Pradžia
Pradžia

Konkursai. Atrankos (įstaigų, įmonių)

Atranka Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus muziejininko-istoriko pareigoms užimti

Atranka į vyriausiojo virėjo pareigybęs Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

Atranka į nuolatinio pobūdžio Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos šeimoms skyriaus vedėjo socialinėms paslaugoms pareigas (1 pareigybė)

Atranka Marijampolės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovo pareigoms užimti (1 et.)

Atranka Marijampolės kultūros centro meno kolektyvo vadovo pareigoms užimti (0,5 et.)

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką šaltkalvio pareigoms užimti

Atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojo pareigas


Skelbiama atranka Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus muziejininko-istoriko pareigoms užimti

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas): Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus muziejininkas-istorikas, pareigybės A2 lygis.

Muziejininko-istoriko funkcijos:

 1. Tiria Marijampolės krašto istorinę raidą bei įvairius istorijos aspektus, susieja tyrimų rezultatus su visuomenės kultūriniais ir švietimo poreikiais ir muziejinių paslaugų teikimu.
 2. Kaupia informaciją apie su Marijampolės krašto istorija susijusias vertybes, esančias kituose muziejuose, mokslo ir kultūros įstaigose bei archyvuose.
 3. Bendradarbiauja su šalies bei kitų valstybių muziejais, archyvais, bibliotekomis, kolekcionieriais, kultūros, švietimo įstaigomis bei žiniasklaida.
 4. Inicijuoja Muziejaus istorinės srities projektų rengimą.
 5. Sistemina naujai sukauptą ir jau esamą istorinę medžiagą, kaupia ir tvarko Muziejaus mokslinį archyvą LIMIS.
 6. Istorinių tyrinėjimų rezultatus fiksuoja ataskaitose, monografijose ir moksliniuose bei istorijos populiarinimo straipsniuose.
 7. Komplektuoja, sistemina ir tvarko priskirtus muziejinių vertybių rinkinius.
 8. Rengia kuruojamų rinkinių, parodų katalogus bei kitus leidinius, publikacijas.
 9. Dalyvauja konferencijose, seminaruose, rengia pranešimus.
 10. Rengia edukacines moksleivių ugdymo programas, susijusias su istorine tematika.
 11. Teikia muziejaus lankytojams informaciją telefonu ir elektroniniu paštu.
 12. Inicijuoja apžvalgines ir temines ekskursijas muziejaus lankytojams.
 13. Atsako už istorinės ekspozicijos dalį.
 14. Teikia metinius veiklos planus ir metines ataskaitas.
 15. Muziejaus direktoriaus pavedimu atlieka ir kitas funkcijas savo kompetencijos ribose, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisinius aktus reglamentuojančius muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatus, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles ir kitus teisės ir norminius aktais, reglamentuojančius muziejų veiklą.
 3. Mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 4. Darbui su istoriniais dokumentais, pageidautina mokėti lenkų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 6. Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 7. Mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
 8. Turėti gerus organizacinio darbo ir bendravimo įgūdžius.

Dokumentai priimami: 10 kalendorinių dienų iki 2024-03-09 imtinai.

Pretendentai el. paštu : rima.striausiene@marijampolesmuziejus.lt privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Dokumentą (pažyma iš įstaigos; darbo sutartis, jeigu nurodytos darbo patirtį identifikuojančios pareigos; pareigybės (darbo funkcijų) aprašymas ar kt.), patvirtinantį turimą darbo patirtį muziejininko-istoriko darbo srityje.
 4. Dokumentų patvirtinančių užsienio kalbų mokėjimą kopijas.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): pareiginės algos koeficientas nuo 0,89 iki 0,92 bazinio dydžio (1731,83 Eur.)

Papildoma informacija apie atranką teikiama: darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (pietų pertrauka 12–12.45 val.) el. paštu: rima.striausiene@marijampolesmuziejus.lt; Tel. Nr. (8 603) 60 545.


Vyriausiojo virėjo (-os) pareigybė (Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje)

Darbo sutartis – neterminuota darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.
B lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo vyriausiojo virėjo (-os) darbo stažo (metais) iš intervalo: 0,7345-0,8282.

Pretendento atrankos būdas - pokalbis.

Vyriausiojo virėjas (-a) turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas įgytas iki 1995 metų;
1.2. analogiška darbo patirtis;
1.2. nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą bei išklausęs higienos į gūdžių kursą.
2. Darbo pobūdis:
2.1. organizuoja ir atsako už Gimnazijoje organizuojamą gamybinę ir prekybinę veiklą, apimančią maisto produktų priėmimą ir laikymą, gamybą, pardavimą ir jo vartojimo organizavimą;
2.2. skirsto valgyklos darbuotojams pareigas ir darbus;
2.3. sudarinėja valgiaraščius, ruošia jų technologinius aprašymus, pildo maisto patikrinimo kontrolinį žurnalą, pildo geros higienos praktikos viešojo maitinimo žurnalus.
2.4. dirba su UAB ,,Eurofondas“ sistema;
2.5. instruktuoja ir kontroliuoja, kaip tiesioginis pavaldūs darbuotojai laikosi saugos darbe taisyklių, higienos normų ir taisyklių gaminant, parduodat maistą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas;
 5. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos raštinėje (A.Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavas) arba el. paštu borutosgimnazija@gmail.com
iki 2024 m. kovo 7 d.

Atrankos data – 2024 m. kovo 8 d.
Reikalavimus atitinkantys pretendentai apie atrankos laiką bus informuoti asmeniškai el. paštu arba telefonu.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 343) 20593, mob. tel. 863746234, arba el. paštu: borutosgimnazija@gmail.com


Skelbiama atranka į nuolatinio pobūdžio Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos šeimoms skyriaus vedėjo socialinėms paslaugoms pareigas (1 pareigybė).

Pareigybės lygis – A2. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): pareiginės algos koeficientas 1,12 - 1,21 pareiginės algos bazinio dydžio.

Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir koordinuoti Pagalbos šeimoms skyriuje ir Vaikų dienos centre dirbančių darbuotojų darbą, užtikrinant teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.):

 • būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį socialinių paslaugų srityje;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti identifikuoti ir apibrėžti problemas bei pateikti jų sprendimo būdus;
 • mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, projektų ruošimą.

Pagrindinės funkcijos: organizuoja ir koordinuoja Pagalbos šeimoms skyriaus ir Vaikų dienos centro darbuotojų darbą bei jiems paskirtų funkcijų kokybišką atlikimą; rengia ir teikia tvirtinti Centro direktoriui vidaus tvarkomosios organizacinės veiklos dokumentus, organizuoja ir koordinuoja Pagalbos šeimoms skyriaus ir vaikų dienos centro veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, pavaldžių darbuotojų ir savanorių veiklą, kontroliuoja darbo kokybę; organizuoja darbuotojų metodinius pasitarimus, susirinkimus; rengia ir pateikia Centro direktoriui metinius veiklos planus, ketvirčio ir metines ataskaitas; pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, darbo grafikus, vertina darbuotojų metines veiklos užduotis; bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais; esant poreikiui lankosi klientų namuose, vertina paslaugų gavėjams teikiamos socialinės paramos efektyvumą, dalyvauja įgyvendinant socialinių paslaugų plėtrą, rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų kokybės gerinimo projektus.

Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu: personalas@mspc.lt arba pristatyti adresu: Kriaučiūno g. 2, Marijampolė (302 kab.). Informacija teikiama tel. 8-69011211.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).
Dokumentai priimami: iki 2024-03-06 įskaitytinai.

Direktorė                                                                
Vilma Ratkevičienė


Marijampolės kultūros centras kviečia dalyvauti atrankoje Marijampolės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovo pareigoms (1 et.), darbuotojo, dirbančio pagal neterminuotą darbo sutartį.

Pareiginė alga: pareiginės algos koeficientas 0,75 pareiginės algos bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
 2. Turėti mėgėjų meno kolektyvo vadovo patirties.
 3. Turi žinoti ir išmanyti:

3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius meno kolektyvų veiklą;

3.2. atitinkamą meno šaką, žanrą, jų specifiką, tendencijas; šalies kultūros, švietimo politiką ir procesus, vietinių, regioninių, respublikinių renginių organizavimo sistemą;

3.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.4. darbo tvarkos taisykles;

3.5. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

3.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

 1. Turi gebėti:

4.1. savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus bendruomenėje;

4.2. inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas;

4.3. savarankiškai organizuoti darbinę veiklą, kruopščiai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti savo tiesiogines pareigas;

4.4. būti sumaniam, sąžiningam, tvarkingam, drausmingam, kultūringam, komunikabiliam;

4.5. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu;

4.6. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

Pagrindinės mėgėjų meno kolektyvo vadovo pareigybės funkcijos:

 1. Planuoja ir organizuoja atitinkamo žanro mėgėjų meno kolektyvo veiklą:

1.2. organizuoja naujų kolektyvo narių atranką ir priėmimą;

1.3. moko kolektyvo dalyvius atitinkamo žanro supratimo pradmenų;

1.4. parenka repertuarą ir jį nuolat atnaujina;

1.5. rengia ir veda individualias, jungtines, generalines repeticijas;

1.6. organizuoja kolektyvo koncertines išvykas;

1.7. ugdo kolektyvo narių tarpusavio bendravimo ir sceninę kultūrą;

1.8. rūpinasi kolektyvo pasirengimu ir dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose, apžiūrose, konkursuose;

1.9. rūpinasi meno šakos, žanro populiarinimu, meno mėgėjų (vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusiųjų, senjorų) įtraukimu į kultūrinę, meninę, šviečiamąją veiklą;

1.10. rūpinasi kolektyvo meninio lygio augimu, orientuojasi į geriausius šio žanro kolektyvus;

1.11. individualiai rengiasi repeticijoms, studijuoja metodinę literatūrą, nuolat mokosi ir tobulina kvalifikaciją;

1.12. rengia bendras menines programas su kitais to paties ar kito žanro meno kolektyvais, organizuoja atitinkamos meno srities renginius (koncertus, šventes, akcijas ir kt.);

1.13. užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, kolektyvo koncertinė apranga, instrumentai, kitos priemonės ar turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, rūpinasi kolektyvo aprangos ir instrumentų atnaujinimu;

1.14. prisideda prie Centro organizuojamų renginių įgyvendinimo, dalyvauja kūrybiniame procese, teikia siūlymus dėl renginių tobulinimo, glaudžiai bendradarbiauja su kitais Centro kultūros ir meno darbuotojais, kvalifikuotais darbuotojais, darbininkais;

1.15. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis;

1.16. pagal poreikį ir galimybes inicijuoja naujus kultūrinius projektus kolektyvo kūrybinei veiklai įgyvendinti;

1.17. analizuoja Centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro Skyriaus mėgėjų meno veiklos organizatoriui išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės veiklos gerinimo klausimais;

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą (CV).
 4. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti  Marijampoės kultūros centrui (Vilkaviškio g.2, Marijampolė, 219 kab.) arba elektroniniu paštu [email protected]   iki 2024 m. kovo 4 d. įskaitytinai:


Pretendentų atrankos forma - pokalbis žodžiu.

Atrankos vieta - Marijampolės kultūros centras, 219 kab. (Vilkaviškio g.2, Marijampolė)

Atrankos data 2024 m. kovo 6 d. nuo 11.00 val.

Kontaktai duomenys išsamesniai informacijai tel.  +370  655 43860, el. p. info@marijampoleskc.lt pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45.00 val (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).

Atrankos paskelbimo data – 2024 m. vasario 22 d.


Marijampolės kultūros centras kviečia dalyvauti atrankoje Marijampolės kultūros centro meno kolektyvo vadovo pareigoms (0,5 et.), darbuotojo, dirbančio pagal neterminuotą darbo sutartį.

Pareiginė alga: pareiginės algos koeficientas 0,75 pareiginės algos bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
 2. Turėti meno kolektyvo vadovo patirties.
 3. Turi žinoti ir išmanyti:

3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius meno kolektyvų veiklą;

3.2. atitinkamą meno šaką, žanrą, jų specifiką, tendencijas, šalies kultūros, švietimo politiką ir procesus, vietinių, regioninių, respublikinių renginių organizavimo sistemą;

3.3. išmanyti meno kolektyvo veiklos specifiką, vadovavimą kolektyvui;

3.4. darbo organizavimo pagrindus;

3.5. darbo tvarkos taisykles;

3.6. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

3.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

 1. Turi gebėti:

4.1. savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus bendruomenėje;

4.2. inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas;

4.3. savarankiškai organizuoti darbinę veiklą, kruopščiai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti savo tiesiogines pareigas;

4.4. būti sumaniam, sąžiningam, tvarkingam, drausmingam, kultūringam, komunikabiliam;

4.5. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu;

4.6. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

Pagrindinės mėgėjų meno kolektyvo vadovo pareigybės funkcijos:

 1. Planuoja ir organizuoja atitinkamo žanro mėgėjų meno kolektyvo veiklą, nustato metines užduotis, planus ir jų kryptingai siekia.
 2. Organizuoja naujų kolektyvo narių atranką ir priėmimą.
 3. Moko kolektyvo dalyvius atitinkamo žanro supratimo pradmenų.
 4. Parenka repertuarą ir jį nuolat atnaujina.
 5. Rengia ir veda individualias, jungtines, generalines repeticijas.
 6. Organizuoja kolektyvo koncertines išvykas.
 7. Ugdo kolektyvo narių tarpusavio bendravimo ir sceninę kultūrą.
 8. Rūpinasi kolektyvo pasirengimu ir dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose, apžiūrose, konkursuose.
 9. Rūpinasi meno šakos, žanro populiarinimu, meno mėgėjų (vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusiųjų, senjorų) įtraukimu į kultūrinę, meninę, šviečiamąją veiklą.
 10. Rūpinasi kolektyvo meninio lygio augimu, orientuojasi į geriausius šio žanro kolektyvus.
 11. Individualiai rengiasi repeticijoms, studijuoja metodinę literatūrą, nuolat mokosi ir tobulina kvalifikaciją.
 12. Rengia bendras menines programas su kitais to paties ar kito žanro meno kolektyvais, organizuoja atitinkamos meno srities renginius (koncertus, šventes, akcijas ir kt.).
 13. Užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, kolektyvo koncertinė apranga, instrumentai, kitos priemonės ar turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, rūpinasi kolektyvo aprangos ir instrumentų atnaujinimu.
 14. Prisideda prie Centro organizuojamų renginių įgyvendinimo, dalyvauja kūrybiniame procese.
 15. Palaiko ryšius ir bendradarbiauja su organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis.
 16. Pagal poreikį ir galimybes inicijuoja naujus kultūrinius projektus kolektyvo kūrybinei veiklai įgyvendinti.
 17. Analizuoja Centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro Skyriaus mėgėjų meno veiklos organizatoriui išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės veiklos gerinimo klausimais.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą (CV).
 4. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti  Marijampoės kultūros centrui (Vilkaviškio g.2, Marijampolė, 219 kab.) arba elektroniniu paštu [email protected]   iki 2024 m. kovo 4 d. įskaitytinai:


Pretendentų atrankos forma - pokalbis žodžiu.

Atrankos vieta - Marijampolės kultūros centras, 219 kab. (Vilkaviškio g.2, Marijampolė)

Atrankos data 2024 m. kovo 6 d. nuo 11.00 val.

Kontaktai duomenys išsamesniai informacijai tel.  +370  655 43860, el. p. info@marijampoleskc.lt pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45.00 val (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).

Atrankos paskelbimo data – 2024 m. vasario 22 d.


Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką šaltkalvio pareigoms užimti

 Atrankos paskelbimo data

2024-02-20

 Atrankos paskelbimo data galioja iki:

2024-03-05 (įskaitytinai)

 Atranką organizuojanti įmonė:

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

 Pareigos

Šaltkalvis

 Pareiginė mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių (nuo-iki)

Darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė

Darbo sutarties rūšis

1000,00 – 1795,00 eurų

Taikoma suminė darbo laiko apskaita. Darbo laiko norma apskaitiniam laikotarpiui apskaičiuojama pagal 40 valandų savaitės normą. Dirbama darbo (pamainų) grafikuose nurodytu laiku.

Terminuota

Darbo vieta

Vasaros g. 7, Marijampolė,

Vandens gavybos padalinys

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“

Šaltkalvio pareigybės bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir spręsti iškylančias problemas;
 • gebėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti, vertinti ir daryti išvadas, priimti sprendimus, gebėti taikyti žinias ir įgūdžius praktikoje;
 • mokėti savarankiškai planuoti, spręsti, organizuoti savo veiklą, siekiant, kad būtų laiku ir tinkamai atliktos pavestos užduotys.

Šaltkalvio pareigybės specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti šaltkalvio ar jam atitinkantį pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti ir mokėti taikyti infrastruktūros elementų eksploatavimo, aplinkosaugos, techninės saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių infrastruktūros elementų eksploatavimą, reikalavimus;

kontrolės – matavimo prietaisų paskirtį ir naudojimo sąlygas

 • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Pagrindinės šaltkalvio pareigybės funkcijos:

 • atlikti vandens paėmimo įrenginių, vandens gerinimo įrenginių, dezinfektorinės įrenginių priežiūrą ir remontą;
 • atlikti geriamojo vandens rezervuarų landų, dangčių, vėdinimo, tiekimo ir persiliejimo vamzdžių bei valdymo sklendžių priežiūrą, profilaktiką ir remontą;
 • atlikti įrengimų priežiūrą, profilaktiką ir remontą;
 • atlikti suvirinimo darbus įrenginiuose (turint reikiamą kvalifikaciją);
 • atlikti elektromonterio darbus įrenginiuose, eksploatavimo tvarka atlieka 0,4 kW skirstomųjų elektros įrenginių operatyvinius perjungimus (turint reikiamą kvalifikaciją);
 • prižiūrėti ir tvarkyti vandenviečių apsaugos zonas.

Bendrovė Jums siūlo:

 • dinamišką darbą stabiliai dirbančioje įmonėje;
 • priedus už atitinkamus darbuotojo veiklos ketvirčio rezultatus;
 • visas darbo saugos priemones bei darbo drabužius;
 • papildomas apmokamas atostogų dienas;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus:

 elektroniniu paštu konkursai@suduvosvandenys.lt  arba adresu Vasaros g. 7, Marijampolė personalo projektų vadovei pateikite šiuos dokumentus:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Asmens duomenų saugojimas

Pretendentų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys saugomi 12 mėn. nuo asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus pateikiant duomenis, dienos.

Pasibaigus 12 mėn. po asmens kandidatavimo į Bendrovės darbuotojus terminui, pretendentų elektroniniu paštu atsiųsti duomenys ištrinami, o pristatyti pagal adresą, sunaikinami.


Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojo pareigas

Darbo sutartis – neterminuota.

Grupė – specialistai.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo pedagogo darbo stažo (metais) ir kvalifikacinės kategorijos iš intervalo 0,9981–1,3053. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-2341, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

 1. Mokytojas, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

1.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

1.3. būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo / pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal pradinio ugdymo programas, arba būti baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ar jos modulį;

1.4. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.6. privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);

1.7. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

1.8. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

1.9. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

 1. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

2.1. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant  jiems dalyko programą, turinį, metodus; taip pat teikia pagalbą visiems kitiems mokiniams;

2.2. pagal mokyklos ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

2.3. vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

2.3.1. planuoja ugdymo procesą, ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, suteikiant mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdant gebėjimus bei kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); profesiškai tobulėja;

2.3.2. tikrina mokinių rašto darbus;

2.3.3. analizuoja ugdomų mokinių individualią pažangą;

2.3.4.dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinės grupės susirinkimuose;

2.3.5. ugdomų mokinių individualią pažangą aptaria atitinkamų klasių koncentre dėstančių mokytojų susirinkimuose;

2.3.6. konsultuoja pagal poreikį mokinius;

2.3.7. suderinęs su mokyklos direktoriumi vykdo kitą ugdomąją veiklą;

2.3.8. vadovauja klasei.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
 2. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. kovo 22 (imtinai) d., Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Mokyklos g. 22, Marijampolė) darbo dienomis 8.00–15.00 val., arba el. paštu  [email protected]

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Atrankos data – 2024 m. balandžio 10 d. (Apie konkretų laiką pretendentai bus informuoti)

Kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 673 91907

Informacija atnaujinta 2024-02-28 11:48