
1.  Valyti jam patikėtas patalpas, jose esantį inventorių ir būti pilnai  atsakingam už šių patalpų švarą ir tvarką.
2. Laikytis sanitarinių reikalavimų. Plovimo ir dezinfekavimo medžiagas naudoti pagal paskirtį, gamintojo nurodytomis sąlygomis.
3. Taupiai ir saugiai naudoti darželio materialinius išteklius.
4. Tinkamai ir laiku atlikti pavestas funkcijas, veikti sąžiningai, protingai, siekti geriausių veiklos rezultatų.
5. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. rugpjūčio 26 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  [email protected]
Atrankos skelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 11 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data – 2022 m. rugpjūčio 29 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524


Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" mokytojo padėjėjo (spec. poreikių vaikams) pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas  - 5,45-5,50

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Pageidautina aukštesnysis arba aukštasis pedagoginis.
2.  Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
3.  Mokytojo padėjėjas, dirbantis su  specialiųjų poreikių vaikais, turi išmanyti:
3. 1. darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;
3.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;
3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
3.4.bendravimo su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, jų raidos sutrikimų specifiką.
3.5. darbą su IU ir PU vaikais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą.
3.2. Higienos reikalavimus;

Mokytojo padėjėjo, darbui su specialiųjų poreikių vaikais,  funkcijos:
1. Dirbti su vaiku ar vaikų grupe, bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, psichologu.
2. Padėti vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti IU ir PU mokytojo skirtas užduotis, naudotis ugdymui, mokymuisi skirta technika, priemonėmis;
3. padėti vaikams orientuotis ir judėti lopšelio-darželio aplinkoje, lauke, veiklų, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu.
4.padėti vaikams suvaldyti elgesį, sukoncentruoti jų dėmesį, socializuotis;
5. padėti vaikams įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
6. Informuoti mokytoją, socialinė pedagogą, administraciją apie smurto ir patyčių prieš vaikus atvejus.
7. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. rugpjūčio 26 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  [email protected]
Atrankos skelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 11 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data – 2022 m. rugpjūčio 29 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524


Skelbiamas konkursas vairuotojo pareigoms užimti Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

Darbo sutartis – terminuota, su galimybe dirbti neterminuotai, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

C lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo vairuotojo darbo stažo (metais) iš intervalo: 4,7-6,2.

Pretendento atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Vairuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinęs sveikatą asmuo;

1.2. išsilavinimas: vidurinis bendrojo lavinimo;

1.3. turėti vairuotojo pažymėjimą, D kategorija.

 1. Darbo pobūdis:

2.1. laiku ir saugiai nuvežti mokinius į paskirties vietą (į gimnaziją, iš gimnazijos), stebėti, kad mokiniai saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse) pagal mokinių gyvenamąją vietą;

2.2.vaikų vežiojimas į ekskursijas, pažintines keliones, įvairius sporto ar edukacinius renginius;

2.3. autobuso priežiūra.

 1. Privalumai:

3.1. iniciatyvumas rengiant bendrus įstaigos renginius, projektus;

3.2. aktyvus dalyvavimas bendruomeninėje veikloje.

 1. Vairuotojui draudžiama:

4.1.Vairuoti transporto priemonę neturint tam teisės, išvykti į kelionę techniškai netvarkingu, nešvariu (iš išorės ir vidaus) autobusu, be būtinų dokumentų;

4.2. Vairuoti transporto priemonę neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus saugiam eismui;

4.3. Vežti pašalinius asmenis (ne mokinius ir jų globotinius) arba daugiau mokinių, negu mokykliniame autobuse įrengta sėdimų vietų;

4.4. Vartoti necenzūrinius žodžius bei autobuse rūkyti mokinių akivaizdoje;

4.5. Važiuoti didesniu kaip 70 km/h greičiu, jeigu jis dar labiau neribotas kelio ženklais;

4.6. Sugedus autobusui arba įvykus nelaimei palikti mokinius be priežiūros.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas;
 6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 rugpjūčio 23 d. (imtinai), Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos raštinėje (A.Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavas) arba el. paštu: borutosgimnazija@gmail.com

Atrankos data 2022m. rugpjūčio 26 d.

Dokumentai priimami 8 darbo dienas po atrankos paskelbimo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m.  rugpjūčio 11 d. iki atrankos likus ne mažiau 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus pranešta individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.


Skelbiamas konkursas psichologo pareigoms užimti Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

Psichologo pareigybė (Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje)
Darbo sutartis - neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

A1 lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo psichologo darbo stažo (metais) iš intervalo: 7,99 - 10,45.

Pretendento atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Psichologas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

1.2. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

1.3. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

1.4. gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;

1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.6. taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

 1. 2. Psichologas privalo vadovautis:

2.1.Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais psichologo veiklą;

2.3. gimnazijos nuostatais;

2.4. etikos normomis;

2.5. individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;

2.6. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

2.7. darbo sutartimi;

2.8. šiuo pareigybės aprašymu;

2.9. kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pa).

 1. Psichologas atlieka šias funkcijas:

3.1. įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal pradinio ugdymo programas;

3.2. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje;

3.3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

3.4. konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

3.5. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

3.6. inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

3.7. dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

3.8. šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

3.9. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti; bendradarbiauja su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei - su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

3.10. teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

3.11. atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius;

3.12. dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomuose projektuose;

3.13. tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;

3.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos planus, programas;

3.15. derina su gimnazijos direktoriumi bei Mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos numato savo veiklą mokslo metams;

3.16. dalyvauja mokytojų tarybos, kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;

3.17. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar gimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją;

3.18. tobulina savo kvalifikaciją, ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.

 1. Psichologas darbo metu laikosi šių taisyklių:

4.1. užtikrina psichologinės pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir mokinių saugumą;

4.2. sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;

4.3. gimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;

4.4. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje;

4.5. negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, privalo pranešti apie tai direktoriaus pavaduotojui ugdymui arba gimnazijos direktoriui.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 rugpjūčio 23 d. (imtinai), Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos raštinėje (A.Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavas) arba el. paštu: borutosgimnazija@gmail.com

Atrankos data 2022m. rugpjūčio 26 d.

Dokumentai priimami 8 darbo dienas po atrankos paskelbimo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m.  rugpjūčio 11 d. iki atrankos likus ne mažiau 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus pranešta individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.


Skelbiama atranka į šaltkalvio pareigas

 Atrankos paskelbimo data

2022-08-09

 Atrankos paskelbimo data galioja iki:

2022-08-15 (įskaitytinai)

 Atranką organizuojanti įmonė:

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

 Pareigos

Šaltkalvis

 Pareiginės algos valandinis įkainis (neatskaičius mokesčių)

Darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė

6,27 eur/val.

4 darbo dienų savaitės po 11 darbo valandų.

Darbo vieta

Vasaros g. 7, Marijampolė,

Tinklų padalinys.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SŪDUVOS VANDENYS“

Šaltkalvio pareigybės bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir spręsti iškylančias problemas;
 • gebėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti, vertinti ir daryti išvadas, priimti sprendimus, gebėti taikyti žinias ir įgūdžius praktikoje;
 • mokėti savarankiškai planuoti, spręsti, organizuoti savo veiklą, siekiant, kad būtų laiku ir tinkamai atliktos pavestos užduotys.

Šaltkalvio pareigybės specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti šaltkalvio ar jam atitinkantį pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti ir mokėti taikyti infrastruktūros elementų eksploatavimo, aplinkosaugos, techninės saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių infrastruktūros elementų eksploatavimą, reikalavimus;
 • kontrolės – matavimo prietaisų paskirtį ir naudojimo sąlygas;
 • būtų privalumas:
  • turėti darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose pažymėjimą;
  • turėti darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose pažymėjimą;
  • būti atestuotam darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Pagrindinės šaltkalvio pareigybės funkcijos:

 • vykdyti nuotekų tinklų eksploataciją;
 • ieškoti savavališko prisijungimo vietų prie bendrovei nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros;
 • sutvarkyti po avarijos likvidavimo darbų aplinką ir gerbūvį;
 • dirbti kompresoriumi, grunto tankinimo įrenginiais ir kitomis mažosios mechanizacijos priemonėmis.

Bendrovė Jums siūlo:

 • Dinamišką darbą stabiliai dirbančioje įmonėje;
 • Priedus už atitinkamus darbuotojo veiklos ketvirčio rezultatus;
 • Visas darbo saugos priemones bei darbo drabužius;
 • Papildomas apmokamas atostogų dienas.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus:

 elektroniniu paštu konkursai@suduvosvandenys.lt  arba adresu Vasaros g. 7, Marijampolė personalo projektų vadovei pateikite šiuos dokumentus:

 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turite);
 • buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Asmens duomenų saugojimas

Pretendentų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys saugomi 12 mėn. nuo asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus pateikiant duomenis, dienos.

Pasibaigus 12 mėn. po asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus terminui, pretendentų elektroniniu paštu atsiųsti duomenys ištrinami, o pristatyti pagal adresą, sunaikinami.


Skelbiama atranka į sandėlininko pareigas

 Atrankos paskelbimo data

2022-08-09

 Atrankos paskelbimo data galioja iki:

2022-08-22 (įskaitytinai)

 Atranką organizuojanti įmonė:

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

 Pareigos

Sandėlininkas

 Pareiginė mėnesinė alga (neatskaičius mokesčių)

Darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė

Darbo sutarties rūšis

Darbo sutarties terminas

1030,00 eurų

5 darbo dienų savaitės po 8 darbo valandas

Terminuota

Nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiu

Darbo vieta

Vasaros g. 7, Marijampolė,

Energetikos ir ūkio padalinys.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SŪDUVOS VANDENYS“

Sandėlininko pareigybės bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir spręsti iškylančias problemas;
 • gebėti savarankiškai priimti sprendimus, gebėti taikyti žinias ir įgūdžius praktikoje;
 • mokėti savarankiškai planuoti, spręsti, organizuoti savo veiklą, siekiant, kad būtų laiku ir tinkamai atliktos pavestos užduotys;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (įskaitant, bet neapsiribojant – MS Offise aplinkoje Word, Excel, Power Point programomis, taip pat sudarant bei pasirašant elektroninius dokumentus).

Sandėlininko pareigybės specialieji (išsilavinimo bei profesinės patirties) kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • žinoti materialinių vertybių pajamavimo, priėmimo bei išdavimo tvarką;
 • žinoti sandėlių ūkio organizavimo reikalavimus.

Pagrindinės sandėlininko pareigybės funkcijos:

 • priimti į bendrovės sandėlį ir užpajamuoti gautas materialines vertybes pagal pirminius įsigijimo dokumentus, laikantis bendrovėje nustatytos materialinių vertybių pajamavimo tvarkos ir terminų;
 • išduoti iš sandėlio materialines vertybes ir išrašyti išlaidų dokumentus, materialines vertybes gavusiems materialiai atsakingiems darbuotojams;
 • tvarkyti sandėlio apskaitą, koreguoti vertybių įsigijimą, pildyti reikiamas formas bei ataskaitas;
 • kontroliuoti perkamų materialinių vertybių pirkimo dokumentų išrašymo teisingumą.

Bendrovė Jums siūlo:

 • dinamišką darbą stabiliai dirbančioje įmonėje;
 • priedus už atitinkamus darbuotojo veiklos ketvirčio rezultatus;
 • visas darbo saugos priemones bei darbo drabužius;
 • papildomas apmokamas atostogų dienas.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus:

 elektroniniu paštu konkursai@suduvosvandenys.lt  arba adresu Vasaros g. 7, Marijampolė personalo projektų vadovei pateikite šiuos dokumentus:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turite);
 • buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Asmens duomenų saugojimas

Pretendentų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys saugomi 12 mėn. nuo asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus pateikiant duomenis, dienos.

Pasibaigus 12 mėn. po asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus terminui, pretendentų elektroniniu paštu atsiųsti duomenys ištrinami, o pristatyti pagal adresą, sunaikinami.


Skelbiama atranka į Marijampolės socialinės pagalbos centro bendrosios praktikos slaugytojo pareigas.

Pareigybės lygis – B.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,1 – 8,77  baziniais dydžiais.

Pareigybės paskirtis – Marijampolės socialinės pagalbos centro, Socialinės globos padalinio gyventojams teikti ligų įveikimo, pagalbos, slaugos ir priežiūros paslaugas.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.): turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika; žinoti sveikatos apsaugos ir socialinės medicinos organizavimo pagrindus, pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, slaugos teorijos pagrindus, jų pritaikymą praktikoje, ligų profilaktikos problemas ir bendruosius ligų rizikos veiksnius, infekcijų kontrolės reikalavimus; mokėti bendrauti su senyvo amžiaus asmenimis, su jų artimaisiais bei kolegomis; turėti  ne mažesnę kaip vienų metų bendrosios praktikos slaugytojo darbo patirtį.

Pagrindinės funkcijos: atlieka gydytojo paskirtas procedūras, slaugo, prižiūri klientus; tvarko visus nustatytų formų dokumentus ir tvarkingai bei teisingai juos pildo; pildo kasdieninės klientų apklausos kortelę; tvarko ir saugo MSEK bylas ir seka neįgalumo baigimosi terminus, rūpinasi periodiniu klientų sveikatos tikrinimu; teikia pirmąją medicinos pagalbą; užtikrina savalaikį medikamentų bei ūkinio inventoriaus gavimą; užtikrina teisingą medikamentų saugojimą pagal veikiančias instrukcijas; paruošia ligonių pasiuntimą (dokumentaciją) į ligoninę ir kitas gydymo įstaigas, palydi juos; su specialistų komanda organizuoja naujai atvykusių klientų priėmimą; kontroliuoja gaunamo maisto kokybę, teisingą laikymą ir išdalinimą klientams.

Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu: personalas@mspc.lt arba atnešti adresu: Kriaučiūno g. 2 Marijampolė (3 aukštas).

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).
Dokumentai priimami: 2022-08-23 įskaitytinai.

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės socialinės pagalbos centro personalo specialistė,          el. paštas: personalas@mspc.lt , Tel. 8-69011211.


Skelbiama atranka į Marijampolės socialinės pagalbos centro, Pagalbos šeimoms tarnybos individualios priežiūros darbuotojo (darbui su šeimomis) pareigas – 2 laisvos pareigybės.

Pareigybės lygis – C

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,5 – 7,48 baziniais dydžiais.

Pareigybės paskirtis – teikti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo socialines paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir kurių šeimose auga vaikai iki 12 mėnesių ar raidos sutrikimų turintys vaikai iki 3 metų amžiaus, kurių raidai būtina tinkama priežiūra, bendravimas, saugumo suteikimas, kad galėtų sėkmingai augti ir vystytis, vėliau lankyti ir integruotis į priešmokyklinio ugdymo įstaigas.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.): turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją ir  būti įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus ir 160 akademinių valandų mokymus arba sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus. Turėti praktinius socialinės pagalbos teikimo įgūdžius, gebėti tiksliai vertinti paslaugų gavėjų socialinę situaciją, gebėti bendrauti su paslaugų gavėjais ir jų aplinka, turėti organizacinius sugebėjimus, vykdant savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, gebėti dirbti komandoje ir savarankiškai.

Pagrindinės funkcijos: teikia pagalbą šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinat jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių;

ugdo, palaiko ar atkuria šeimos socialinius įgūdžius; ugdo ir moko tėvus namų ruošos įgūdžių; ugdo ir moko tėvus vaikų asmens higienos priežiūros įgūdžių; moko tėvus gaminti pilnavertį, vaiko amžiaus tarpsnius, atitinkantį maitinimą; ugdo tėvus sukurti švarią, saugią namų aplinką vaikams augti; moko tėvus stebėti vaikų sveikatos būklę, iškilus neaiškumams, ar įžvelgus pavojų vaiko sveikatai, skatinti tėvus kreiptis į gydymo įstaigą; ugdo tėvų gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padedant šeimai sukurti palankią aplinką vaikų raidai; siekia teigiamų pokyčių šeimos gyvenime; dalyvauja šeimos atvejo vadybos posėdžiuose, teikia pasiūlymus, sprendimus sudarant pagalbos planą šeimai; savo kompetencijos ribose, bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu  personalas@mspc.lt arba atnešti adresu: Kriaučiūno g. 2 Marijampolė (3 aukštas).

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).


Dokumentai priimami: 2022-08-23 įskaitytinai. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės socialinės pagalbos centro personalo specialistė, el. paštas: personalas@mspc.lt, Tel. Nr. 8-69011211.


Atranka specialiojo pedagogo 0,25 et. darbo krūvio pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos): specialusis pedagogas 0,25 et.  (A2 lygio pareigybė).

Pagrindinės funkcijos: padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas; sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), pedagogus; bendradarbiauja su kitais lopšelyje-darželyje dirbančiais darbuotojais bei tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagalbos vaikui planus; kuria funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką; bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaikais  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijoje.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.) aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, išmanyti  vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo metodus, gebėti juos pritaikyti padedant specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais vaikais, jų mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; gebėti atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymo poreikius, įvertinti pažangą; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Dokumentai priimami: 2022-08-22 įskaitytinai.

Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu  azuoliukas@ldazuoliukas.lt arba atnešti adresu: Mokolų g. 69, Marijampolė.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.
Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99 – 8,17  baziniais dydžiais.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administratorė , el. paštas: [email protected] , Tel. Nr. (8 343) 58470.


Skelbiama atranka Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje
Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis – 0,5 etato.
Atlyginimo koeficiento apribojimai – 12.27.

1. Specialūs reikalavimais šias pareigas einančiam darbuotojui:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą ir ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo kito pedagoginio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
1.4. mokėti bent vieną ES šalių kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu (anglų, vokiečių);
1.5. išmanyti Progimnazijos veiklos organizavimą, žinoti mokyklos tikslus, uždavinius ir prioritetus;
1.6. išmanyti darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, normatyviniai ir lokalūs aktai;
1.7. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, dokumentų valdymo pagrindus įstaigoje;
1.8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, laikytis pedagogo etikos kodekso;
1.9. gebėti dirbti komandoje, bendradarbiauti, įgalinti žmones veikti, įgyvendinti pasidalytosios lyderystės principus;
1.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
1.11. gebėti analizuoti mokytojų darbą, ugdymo proceso kokybę ir numatyti priemones ugdymui gerinti;
1.12. gebėti vykdyti mokyklinės dokumentacijos tvarkymo priežiūrą;
1.13.  gebėti parengti ugdymo planą, metinės veiklos planą ir stebėti bei analizuoti jų įgyvendinimą;
1.14. gebėti vykdyti grįžtamąją kontrolę;
1.15. gebėti ruošti dokumentus, teikti informaciją;
1.16. gebėti vaduoti mokyklos direktorių jam išvykus, kasmetinių atostogų metu ar turint nedarbingumo pažymėjimą;
1.17. gebėti užtikrinti mokinių saugumą, emociškai saugią mokymo(si) aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką;
1.18. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir programomis (Microsoft Office programiniu paketu);
1.19. formaliojo ir neformaliojo užsiėmimų tvarkaraščio metodikos išmanymas;.
1.20. žinoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus, mokėti juos taikyti.

2. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka šias funkcijas:
2.1. tiria, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo proceso priežiūrą, atsakingas už neformaliojo ugdymo organizavimą;
2.2. prižiūri, kaip vykdomi Progimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai;
2.3. organizuoja, stebi ir vertina ugdymo procesą bei ugdymo rezultatus, teikia metodinę pagalbą mokytojams, vertina jų praktinę veiklą;
2.4. atsakingas už mokyklinių, savivaldybės ir/ar respublikinių olimpiadų, konkursų organizavimą ir vykdymą;
2.5. kuruoja įvairių švenčių, masinių renginių ir olimpiadų organizavimą
2.6. atsakingas už kultūros paso veiklų koordinavimą  ir ataskaitų sistemoje „emokykla“ teikimą;
2.7. skatina projektinę ir savanorystės veiklą progimnazijoje;
2.8. dalyvauja Metodinės tarybos, Vaiko gerovės komisijos veikloje;
2.9.  rengia metinės veiklos programos ir veiklos plano mėnesiui dalis pagal kuruojamas sritis;
2.10. prižiūri elektroninio dienyno pildymą;
2.11. organizuoja mokytojų budėjimą progimnazijoje;
2.12. prižiūri mokinių savivaldos organizacijų veiklą; kuruoja jaunimo organizacijų (progimnazijos Jūrų skautų ir kt.) veiklą;
2.13. prižiūri progimnazijos internetinę svetainę, rūpinasi viešosios informacijos apie progimnaziją sklaida;
2.14. organizuoja mokinių tėvų susirinkimus ir atvirų durų dienas; organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;   
2.15. kuria ir plėtoja edukacinę Progimnazijos aplinką;
2.17.rūpinasi informacijos ir duomenų pateikimu asmeniui, atsakingam už Progimnazijos interneto svetainę;
2.18. griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos;
2.19. atlieka kitas Progimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.  

3. Pretendento privalumai:
3.1. darbo patirtis mokykloje ir šioje Progimnazijoje;
3.2. darbas su dokumentų valdymo sistema (DVS) „Kontora“;
3.3. darbo patirtis neformalaus ugdymo organizavimo srityje;
3.4. darbo patirtis su savivaldos institucijomis: su progimnazijos ir mokinių tarybomis.

4. Pretendentas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
4.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
4.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4.3. gyvenimo aprašymą (CV), parengtą lietuvių kalba;
4.4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4.5. vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją;
4.6. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
4.7. Pretendento anketą (Aprašo 2 priedas);
4.8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

5. Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Konkurso paskelbimo data : 2022 m. liepos 29 d.
Išsamią informaciją apie konkursą galimą gauti tel. 8 343 57227; 8 698 88545
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje*  ir  Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos internetinėjesvetainėje: https://www.saltinio.lt.

Pretendentas privalo pateikti:
1.    Prašymą dėl dalyvavimo konkurse.
2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3.    Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatą lietuvių kalba.
4.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5.    Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją.
6.    Vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją.
7.    Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas.
8.    Darbo pobūdis, specialūs reikalavimai, funkcijos, privalumai (Aprašo 1 priedas).
9.    Pretendento anketą (Aprašo 2 priedas).

Reikalingas formas ir dokumentus rasite progimnazijos tinklapio tituliniame lape - (KONKURSAS).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: informacija teikiama tel. (8 343) 57227, (8 698) 88545 darbo dienomis 8–16 val. (pietų pertrauka  12–12.30 val.).
* Skelbimas apie konkursą paskelbtas: 2022-07-29
*Skelbimo numeris: 81466


Skelbiama atranka logopedo pareigoms užimti Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
A2 lygio pareigybė.
Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Logopedo pareigybės aprašymas:

MARIJAMPOLĖS ,,ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS
LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos logopedo pareigybė yra priskiriama specialistų (4) pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis - teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams (toliau – mokiniai, turintys kalbos sutrikimų).
4. Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI LOGOPEDUI

5. Logopedas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;
5.2. gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų / mokinių specialiuosius poreikius;
5.3. išmanyti vaikų / mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
5.4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais / mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų / mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
5.5. išmanyti Bendrųjų, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, Bendruosius ugdymo planus, kalbos vertinimo metodikas;
5.6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5.7. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2021 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 889 redakcija)(su vėlesniais pakeitimais)  reikalavimus;
5.8. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
5.9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus bei dirbti komandoje sprendžiant vaikų / mokinių problemas;
5.10. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.11. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
5.12. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus;
5.13. laikytis progimnazijos darbo tvarkos taisyklių;
5.14. būti sąžiningu, mandagiu, tvarkingu, savarankišku, komunikabiliu, diplomatišku, atidžiu, pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
5.15. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvoje Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais progimnazijos direktoriaus įsakymais patvirtintais vidaus dokumentais.

III SKYRIUS
LOGOPEDO FUNKCIJOS  

6. Logopedas atlieka šias funkcijas:
6.1. įvertina vaikų / mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus bei nustato specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
6.2. bendradarbiauja su klasių vadovais, vaikų / mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, progimnaziją aplankančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko;
6.3. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas vaikams / mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų, veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
6.4. rengia metinę veiklos ataskaitą vaikų / mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, atsiskaito progimnazijos vaiko gerovės komisijai;
6.5. parengia vaikų / mokinių, švietimo pagalbos gavėjų sąrašus;
6.6. pildo kalbos įvertinimo korteles;
6.7. tvarko logopedo dienyną, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus;
6.8. teikia metodinę pagalbą klasių vadovams,  vaikų / mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos konsultuoja  ugdymo  klausimais;
6.9. rengia ir pritaiko specialiąsias mokymo priemones, skirtas vaikų / mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų,  tarties, kalbos bei komunikaciniams gebėjimams lavinti;
6.10.   šviečia progimnazijos bendruomenę vaikų / mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
6.11.   dalyvauja bendrose progimnazijos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, progimnazijos ugdymo plano rengime, įsivertinimo ir projektų vykdyme ir kt.;
6.12.   inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
6.13.   dalyvauja spendžiant krizinius atvejus progimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
6.14.   informuoja progimnazijos Vaiko gerovės komisiją, mokytojus, kitus pagalbos specialistus apie susidariusią probleminę situaciją vaikui / mokiniui ir teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijai problemos sprendimo klausimais;
6.15.   numato logopedinės pagalbos teikiamos vaikui / mokiniui, turinčiam kalbos ir komunikacijos sutrikimų,  būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku / mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
6.16.   palaiko ryšius su valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą vaikams / mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
6.17.   dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės ir kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
6.18.   pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio progimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimus;
6.19.   teikia pasiūlymus administracijai dėl logopedo veiklos tobulinimo;
6.20.   nuolat tobulina savo kvalifikaciją;
6.21.   laikosi pedagoginės etikos normų.

7. Įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines, kibernetines patyčias, smurtą:
7.1.   nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
7.2.   primena vaikui / mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimuisi progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
7.3.   informuoja raštinės darbuotojus, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogą, mokinio klasės vadovą arba socialinį pedagogą apie įtariamas ar įvykusias patyčias;
7.4.   esant grėsmei vaiko / mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus), ir / ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ir / ar kitas institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kita);
7.5.  esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
7.6.  turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas  pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Logopedas atsako už:
8.1.      vaikų / mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu;
8.2.      vaikų / mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, programų vykdymą;
8.3.      tinkamą logopedinės pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą;
8.4.      kokybišką dokumentų tvarkymą;
8.5.      progimnazijos direktoriaus įsakymų, nurodymų savalaikį vykdymą;
8.6.      saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų ir šių pareiginių nuostatų bei progimnazijos darbo tvarkos taisyklių vykdymą;
8.7.      tvarkingą  priemonių naudojimą;
8.8.      suteiktos informacijos teisingumą bei konfidencialumą, asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinimą;
8.9.      progimnazijos nuostatų vykdymą;
8.10.   kvalifikacijos ir žinių tobulinimą;
9.       Logopedas už atliktus darbus atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
10.    Logopedui gali būti taikoma drausmės, materialinė atsakomybė, jeigu jis:
10.1.   aplaidžiai vykdė savo pareigas;
10.2.   pažeidė darbo drausmę;
10.3.   darbe girtavo, rūkė, naudojo narkotikus, amoraliai elgėsi;
10.4.   grubiai, nepagarbiai elgėsi su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais progimnazijos darbuotojais;
10.5.   savo veiksmais ar neveiklumu padarė progimnazijai moralinę ar materialinę žalą, pakenkė progimnazijos įvaizdžiui;
10.6.   naudojo neleistinus pedagoginio darbo metodus;
10.7.   naudojo spaudimą ir sankcijas ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) mokytojams.
11.    Logopedas už savo pareigų nevykdymą  atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.    Logopedas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria progimnazijos direktorius.

__________________

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3.  Gyvenimo aprašymą.
4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

      Pretendentas dokumentus turi pateikti Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos raštinėje (Mokolų g. 61, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: mokyklasaltinio@gmail.com iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data  - 2022 m. liepos 29 d. 
Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. po paskelbimo Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos svetainėje.    
Atrankos data – 2022 m. rugpjūčio 30 d.  
Kontaktai pasiteiravimui: (8 343) 57227, el.paštas: mokyklasaltinio@gmail.com


Atranka socialinio pedagogo pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Darbo krūvis 0,5 et.
Darbo sutartis sudaroma nuo 2022-09-01 neterminuotam laikotarpiui

Pareigybės lygis – A2
Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. įgyti socialinės pedagogikos kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, magistro) ir socialinio pedagogo kvalifikacija;
 2. gebėjimas vertinti ir spręsti problemas, susijusias su įvairiais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir specialiosios socialinių įgūdžių klasės mokiniams kylančiais sunkumais, vykdyti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
 3. mokėjimas naudotis inovatyviomis technologijomis, nuolatinis tobulėjimas šioje srityje.

Darbuotojo darbo funkcijos:

 1. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais

(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), esant reikalui, dirba su ugdytiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ar fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;

 1. padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ar psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą;
 2. bendradarbiauja su pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, teisinėmis, socialinėmis ir kitomis institucijomis sprendžiant vaikų socialines, pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 3. inicijuoja, organizuoja šviečiamąjį darbą, socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 4. taiko savo darbe socialinės pedagogikos naujoves, nuolat kelia savo kvalifikaciją;
 5. šviečia įstaigos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į ugdytinius, turinčius socialinių problemų.

Dokumentai pateikiami iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 12.00. val.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu;
3. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.


Dokumentai priimami elektroniniu paštu - ziburelismdc@gmail.com arba  įstaigos raštinėje adresu: Juknevičiaus g. 82, 68192 Marijampolė


Atrankos paskelbimo data - 2022 m. rugpjūčio 1 d.
Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rima Kukalienė, tel. 8 637 37339.


Atranka meninio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Darbo krūvis 0,5 et.

Darbo sutartis sudaroma nuo 2022-09-01 neterminuotam laikotarpiui

Pareigybės lygis – A2
Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti išsilavinimą, atitinkantį LR Švietimo įstatymo reikalavimus ir dėstomo dalyko kvalifikaciją;
 2. mokėti naudotis informacinėmis ir kitomis inovatyviomis technologijomis.

Darbo funkcijos:

 1. organizuoti ir vykdyti meninį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, parenkant ugdymo priemones pagal jų amžių ir galimybes;
 2. organizuoti ir pravesti muzikos užsiėmimus, pramogas, šventes, vakarones, rengti jų scenarijus;
 3. organizuoti ugdymo procesą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, orientuotą į individualius vaiko ugdymosi poreikius pagal gebėjimus;
 4. padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kūrybinius-kultūrinius interesus;
 5. ruošti vaikus ir dalyvauti įvairiuose konkursuose, šventėse, koncertuose įstaigoje, mieste, respublikoje;
 6. telkti bendruomenę bendriems renginiams ir pagal galimybes dalyvauti miesto, respublikos, tarptautiniuose renginiuose.

Dokumentai pateikiami iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 12.00. val.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu;
3. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.


Dokumentai priimami elektroniniu paštu - ziburelismdc@gmail.com arba  įstaigos raštinėje adresu: Juknevičiaus g. 82, 68192 Marijampolė


Atrankos paskelbimo data - 2022 m. rugpjūčio 1 d.
Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rima Kukalienė, tel. 8 637 37339


Atranka mokytojo padėjėjo (spec. poreikių ugdytiniams) pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Reikalingi 7 mokytojų padėjėjai: 4 – 0,5 et, 1 – 0,6 et., 1 – 0,7 et., 1 – 1 et.
Darbo sutartis sudaroma nuo 2022-09-01 neterminuotam laikotarpiui

Pareigybės lygis – C
Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema

Pareigybės paskirtis:

Padėti mokytojui veiklų ir pamokų metu optimizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių ugdymo ir ugdymosi sąlygas, vykdyti mokytojo nurodytas ugdymo ir slaugos funkcijas, dalyvauti įvairiose įstaigoje vykstančiose veiklose.

Teikti pagalbą ribotų galimybių, savarankiškai dalyvauti ugdymo procese negalintiems ugdytiniams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pritaikytą programą ar bendrojo lavinimo specialiosiose lavinamosiose klasėse pagal bendrojo lavinimo individualizuotą programą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis, pageidautina aukštasis neuniversitetinis arba universitetinis pedagoginis.
Gebėjimas bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais, žinių turėjimas apie jų sutrikimų specifiką.

Privalumai: 
Meilė vaikams;
Bendravimo įgūdžiai santykių kūrime;
Entuziazmas, kantrybė ir lankstumas;
Problemiškų situacijų sprendimo įgūdžiai;
Pasitikėjimas savimi, kūrybiškumas.

Darbo funkcijos ir kiti kvalifikaciniai reikalavimai:

Mokytojo padėjėjas (spec. poreikių ugdytiniams) turi vykdyti šias funkcijas:

 1. dirba su ugdytiniu ar ugdytinių grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais;
 2. padeda ugdytiniams įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 3. padeda ugdytiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis;
 4. padeda ugdytiniams orientuotis ir judėti patalpose, lauke, veiklų, pertraukų, neformaliojo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 5. padeda ugdytiniams tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika bei priemonėmis;
 6. padeda ugdytiniams apsitarnauti, pasirūpinti asmens higiena;
 7. informuoja mokytoją, socialinį pedagogą, administraciją apie smurto ir patyčių prieš vaikus atvejus;
 8. atlieka kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, susijusią veiklą;
 9. palydi ugdytinį iki transporto priemonės ir padeda į ją įlipti išvykstant iš įstaigos;
 10. kultūringai bendrauja ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais), kolegomis;
 11. laikosi darbo drausmės. Darbo laiką naudoja tik efektyviam darbui;
 12. yra nekonfliktiškas ir aktyvus įstaigos bendruomenės narys.

 Dokumentai pateikiami iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 12.00. val.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu;
3. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentai priimami elektroniniu paštu - ziburelismdc@gmail.com arba  įstaigos raštinėje adresu: Juknevičiaus g. 82, 68192 Marijampolė

Atrankos paskelbimo data - 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.
Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rima Kukalienė, tel. 8 637 37339.


Atranka nenuolatinio pobūdžio mokytojo padėjėjo pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Darbo sutarties rūšis: terminuota, darbuotojas priimamas 1 pareigybei (iš viso 1), kol įstaigoje bus vykdoma ugdomoji veikla modulinėse grupėse. Darbuotojas priimamas dirbti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 7,8 (atsižvelgiant į pretendento turimą darbo stažą šioje pareigybėje).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija.

Mokytojo padėjėjo funkcijos:

 1. individuali pagalba vaikams lavinant socialinius įgūdžius;
 2. padėti vaikams orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darželyje ir už jo ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu;
 3. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 4. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 5. paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
 6. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis (jeigu jos reikalingos);
 7. atlieka kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.
 8. bendradarbiaudamas su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko.
 9. padeda pedagogui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Darbo krūvis: 1 pareigybė, 40 val. per savaitę.

Privalumai:

Mokytojo padėjėjo darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu P. Vaičaičio g. Nr. 24, Marijampolė, arba el. paštu rastine@marpasaka.lt

Dokumentai priimami 11 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 16 d. (imtinai)

Atrankos data - 2022 m. rugpjūčio 23 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 8 343 50758  el. paštas: rastine@marpasaka.lt

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus.


Atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Darbo sutarties rūšis: terminuota, darbuotojas priimamas 1 pareigybei (iš viso 3,95), kol įstaigoje bus vykdoma ugdomoji veikla modulinėse grupėse. Darbuotojas priimamas dirbti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 7,99 iki 10.45 (atsižvelgiant į pretendento turimą pedagoginio darbo stažą ir suteiktą kvalifikacinę kategoriją).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).
 3. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 1 pareigybė, 36 val. per savaitę.

Privalumai:
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu P. Vaičaičio g. Nr. 24, Marijampolė, arba el. paštu rastine@marpasaka.lt

Dokumentai priimami 12 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 17 d. (imtinai)

Atrankos data - 2022 m. rugpjūčio 25 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 8 343 50758  el. paštas: rastine@marpasaka.lt

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus.


Skelbiama atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Darbo sutarties rūšis: terminuota, darbuotojas priimamas 1 pareigybei (iš viso 3), kol įstaigoje bus vykdoma ugdomoji veikla modulinėse grupėse. Darbuotojas priimamas dirbti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 7,8 (atsižvelgiant į pretendento turimą darbo stažą šioje pareigybėje).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo funkcijos:

 1. Talkina ikimokyklinio ugdymo mokytojui priimant ryte atvestus vaikus, ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių, edukacinių ir pažintinių išvykų metu, padeda ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuoti ugdomąjį procesą ir laisvą vaikų žaidimo laiką lauke vaikų pasivaikščiojimą, žaidimų bei kitų užsiėmimų metu lauke ir grupėje;
 2. pastoviai rūpinasi priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų darbo priemonių bei buitinės technikos priežiūra ir apsauga.
 3. rūpinasi grupės vaikų patalynės švara,
 4. užtikrina vaikų maitinimą ir poilsį;
 5. vykdo kitas pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

Darbo krūvis: 1 pareigybė, 40 val. per savaitę.

Privalumai:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu P. Vaičaičio g. Nr. 24, Marijampolė, arba el. paštu rastine@marpasaka.lt

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 12 d. (imtinai)

Atrankos data - 2022 m. rugpjūčio 22 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 8 343 50758  el. paštas: rastine@marpasaka.lt

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus.


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190448538, adresas Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė) skelbia atranką mokytojo padėjėjų pareigoms eiti.

Pareigybės lygis – C.                  

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos bazinio dydžiu) 4,7–7,8 (priklauso nuo mokytojo padėjėjo darbo stažo metais).

Darbo sutartys – neterminuotos. Du darbuotojai bus priimami dirbti po 0,5 et. ir vienas darbuotojas 1 et. krūviu nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
 • gebėti bendrauti su ugdytiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 • gebėti dirbti su ugdytiniais padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti grupės mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis;
 • gebėti bendradarbiauti su grupės mokytoju, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais);
 • tuėti sveikatos patikrinimo pažymą, kad gali dirbti mokytojo padėjėju ir pirmos pagalbos mokymų kursų pažymėjimą.

Pareigybės paskirtis: mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos ugdytiniui, turinčiam vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiam savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, pagalbai mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą.

Pretendentai pristato šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” raštinėje, Rasos g. 21, Marijampolė arba el.p. l.darzelis.rasa@gmail.com iki rugpjūčio 18 d. imtinai.

Informacija teikiama tel. 8 689 22221.

Atranka paskelbta 2022 m. rugpjūčio1 d. Atranka vyks 2022 m. rugpjūčio 24 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas kada atvykti, tiksli vieta.


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190448538, adresas Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė) skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo (auklytės) pareigoms eiti.

Pareigybės lygis – C.                  

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos bazinio dydžiu) 4,7–7,8 (priklauso nuo ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo (auklytės) darbo stažo metais).

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas dirbti 1 et. krūviu nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. .

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
 • sveikatos patikrinimo pažyma, kad gali dirbti ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėju;
 • higieninių mokymų kursų pažymėjimas;
 • pirmos pagalbos mokymų kursų pažymėjimas.

Šias pareigas einantis ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo Higienos normų reikalavimus, reglamentuojančius sanitarinę-higieninę grupės patalpų,  priemonių, inventoriaus priežiūrą;
 • organizuoja vaikų maitinimą grupėje: serviruoja stalus, atneša iš virtuvės maistą ir dalina pagal nustatytas normas vaikams patiekalus, plauna indus, valo patalpas;
 • padeda ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojui, organizuojant vaikų veiklą grupėje;
 • kartu su mokytoju aprengia ir nurengia vaikus, palydi juos į lauką pasivaikščiojimų metu;
 • prižiūri tualeto-prausyklos patalpoje esančius vaikus;
 • lydi vaikus švenčių, ekskursijų, išvykų ar kitų renginių metu ir padeda pedagogams bei atsako už ugdytinių saugumą;
 • vykdo ūkvedžio nurodytą valymo darbų programą;
 • dirba pagal „Geros higienos praktikos taisykles“ ir Lietuvos higienos normų reikalavimus;

Pretendentai pristato šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” raštinėje, Rasos g. 21, Marijampolė arba el.p. l.darzelis.rasa@gmail.com iki rugpjūčio 18 d. imtinai.

Informacija teikiama tel. 8 689 22221.

Atranka paskelbta 2022 m. rugpjūčio 1 d. Atranka vyks 2022 m. rugpjūčio 24 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas kada atvykti, tiksli vieta.


Atranka specialiojo pedagogo 0,25 et. darbo krūvio pareigoms užimti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos): specialusis pedagogas 0,25 et.  (A2 lygio pareigybė). Pagrindinės funkcijos: padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas; sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), pedagogus; bendradarbiauja su kitais lopšelyje-darželyje dirbančiais darbuotojais bei tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagalbos vaikui planus; kuria funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką; bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaikais  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijoje.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.) aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, išmanyti  vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo metodus, gebėti juos pritaikyti padedant specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais vaikais, jų mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; gebėti atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymo poreikius, įvertinti pažangą; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Dokumentai priimami: 2022-08-19 įskaitytinai.

Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu  administracija@vaivoryksteld.lt arba atnešti adresu: Mokolų g. 11, Marijampolė

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.
Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99 – 8,17  baziniais dydžiais.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ administratorė , el. paštas: administracija@vaivoryksteld.lt, Tel. Nr. (8 343) 55 361


Atranka psichologo  0,5 et. darbo krūvio pareigoms užimti  (Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“)

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos): psichologas (-ė) 0,5 et.  (A1 lygio pareigybė). Pagrindinės funkcijos: bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais, su vaikais  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimų būdus; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius vaikus; dalyvauja formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; šviečia lopšelio-darželio bendruomenę vaikų  bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos lopšelio-darželio problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais; veda psichologijos  valandėles, užsiėmimus; atlieka aktualius lopšelyje-darželyje grupinius tyrimus, atsižvelgdamas į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius; tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; rengia savo veiklos planą metams; konsultuoja tėvus (ar teisėtus vaikų atstovus), pedagogus; atlieka psichologinį vaiko  įvertinimą, siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais lopšelio-darželio specialistais;

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.) aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo profesinė kvalifikacija; gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų  bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir vaikų tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Dokumentai priimami: 2022-08-19 įskaitytinai.

Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu  administracija@vaivoryksteld.lt arba atnešti adresu: Mokolų g. 11, Marijampolė

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.
Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99 – 8,18  baziniais dydžiais.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ administratorė , el. paštas: administracija@vaivoryksteld.lt, Tel. Nr. (8 343) 55 361


Atranka į laisvas nenuolatinio pobūdžio Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos valytojo pareigas
1, 0 (vienas etatas) pareigybė.
Grupė - nekvalifikuoti darbuotojai. Valytojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.
D lygio pareigybė. Pareiginė alga - MMA.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENTENTUI:
1. Šias pareigas einančiam darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
2. Darbuotojas turi būti kruopštus, atsakingas ir mandagus, mokantis savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
3. Valytojas turi mokėti naudotis mechanizuotais valymo prietaisais, žinoti jų naudojimo tvarką ir paskirtį, atsakingai naudoti plovimo ir dezinfekcijos priemones, žinoti jų koncentraciją ir vartojimo būdus;
4. Valytojas savo darbe vadovaujasi:
4.1. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbo tvarkos taisyklėmis;
4.2. Darbo sutartimi ir pareigybės aprašymu;
4.3. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis ir kitais Bibliotekos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

VALYTOJO FUNKCIJOS

5. Valytojo pareiga - užtikrinti švarą ir tvarką Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos patalpose. Valytojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Valo ir tvarko Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos patalpas: kabinetus, koridorius, sales, tualetų patalpas, laiptines ir kitas bendro naudojimo patalpas.
5.2. Prižiūri ir valo sienas, duris, grindų apvadus, kilimus, stendų, durų stiklus, veidrodžius;
5.3. Kasdien plauna grindis, šluosto dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, ir kitų paviršių, dezinfekuoja tualetus, valo kriaukles ir tualetų plyteles;
5.4. Ne rečiau kaip du kartus per metus valo langus, rūpinasi žaliuzių švara ir tvarka, ne rečiau kaip 2 kartus per metus jas skalbia;
5.5. Padeda paruošti patalpas renginiams, talkininkauja ruošiant jiems patalpas ir tvarkant patalpas po renginių;
5.6. Valo dulkes nuo šviestuvų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinklo. Esant jų gedimui informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams;
5.7. Valo buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių ir pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualeto, rūšiuoja ir deda jas į atskiras talpas;
5.8. Dalyvauja įvairiuose patalpų ir aplinkos tvarkymo darbuose, esant reikalui, prižiūri bibliotekos gėlynus ir augalus;
5.9. Vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams bei direktoriaus pavedimus, susietus su šios pareigybės aprašymu.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje (su nurodytais kontaktais) ;
2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. rugpjūčio 4 d. 12 val. :
Tiesiogiai (Vytauto g. 20, Marijampolė, personalo vadybininkei) arba elektroniniu paštu - info@marvb.lt.
Atrankos skelbimo data - 2022 m. liepos 28 d.
Atrankos data - Apie atrankos posėdžio į laisvą valytojo darbo vietą darbotvarkę, vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.


Pradinių klasių mokytojo pareigybė (Marijampolės Petro Armino progimnazijoje)

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. reikalingi 2 pradinių klasių mokytojai.
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2022-09-01.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.
Reikalavimai:
" aukštasis universitetinis/neuniveristetinis pedagoginis išsilavinimas;
" pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
" puikios pradinio ugdymo dalykų ir metodinės žinios;
" geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
" gebėjimas naudotis IKT ugdymo proceso metu;
" kūrybiškumas, iniciatyvumas;
" gebėjimas ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu;
" gebėjimas reflektuoti ir vertinti savo patirtį.
Privalumai:
" gebėjimas organizuoti neformalaus ugdymo veiklas;
" vyresniojo mokytojo arba aukštesnė kvalifikacinė kategorija;
" dalyvavimas projektuose, konkursuose, aukšti ugdytinių pasiekimai.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
" prašymas dėl priėmimo į darbą;
" išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
" gyvenimo aprašymas;
" galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas pateikti el. paštu rastine@armino.marijampole.lm.lt arba pristatyti į raštinę, adresu Vytenio 47, Marijampolė su nuoroda "Pradinių klasių mokytoja(-s)" . Informacija teikiama telefonu: +370 695 07310
Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. (imtinai).
Kandidatų atranka (pokalbis) - 2022 m. rugpjūčio 16 d. Pretendentams, atitinkantiems keliamus reikalavimus, jų pateiktu telefonu ar elektroniniu paštu, bus praneštas tikslus pokalbio laikas (valanda).


Valytojo pareigybė (Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje):
Darbo sutartis - neterminuota, darbuotojai priimami 1 etato darbo krūviu (2 valytojai po 1 pareigybės).
D lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - MMA.
Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Valytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- valytojo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai;
- žinoti patalpų priežiūros, valymo atlikimo tvarką;
- žinoti kovos su parazitais ir kenkėjais priemones;
- išmanyti priemonių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę.

2. Valytojas privalo vadovautis:
- progimnazijos nuostatais;
- etikos normomis;
- vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
- darbo sutartimi;
- šiuo pareigybės aprašymu;
- kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pa).

3. Valytojas atlieka šias funkcijas:
- valytojo darbo vieta nustatoma pagal jam paskirtą valomą plotą progimnazijoje;
- darbo laiku valytojas privalo būti savo darbo vietoje. Esant būtinumui nusišalinti, privalo derinti su direktoriumi arba direktoriaus pavaduotoju ūkiui;
- palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valo priskirtas patalpas;
- valo priskirtas patalpas kasdien drėgnu būdu, laikantis nustatyto jų tvarkymo eiliškumo;
- valo bendras patalpas, kabinetus ir tualetus būtent jiems skirtais valymo įrankiais ir priemonėmis, kurias pasiima iš direktoriaus pavaduotojo ūkiui (tualetų valymo įrankius privaloma pasiženklinti);
- tvarkant, valant tualetus, dirbant su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais, naudoja gumines pirštines.
- prieš plaunant grindis, jas iššluoja, kad ant grindų neliktų jokių aštrių daiktų;
- kasdien valo dulkes nuo stalų ir kėdžių, palangių, spintų ir šildymo radiatorių;
- valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių vieną kartą per savaitę, tik išjungus juos iš elektros tinklo;
- sutvarko patalpas, tvarkingai sustato kėdes, nepalieka užstatytų praėjimų ir įjungtų elektros prietaisų;
- laiptus plauna, pastačius kibirą su vandeniu ant viršutinių laiptų pakopos.

4. Valytojas darbo metu laikosi šių taisyklių:
- naudoja darbo įrankius ir priemones tinkamai pagal paskirtį.
- progimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;
- palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje;
- negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, privalo pranešti apie tai direktoriaus pavaduotojui ūkiui arba progimnazijos direktoriui.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: r.stankeviciaus@gmail.com iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.
Atrankos paskelbimo data - 2022 m. liepos 25 d.
Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 9 d., po atrankos paskelbimo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos ir Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėse.
Atrankos data - 2022 m. rugpjūčio 12 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 861099615; el. paštas: r.stankeviciaus@gmail.com


Psichologo pareigybė (Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje)
Darbo sutartis - neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
A1 lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo psichologo darbo stažo (metais) iš intervalo: 7,99 - 10,45.
Pretendento atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Psichologas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
- gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
- gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
- gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
- mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
- taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
2. Psichologas privalo vadovautis:
- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais psichologo veiklą;
- progimnazijos nuostatais;
- etikos normomis;
- individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;
- vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
- darbo sutartimi;
- šiuo pareigybės aprašymu;
- kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pa).
3. Psichologas atlieka šias funkcijas:
- įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal pradinio ugdymo programas;
- bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje;
- konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
- konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
- rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
- inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
- dalyvauja formuojant teigiamą progimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
- šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
- renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti; bendradarbiauja su progimnazijos bendruomene, esant būtinybei - su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
- teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
- atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius;
- dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomuose projektuose;
- tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus, programas;
- derina su progimnazijos direktoriumi bei Mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos numato savo veiklą mokslo metams;
- dalyvauja mokytojų tarybos, kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
- vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją;
- tobulina savo kvalifikaciją, ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.
4. Psichologas darbo metu laikosi šių taisyklių:
- užtikrina psichologinės pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir mokinių saugumą;
- sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;
- progimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;
- palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje;
- negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, privalo pranešti apie tai direktoriaus pavaduotojui ugdymui arba progimnazijos direktoriui.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentas dokumentus turi pateikti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: r.stankeviciaus@gmail.com iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.
Atrankos paskelbimo data - 2022 m. liepos 25 d.
Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 26 d., po atrankos paskelbimo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos ir Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėse.

Atrankos data - 2022 m. rugpjūčio 30 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 861099615; el. paštas: r.stankeviciaus@gmail.comViešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis skelbia konkursą vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigoms užimti (1,0 etato darbo krūviu).

Darbo užmokestis: 2356,20 Eur (neatskaičius mokesčių) ir kintamoji dalis iki 20 procentų nuo pastoviosios dalies.

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Pagrindinės funkcijos:
1. Organizuoja išvažiuojamųjų brigadų veiklą įstaigoje, tobulina jų darbo organizavimą, sprendžia iškilusias problemas bei teikia išvadas ir pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl šios veiklos tobulinimo.
2. Užtikrina įstaigoje vidaus tvarką.
3. Valdo įstaigoje slaugos procesą.
4. Nuolat kontroliuoja išvažiuojamųjų brigadų darbo kokybę, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, medicininės dokumentacijos pildymo reikalavimų laikymąsi.
5. Užsako išvažiuojamųjų brigadų darbui būtinas medžiagas (medikamentus, vienkartines medicinines priemones, dezinfekcines medžiagas, inventorių, priemones), kontroliuoja jų naudojimą ir nurašymą, rengia nurašymo aktus.
6. Užtikrina išvažiuojamųjų brigadų kasdienį aprūpinimą ir įstaigos vaistinėlės papildymą medicininėmis priemonėmis, medikamentais ir kt.
7. Rengia dezinfekcinių medžiagų, medicininių prietaisų ir kitų priemonių saugaus naudojimo taisykles, apmoko darbuotojus saugiai su jomis dirbti.
8. Organizuoja ir kontroliuoja sanitarinių - higieninių ir priešepideminių priemonių taikymą įstaigoje (automobilių, patalpų sanitarinės būklės užtikrinimas, medicininės aparatūros dezinfekcija, vienkartinių priemonių naudojimas, infekuotų atliekų laikymas ir pan.)
9. Atsako už perduoto ilgalaikio materialaus ir kito turto būklę, naudojimą ir nurašymą.
10. Užtikrina tinkamą medikamentų laikymą, naudojimą, apskaitą, vykdo narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolę.
11. Rengia, kontroliuoja infekcijų kontrolės dokumentus, stebi jų laikymąsi.
12. Atlieka medicinos prietaisų apskaitą, organizuoja savalaikį patikrinimą, remontą, duomenų apie prietaisus pateikimą atitinkamoms institucijoms.
13. Užtikrina medicinos atliekų tvarkymą ir rengia dokumentus jų išvežimui.
14. Atlieka įstaigos veiklos rezultatų analizę, rengia ir teikia ataskaitas, medicininius duomenis, dokumentus į duomenų bazes, savivaldybės ir respublikinėms institucijoms.
15. Rengia dokumentus įstaigos licencijos klausimais.
16. Diegia ir tobulina medicininių dokumentų pildymo formas ir taisykles, kontroliuoja jų pildymo kokybę.
17. Atlieka naujų technologijų poreikio ir įdiegimo galimybių analizę, teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl jų poreikio, dalyvauja jų įdiegime.
18. Pagal kompetenciją organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą ir informuoja atsakingą už įstaigos viešųjų pirkimų planų rengimą atsakingą darbuotoją apie prekių paslaugų ir darbų pirkimų poreikį kitiems metams, o taip pat nedelsiant, atsiradus papildomo pirkimo būtinumui; inicijuoja ir / ar vykdo įstaigos viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus su konkursus laimėjusiomis organizacijomis bei atlieka sutarčių vykdymo kontrolę.
19. Pagal kompetenciją rengia įstaigos direktoriaus įsakymų, tvarkų aprašų, procedūrų ir kitų dokumentų projektus, vykdo įstaigos įstatyminės bazės atitikties kontrolę bei savalaikį teisės aktų atnaujinimą.
20. Supažindina išvažiuojamųjų brigadų darbuotojus su teisės aktais, reglamentuojančiais jų praktiką, kontroliuoja tinkamą jų vykdymą.
21. Supažindina išvažiuojamųjų brigadų darbuotojus su įstaigos direktoriaus įsakymais, administracijos darbuotojų pasitarimuose priimtais sprendimais savo kompetencijos klausimais.
22. Analizuoja, vertina teikiamų medicinos paslaugų organizavimo, įgyvendinimo problemas personalo pasitarimuose.
23. Supažindina pavaldžius darbuotojus su darbo sąlygomis, instruktuoja pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.
24. Saugo pacientų ir darbuotojų asmens duomenis bei konfidencialią informaciją.
25. Sudaro pavaldžių darbuotojų darbo grafikus ir kasmetinių atostogų eilę.
26. Pildo pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir juos laiku pateikia finansininkui ar finansininko pavaduotojui.
27. Kartu su sekretoriumi-personalo darbuotoju rengia išvažiuojamųjų brigadų darbuotojų pareigybių aprašymus.
28. Praneša įstaigos direktoriui apie pavaldžių darbuotojų darbo drausmės pažeidimus.
29. Organizuoja išvažiuojamųjų brigadų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, užtikrina mokymų savalaikį išklausymą.
30. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus savo kompetencijos klausimais, numato ir vykdo prevencines priemones.
31. Dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose, teikia siūlymus nusidėvėjusio turto nurašymo.
32. Dalyvauja įstaigos direktoriaus sudaromose komisijose ir darbo grupėse.
33. Vykdo įstaigos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms (planų rengimas, materialinių išteklių kaupimas ir pan.)
34. Įgyvendina korupcijos prevencijos politiką įstaigoje ir vykdo jos prevenciją.
35. Nutraukus darbo santykius, įstaigai perduoda visą dokumentaciją, materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant perdavimo-priėmimo aktu.
36. Pagal kompetenciją vykdo kitus įstaigos direktoriaus žodinius ir rašytinius pavedimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Įstaigos vyr. slaugos administratorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį;
1.2. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią slaugos praktikos licenciją;
1.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį slaugos administravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje.
Pastaba. Teismo sprendimu, darbas skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto (GMP brigados vadovo) pareigose, pripažįstamas įgyta darbo patirtimi slaugos administravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje.
2. Įstaigos vyr. slaugos administratorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, viešuosius pirkimus;
2.2. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
2.3. suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;
2.4. užtikrinti racionalų turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;
2.5. gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą slaugos darbą;
2.6. žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
2.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;
2.9. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
2.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
2.11. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
2.12. turėti raštvedybos įgūdžių;
2.13. turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą;
3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
5. Vadovaujamo ir profesinio darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
6. Gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
7. Papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas, jei turi; kitų dokumentų kopijas, patvirtinančių pretendento atitiktį nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir kompetencijoms.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėmis dienomis, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: informacija teikiama darbo dienomis 8 - 17 val., penktadienį 8 - 15.45 val. (pietų pertrauka 12 - 12.45 val.) tel. (8 343) 52 854, el. paštu gmpstotis@gmail.com
Pagrindinis skelbimas Valstybės tarnybos portale.
Konkurso paskelbimo data 2022 m. liepos 22 d.

Dokumentai priimamai iki 2022-08-05 įskaitytinai.


Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos psichologo pareigas

0,25 (etato) pareigybės 
A1 lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo psichologo darbo stažo (metais) iš intervalo: 7,99 – 10,45. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Psichologas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
  • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
  • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
  • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
  • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  • taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
 2. Psichologas privalo vadovautis:
  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais psichologo veiklą;
  • progimnazijos nuostatais;
  • etikos normomis;
  • individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;
  • vidaus tvarkos taisyklėmis;
  • darbo sutartimi;
  • šiuo pareigybės aprašymu;
  • kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pa).
 3. Psichologas atlieka šias funkcijas
  • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal pradinio ugdymo programas;
  • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba progimnazijos vaiko gerovės komisijoje;
  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
  • dalyvauja formuojant teigiamą progimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
  • šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti; bendradarbiauja su progimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
  • teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius;
  • dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomuose projektuose;
  • tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus, programas;
  • derina su progimnazijos direktoriumi bei Mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos numato savo veiklą mokslo metams;
  • dalyvauja mokytojų tarybos, kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
  • vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.
  • tobulina savo kvalifikaciją, ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.
 4. Psichologas darbo metu laikosi šių taisyklių:
  • užtikrina psichologinės pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir mokinių saugumą;
  • sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;
  • progimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;
  • palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje;
  • negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, privalo pranešti apie tai direktoriaus pavaduotojui ugdymui arba progimnazijos direktoriui.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos raštinėje (Vinco Marazo g. 6, Želsvos k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav.,) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: zelsvos.mokykla1@gmail.com  iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. liepos 14 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 19 d., po atrankos paskelbimo Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos ir Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėse.

Atrankos data - 2022 m. rugpjūčio 25 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 343) 22039, mob. tel. 865751824; el. paštas: zelsvos.mokykla1@gmail.com


Atranka logopedo pareigoms užimti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Rasa” skelbia atranką logopedo pareigoms eiti.
Darbo krūvis - 0,75 et.
Darbo užmokestis - 7,44-10,45 bazinio dydžio atlyginimas.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota, darbuotojas priimamas dirbti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Pretendentų atrankos būdas - pokalbis

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
2.
gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, ugdytinių specialiuosius poreikius;
3.mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
4.gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojomis, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
5.mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Logopedo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu turi).
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi)
 7. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas (nebūtinai).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje “Rasa”, Rasos g. 21 arba     el. p. l.darzelis.rasa@gmail.com iki rugpjūčio 19 d. imtinai.
Informacija teikiama tel. 868922221.
Konkursas paskelbtas 2022 m. liepos 11 d.

Atranka vyks 2022 m. rugpjūčio 25 d.
Iki atrankos likus ne mažiau kaip 6 kalendorinėms dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.


 

Informacija atnaujinta 2022-08-11 15:51