Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Konkursai. Atrankos (įstaigų, įmonių)

Atranka Marijampolės kultūros centro Šunskų skyriaus kultūrinių renginių organizatoriaus pareigoms užimti

Atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės ,,Šaltinio” progimnazijos maitinimo organizatoriaus pareigas

Atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės ,,Šaltinio” progimnazijos logopedo pareigas

Atranka socialinio pedagogo pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Atranka Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedo pareigoms užimti

Atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ specialiojo pedagogo pareigybę

Atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Šypsenėlė” socialinio pedagogo pareigybę

Atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" specialiojo pedagogo pareigybę

Atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Šypsenėlė” logopedo pareigybę

Atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" neformaliojo ugdymo (anglų kalbos mokytojo) pareigybę

Atranka į laisvą Marijampolės Sūduvos gimnazijos specialiojo pedagogo pareigybę

Atranka Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos kompiuterių priežiūros specialisto pareigoms užimti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ skelbia atranką dirbti neformaliojo ugdymo (anglų kalbos ugdymo) mokytojo pareigoms užimti


Marijampolės kultūros centras kviečia dalyvauti atrankoje Marijampolės kultūros centro Šunskų skyriaus kultūrinių renginių organizatoriaus pareigoms, 1 et. darbuotojo, dirbančio pagal neterminuotą darbo sutartį.

Pareiginė alga – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (5.1-6.4), atitinkamai nuo darbo patirties.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 2. Turi žinoti ir išmanyti:

2.1. kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

2.2. darbo organizavimo pagrindus;

2.3. raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.4. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

 1. Turi gebėti:

3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.2. gebėti savarankiškai organizuoti Skyriaus veiklą;

3.3. išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;

3.4. gebėti kurti ir realizuoti kūrybinius projektus;

3.5. organizuoti kultūrinės-edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas;

3.6. gebėti efektyviai bendradarbiauti su Skyriuje dirbančiais kitų sričių darbuotojais, siekiant kokybiškai įgyvendinti išsikeltus tikslus;

3.7. bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

3.8. dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.

Pagrindinės kultūrinių renginių organizatoriaus pareigybės funkcijos:

 1. Planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, rengia skyriaus metinius, mėnesinius planus ir ataskaitas.
 2. Pildo renginių dienyną arba darbo apskaitos žurnalą, rengia metinę renginių suvestinę.
 3. Aktyviai dalyvauja bendruose Kultūros centro vykdomuose projektuose visuose regionuose bei jų pasiruošime, koordinuoja eigą su skyrių kultūrinės veiklos koordinatoriumi, ir kitais konkrečiame renginyje dirbančiais meno ir ūkio darbuotojais, teikia siūlymus apie meno kolektyvų dalyvavimą renginiuose.
 4. Organizuoja Skyriaus darbuotojų (jei tokių yra) darbą Skyriuje vykstančių renginių metu;

5.Pasitinka ir priima atvykstančius atlikėjus skyriuje.

 1. Koordinuoja Centro skyrių renginių aptarnavimą.
 2. Planuoja Centro Skyriaus renginių išlaidas, teikia sąmatas ir nurašymo aktus.
 3. Organizuoja valstybines ir kalendorines šventes, poilsio vakarus, vakarones ir kitus renginius.
 4. Organizuoja Centro Skyriaus vaikų vasaros užimtumo programų vykdymą.
 5. Dalyvauja kultūros darbuotojų pasitarimuose, seminaruose.
 6. Aktyviai bendradarbiauja su kitų Skyrių kultūrinio darbo organizatoriais, vykdant bendrus projektus, organizuojant bendrus renginius.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti  Marijampoės kultūros centrui (Vilkaviškio g.2, Marijampolė, 219 kab.) arba elektroniniu paštu [email protected]   iki 2023 m. spalio 5 d. įskaitytinai:


Pretendentų atrankos forma - pokalbis žodžiu.

Atrankos vieta - Marijampolės kultūros centras, 222 kab. (Vilkaviškio g.2, Marijampolė)

Atrankos data 2023 m. spalio 11 d. nuo 14.00 val.

Kontaktai duomenys išsamesniai informacijai tel.  +370  655 43860, el. p. info@marijampoleskc.lt darbo dienomis 8.00 - 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.).

Atrankos paskelbimo data - 2023 m. rugsėjo 26 d.


Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės ,,Šaltinio” progimnazijos maitinimo organizatoriaus pareigas

Pareigybės lygis - B,

Darbo krūvis - 1 pareigybė.

Pareigybės paskirtis – planuoti ir organizuoti maisto ruošimą ir maitinimą progimnazijoje, vykdyti maisto produktų užsakymą, priėmimą į sandėlį ir išdavimą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo maitinimo organizatoriaus darbo stažo (metais) ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos nuo 5,6 iki 10.

Pretendento atrankos būdas-pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą.
 2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 3. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti iškilusias problemas.

Maitinimo organizatorius turi žinoti, išmanyti ir gebėti:

 1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Higienos ir Medicinos normas bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mitybos organizavimą bendrojo ugdymo mokykloje, valgiaraščių sudarymą, maitinimo ir maitinimosi priežiūrą.
 2. Išmanyti pagrindinių maisto produktų sudėtį; pagrindinius nutrientų šaltinius; mitybines normas įvairioms ugdytinių amžiaus grupėms;
 3. Žinoti šiuolaikinius sveikos mitybos ir dietinio maitinimo principus; mitybos higieną; maisto paruošimo technologijos principus.
 4. Žinoti ir laikytis saugaus darbo reikalavimų.
 5. Turi išmanyti technologinių įrenginių bei gamybinio inventoriaus paskirtį, jų priežiūrą.
 6. Dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu)
 7. Vykdyti maisto produktų viešuosius pirkimus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 1. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Privalumai:

 1. Įgyta virėjo kvalifikacija.
 2. Gebėjimas dirbti su “Eurofondas“ atsiskaitymo sistema (EAS), pritaikyta maitinimo įstaigoms ir skirta užtikrinti elektroninius atsiskaitymus.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės ,,Šaltinio” progimnazijos raštinėje (Mokolų g. 61-1, Marijampolė) tiesiogiai  iki 2023 m. spalio 9 d., darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val., arba elektroniniu paštu [email protected]. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. rugsėjo 25 d.

(Apie konkretų laiką pretendentai bus informuoti prieš 3 d.).

Atranka vyks 2023 m. spalio 13 d.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8343557227; mob. tel. 860722989;

 1. p.  mokyklasaltinio@gmail.com  

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės ,,Šaltinio” progimnazijos logopedo pareigas

Pareigybės lygis -A2, darbo krūvis -1,5 pareigybės.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo logopedo darbo stažo (metais) ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos iš intervalo: 8,11 – 11,39. Pretendento atrankos būdas-pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją.
 2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

3.Taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

Logopedas turi žinoti, išmanyti ir gebėti:

 1. Įvertinti vaiko kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius.
 2. Išmanyti mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus.
 3. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Logopedas vykdo šias funkcijas:

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius progimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.
 2. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su progimnaziją aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti progimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia progimnazijos vaiko gerovės komisijai.
 3. Bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, progimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 4. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 7. Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 8. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 9. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 10. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 11. Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 12. Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 13. Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
 14. Laikosi pedagoginės etikos normų.

15.Tobulina savo kvalifikaciją; ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.

16.Vykdo ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės ,,Šaltinio” progimnazijos raštinėje (Mokolų g. 61-1, Marijampolė) tiesiogiai iki 2023 m. spalio 9 d., darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val., arba elektroniniu paštu mokyklasaltinio@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).

Atrankos paskelbimo data – 2023 m. rugsėjo 25 d.

(Apie konkretų laiką pretendentai bus informuoti prieš 3 d.).

Atranka vyks 2023 m. spalio 13 d.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8343557227; mob. tel. 860722989; el. p.  mokyklasaltinio@gmail.com


Atranka socialinio pedagogo pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Darbo krūvis 0,25 et.
Darbo sutartis sudaroma nuo 2023-10-02 terminuotam laikotarpiui iki 2025-08-31

Pareigybės lygis – A2
Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. įgyti socialinės pedagogikos kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, magistro) ir socialinio pedagogo kvalifikacija;
 2. gebėjimas vertinti ir spręsti problemas, susijusias su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų saviraiška, ugdymosi motyvacija, lankomumu, emocinių, elgesio ir kitų problemų sprendimu;
 3. mokėjimas naudotis inovatyviomis technologijomis, nuolatinis tobulėjimas šioje srityje;

         Darbuotojo darbo funkcijos:

 1. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais

(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);

 1. padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ar psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą;
 2. bendradarbiauja su pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, teisinėmis, socialinėmis ir kitomis institucijomis sprendžiant vaikų socialines, pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 3. inicijuoja, organizuoja šviečiamąjį darbą, prevencinių ir socialinių projektų kūrimą bei jų įgyvendinimą;
 4. taiko savo darbe socialinės pedagogikos naujoves, nuolat kelia savo kvalifikaciją;
 5. šviečia įstaigos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į ugdytinius, turinčius socialinių problemų.

Dokumentai pateikiami iki 2023 m. rugsėjo 28 d. 12.00. val.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu;
3. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.


Dokumentai priimami elektroniniu paštu - ziburelismdc@gmail.com arba  įstaigos raštinėje adresu: Juknevičiaus g. 82, 68192 Marijampolė


Atrankos paskelbimo data - 2023 m. rugsėjo 22 d.
Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rima Kukalienė, tel. 8 637 37339.


Skelbiama atranka Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedo pareigoms užimti

2023-09-20

Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Nykštukas“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190448342, adresas

Uosupio g. 2 LT-68187 Marijampolė) skelbia atranką logopedės pareigoms eiti.

Darbo krūvis – 1,00 et.

Darbo užmokestis – 8,71-11,39 bazinio dydžio atlyginimas.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, darbuotojas priimamas dirbti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentų atrankos pobūdis – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius.
 3. Gebėti įvertinti ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdytinių poreikius.
 4. Išmanyti ugdytinių, turinčių kalbos sutrikimų, kitų specialiųjų poreikių, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių ugdytinių kalbos ir kitus sutrikimus. Lavinant jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 5. Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 6. Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų standartus.
 7. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 8. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Excel“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“.
 9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis atrankos tikslais.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 6. Darbo stažą (jei yra) patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 7. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentai priimami :

Marijampolės lopšelyje – darželyje „Nykštukas“, Uosupio g. 2 arba elektroniniu paštu info@mnykstukas nuo 2023-08-10 iki 2023-08-24.

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. Nr. 8 343 58270, 8 607 53225.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2023 m. spalio 3 d..

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, pagal komisijos

pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui

bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką ir tiksli atrankos vieta.

Konkursas vyks 2023 m. spalio 4 d.


Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas specialiojo pedagogo pareigybę

Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,50 etato darbo krūviu.

Pareigybės lygis: A2

Darbo užmokesčio koeficientas  – darbo užmokesčio dydis priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,71 iki 10,39 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
 2. Gebėti įvertinti vaikų specialiuosius poreikius; turėti žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygmenį ir jų atitikimo ugdymo programoms nustatyti bei įvertinti vaikų pasiekimus ir pažangą;
 3. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo (si) procesą su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.
 4. Išmanyti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.
 5. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais mokytojais, ugdytinių tėvais.
 6. Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 7. Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų standartus.
 8. Teikti pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.
 10. Sistemingai kelti kvalifikaciją, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo/ metodiniuose renginiuose.

 Specialieji pedagogai turi žinoti ir išmanyti:

 • specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymo (si) programas;
 • jo darbą reglamentuojančius teisės aktus.
 • Specialieji pedagogai privalo vadovautis tarptautiniais vaikų teises ir interesus

reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lopšelio-darželio

nuostatais, etikos principais, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu

ir kitais lopšelio-darželio dokumentais (įsakymais, nurodymais, tvarkomis ir pan.).

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.
 3. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. rugsėjo 29 d. 16.00. val., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ raštinėje (Uosupio g. 2  arba el. paštu info@mnykstukas.lt su nuoroda –  „ Dėl specialiojo pedagogo atrankos“).

Atrankos skelbimo data – 2023 m. spalio 4 d. .

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas Danutė Biskienė tel. 8 607 53225.


Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Šypsenėlė” socialinio pedagogo pareigybę

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 0,50 etato.

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos, priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo nuo 8,11 iki 11,39 - (pareiginės algos baziniais dydžiais).

          Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacinė
 • Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.
 • Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias prevencijos priemones, projektus, programas.
 • Gebėjimas bendradarbiauti su lopšelio-darželio mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas.
 • Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais);
 2. Konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), lopšelio-darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;       
 3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 5. Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, įstaigos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius;
 7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus, atsižvelgdamas į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su lopšelio-darželio bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
 10. Tvarko ir pildo darbo dokumentus;
 11. Planuoja rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Pretendentai pristato:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Gyvenimo aprašymą.

Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentus prašome siųsti el. p. info@ldsypsenele.lt  iki 2023-10-03 imtinai.

Informacija teikiama tel. 8 343 72524.

Atranka vyks 2023 m. spalio 06 d.


Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" specialiojo pedagogo pareigybę

Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.

Darbo užmokesčio koeficientas  – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,71 iki 8,91 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo/logopedo kvalifikacija; yra baigęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos arba edukologijos (specialiosios pedagogikos) studijų programą (specializaciją).
 2. Gebėti įvertinti vaikų specialiuosius poreikius; turėti žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygmenį ir jų atitikimo ugdymo programoms nustatyti bei įvertinti vaikų pasiekimus ir pažangą.
 3. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo (si) procesą su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.
 4. Išmanyti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.
 5. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais mokytojais, ugdytinių tėvais.
 6. Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 7. Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų standartus.
 8. Teikti pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 9. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 10. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.
 11. Sistemingai kelti kvalifikaciją, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo/metodiniuose renginiuose.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje: Dėl dalyvavimo atrankoje specialiojo pedagogo pareigoms užimti.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“, P. Vaičaičio g. Nr. 24 arba pasaka.pasaka6@gmail.com   iki rugsėjo 26 d. imtinai.

 Informacija teikiama tel. 8 343 50758. Atranka paskelbta 2023 m. rugsėjo 13 d. Atranka vyks 2023 m. spalio 2 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas dėl atvykimo į atranką.


Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Šypsenėlė” logopedo pareigybę

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos, priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo nuo 8,71 iki 11,39 - (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją.
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
 • Logopedas turi žinoti, išmanyti ir gebėti:
 • Įvertinti vaiko kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius.
 • Išmanyti mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Logopedas vykdo šias funkcijas:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos vaiko gerovės komisijai.
 • Bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Laikosi pedagoginės etikos normų.
 • Tobulina savo kvalifikaciją.
 • Vykdo ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame aprašyme.


Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 • Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 • Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti: 

Dokumentus prašome siųsti el. p. info@ldsypsenele.lt  iki 2023-09-26 imtinai.

Informacija teikiama tel. 8 343 72524.

Atranka vyks 2023 m. rugsėjo 28 d.

Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti, kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai.


Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" neformaliojo ugdymo (anglų kalbos mokytojo) pareigybę

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 0,25 etato.

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos, priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo nuo 8,11 iki 11,39 - (pareiginės algos baziniais dydžiais).

          Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Pretendentas turi turėti aukštąjį, aukštesnįjį įgytą iki 2009 m. ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją, būti baigęs anglų kalbos ugdymo programą;
 • būti išklausęs profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus; gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti išklausęs pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iki darbo mokytoju pradžios, išskyrus mokytojus, turinčius aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, kurie šiuos kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios;
 • būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Šias pareigas einantis neformaliojo ugdymo (anglų kalbos ugdymo) mokytojo funkcijos:

 • Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų anglų kalbos gebėjimų ugdymą atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymo(si) gebėjimus.
 • Gebėti kurti neformalaus švietimo programas, taikyti šiuolaikines ugdymo metodikas bei būdus;
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;
 • Ruošti ugdytinius ir dalyvauti renginiuose įstaigoje, mieste, respublikoje.
 • Informuoti lopšelio-darželio administraciją apie vaiko socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą.
 • Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
 • Puoselėti lopšelio-darželio aplinką, rūpintis lopšelio-darželio įvaizdžio formavimu ir kultūros puoselėjimu.
 • Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus.

Pretendentai pristato:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentus prašome siųsti el. p. info@ldsypsenele.lt  iki 2023-09-25 imtinai.

Informacija teikiama tel. 8 343 72524.

Atranka vyks 2023 m. rugsėjo 27 d.

Kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas kada atvykti į pokalbį ir tiksli atrankos vieta.


Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės Sūduvos gimnazijos specialiojo pedagogo pareigybę

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1,5 etato darbo krūviu.

Grupė – švietimo pagalbos specialistai. Specialusis pedagogas pavaldus pavaduotojui ugdymui.

A2 lygio pareigybė. Pareiginės algos koeficientas 8,11–11,39 (pagal turimą kvalifikaciją ir pedagoginio darbo stažą).

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

 1. Specialusis pedagogas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos reikalavimus bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
  • išmanyti mokinių specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus gebėti juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, gimnazijos mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginės psichologinės tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 2. Šias pareigas einantis specialusis pedagogas vykdo šias funkcijas:
  • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose;
  • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • rengia veiklos ataskaitą;
  • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
  • dalyvauja gimnazijos VGK veikloje;
  • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
  • šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
  • vykdo kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.
 3. Specialusis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. rugsėjo 28 d. (imtinai), Sūduvos gimnazijos raštinėje (R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė) arba el. paštu rastine@suduva.marijampole.lm.lt

Atrankos skelbimo data – 2023 m. rugsėjo 29 d.

Dokumentai priimami 13 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės Sūduvos gimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – 2023 m. rugsėjo 29 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 612 89 093.


Skelbiama atranka Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos kompiuterių priežiūros specialisto pareigoms užimti

Specialisto kompiuterių priežiūrai pareigybė:

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.

B lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,70.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Specialistas kompiuterių priežiūrai turi turėti specialųjį aukštąjį, aukštesnįjį ar inžinerinį išsilavinimą, darbo patirtį, susijusią su kompiuterinės technikos panaudojimu.

Specialistas kompiuterių priežiūrai turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

- lokalius ir globalius kompiuterių tinklus;

- kompiuterio struktūrą ir veikimą;

- elektronines lenteles, duomenų bazes, teksto redaktoriaus ir kitas taikomąsias programas;

- naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, taip pat papildomas galimybes, skirtas naujos kartos programinei ir techninei įrangai panaudoti;

- kompiuterių vartotojų poreikius ir problemas;

- operacinių sistemų Microsoft Windows pagrindus;

- darbo su tarnybinėmis stotimis pagrindus.

 1. Specialistas kompiuterių priežiūrai privalo vadovautis:

- progimnazijos nuostatais;

- etikos normomis;

- vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

- darbo sutartimi;

- kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pa).

 1. Specialistas kompiuterių priežiūrai atlieka šias funkcijas:

- įvertinti informacinių technologijų ir vaizdo stebėjimo techninę įrangą;

- prižiūrėti ir atnaujinti naudojamą programinę įrangą;

- atlikti kompiuterinių tinklų administravimą;

- teikti pasiūlymus dėl techninės ir programinė įrangos įsigijimo;

- naudoti tik legaliai įsigytą programinę įrangą;

- prižiūrėti ir tobulinti naudojamas kompiuterines programas, tvarkyti jų ryšį su darbo aplinka;

- saugoti informacinę medžiagą kompiuterinės, programinės įrangos naudojimo klausimais, saugoti programinės įrangos medžiagą, licencijas ir sertifikatus;

- konsultuoti progimnazijos darbuotojus naujos kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais, padėti išmokti ja naudotis;

- vykdyti kompiuterinių darbo vietų priežiūrą, rūpintis profilaktine kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūra;

- neviešinti informacijos susijusios su asmens duomenimis.

 1. Specialistas kompiuterių priežiūrai darbo metu laikosi šių taisyklių:

- naudoja darbo įrankius ir priemones tinkamai pagal paskirtį.

- progimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;

- palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

 

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. spalio 5 d., Rimanto Stankevičiaus progimnazijos raštinėje (Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė) arba el. paštu r.stankeviciaus@gmail.com nuo 8.00 iki 15.00 val. darbo dienomis.

Dokumentai priimami 20 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – 2023 m. spalio 10 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. rugsėjo 8 d.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 861099615


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ skelbia atranką dirbti neformaliojo ugdymo (anglų kalbos ugdymo) mokytojo pareigoms užimti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190448538, adresas Rasos g. 21, Marijampolė) skelbia atranką dirbti neformaliojo ugdymo (anglų kalbos ugdymo) mokytojo pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 0,25 etato.

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,11 iki 11,39 - priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo (pareiginės algos baziniais dydžiais).

          Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį, aukštesnįjį įgytą iki 2009 m. ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją, būti baigęs anglų kalbos ugdymo programą;
 • būti išklausęs profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus; gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti išklausęs pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iki darbo mokytoju pradžios, išskyrus mokytojus, turinčius aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, kurie šiuos kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios;
 • būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Šias pareigas einantis neformaliojo ugdymo (anglų kalbos ugdymo) mokytojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoti ir vykdyti vaikų anglų kalbos gebėjimų ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymo(si) gebėjimus, galimybes, patirtį tenkinant prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, laiduojant ugdytinių asmenybės galių plėtotę.
 • Gebėti kurti neformalaus švietimo programas, taikyti šiuolaikines ugdymo metodikas bei būdus;
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;
 • Ruošti ugdytinius ir dalyvauti renginiuose įstaigoje, mieste, respublikoje.
 • Informuoti lopšelio-darželio administraciją apie vaiko socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą.
 • Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
 • Puoselėti lopšelio-darželio aplinką, rūpintis lopšelio-darželio įvaizdžio formavimu ir kultūros puoselė
 • Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus.

Pretendentai pristato:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentus prašome siųsti el. p. direktore@ldrasa.lt  iki 2023-09-22 imtinai.

Informacija teikiama tel. +37068922221.

Atranka vyks 2023 m. rugsėjo 26 d.

Kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas kada atvykti į pokalbį ir tiksli atrankos vieta.

Informacija atnaujinta 2023-09-26 11:32