Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Konkursai. Atrankos (įstaigų, įmonių)

Atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos geografijos mokytojo pareigas

Atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centro vyresniojo  bibliotekininko  pareigas

Atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos  pastatų techninės priežiūros darbininko pareigas

Atranka Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ maitinimo organizatoriaus pareigoms užimti

Atranka į laisvas nenuolatinio pobūdžio Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigas


Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos geografijos mokytojo pareigas

Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d. 0,25 pareigybės (etato)  

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo geografijos mokytojo darbo stažo (metais) ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos iš intervalo: 7,99 – 10,45. 


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Geografijos mokytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.Dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo (geografijos mokytojo) kvalifikaciją.
2.Privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“.
3.Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo,  mokslo ir sporto ministras.
4.Taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

Geografijos mokytojas turi žinoti ir išmanyti:

 1. Pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus.
 2. Planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
 3. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 4. Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros saugos reikalavimus.

Geografijos mokytojas vykdo šias funkcijas

 1. Užtikrina ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą.
 2. Ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę.
 3. Gerbia mokinį kaip asmenį nepažeisdamas jo teisių ir teisėtų interesų.
 4. Planuoja dalyko ugdymo turinį, jį individualizuoja, diferencijuoja  atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikių įvairovę.
 5. Planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja.
 6. Rengia dalykų ir neformaliojo vaikų švietimo programas, nesant švietimo ir mokslo ministro patvirtintųjų.
 7. Moko mokinius namuose, jeigu jiems paskirtas toks mokymasis.
 8. Suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikia ugdymo turinį.
 9. Ugdo remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais.
 10. Sudaro mokymosi sąlygas ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimą į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos kūrimą.
 11. Suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko jiems dalyko programą, turinį, metodus.
 12. Mokslo metų pradžioje, per pirmąją savaitę, išaiškina mokiniams pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką; nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat mokinius bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokymosi pažangą, progimnazijos lankymą, elgesį ir kt.
 13. Laiku sutvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus; laiku įrašo duomenis, įvertinimus, nuolat skaito informaciją ir atsako į laiškus el. dienyne.
 14. Dalyvauja nacionalinio mokinių pasiekimų, mokinių tyrimų vykdymo, vertinimo, apeliacinėse ir kitose progimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose.
 15. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus (programas).
 16. Bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kad būtų pasiekti mokymo(si) tikslai.
 17. Pagal savo kompetenciją inicijuoja, rengia, dalyvauja įvairiuose mokinių ugdymui skirtuose projektuose, renginiuose.
 18. Dalyvauja metodinių grupių veikloje, programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimuose.
 19. Nedelsiant informuoja progimnazijos administraciją, mokinio pagalbos specialistus pastebėjęs ar įtaręs mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.
 20. Pamatęs nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojęs, nedelsiant suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiajam ir praneša apie įvykį progimnazijos administracijai.
 21. Tobulina savo kvalifikaciją; ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.
 22. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, budi pertraukų, renginių metu progimnazijoje.
 23. Vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar tiesioginio vadovo, progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).


Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos raštinėje (Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav.,) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: mokolai@gmail.com  iki 2022 m. gegužės 27 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.


Atrankos paskelbimo data – 2022 m. gegužės 16 d.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos ir Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėse.

Atrankos data - 2022 m. gegužės 30 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 343) 20081, mob. tel. 860318893; el. paštas: mokolai@gmail.com


Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centro vyresniojo  bibliotekininko  pareigas.

1, 0 (vienas etatas) pareigybė.

Specialistai (3 grupė). Vyresnysis bibliotekininkas pavaldus Lankytojų aptarnavimo centro vedėjui.

A2 lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  6,7 – 7,0.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENTENTUI:

 1. Turėti aukštąjį socialinių arba humanitarinių mokslų srities ne žemesnį kaip profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Privalumas – išsilavinimas informacijos paslaugų, bibliotekininkystės, komunikacijos srityse.
 2. Turėti įgūdžių vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo, dokumentų fondų organizavimo ir tvarkymo, elektroninės informacijos paieškos srityse;
 3. Žinoti pagrindinius kultūrinės, bibliotekų ir informacinės veiklos principus: renginių organizavimo, dokumentų fondų tvarkymo, naudojimo ir viešinimo, vartotojų aptarnavimo, fizinės ir elektroninės informacijos paieškos formas ir metodus;
 4. Valdyti ir išmanyti medijas bei šiuolaikines komunikacijos priemones.
 5. Mokėti valstybinę kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.
 6. Vyresnysis bibliotekininkas turi gebėti:
  1. Inicijuoti ir rengti bibliotekų veiklą skatinančius projektus;
  2. Registruoti, konsultuoti ir mokyti vartotojus, organizuoti skaitmeninio raštingumo užsiėmimus ir renginius gyventojams, skatinti jų kūrybiškumą, užimtumą Bibliotekoje ir skaitymą;
  3. Kurti bendruomenišką ir draugišką aplinką įstaigoje, tenkinant vartotojų kultūrinius, socialinius ir informacinius poreikius;
  4. Gebėti analizuoti, apibendrinti, pristatyti ir aktualizuoti literatūrinius leidinius, suvokti šiandieninės visuomenės poreikius ir turėti platų Lietuvos kultūros pažinimą regiono ir pasauliniuose kontekstuose. 
  5. Dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu (MS Office programiniu paketu), išmanyti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS).
  6. Taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 7. Vyresnysis bibliotekininkas turi žinoti:
  1. Saugos darbe, gaisro saugos ir elektrosaugos reikalavimus;
  2. Dokumentų rengimo reikalavimus ir gebėti taikyti juos praktikoje.

Vyresniojo bibliotekininko funkcijos:

 1. Vykdo vartotojų ir lankytojų kultūrinį ir informacinį aptarnavimą Bibliotekoje ir juos konsultuoja:
  • Kuria, papildo ir redaguoja LIBIS vartotojų duomenų bazę, naudodamas LIBIS programinę įrangą;
  • Konsultuoja ir moko vartotojus naudotis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis, informacijos paieškos sistemomis, elektroniniu katalogu ir dokumentų fondų išdėstymo klausimais;
  • Organizuoja skaitmeninio raštingumo mokymus, pristato naujas elektronines bibliotekos
 2. Aptarnauja vartotojus:
  • Registruoja ir tvarko išduodamus ir grąžinamus dokumentus;
  • Tvarko vartotojų, laiku negrąžinusių dokumentų apskaitą, dirba su LIBIS PĮ;
  • Fiksuoja ir analizuoja statistinius duomenis, pildo elektroninį darbo dienoraštį;
  • Atsako į vartotojų bibliografines užklausas, registruoja ir analizuoja neigiamus atsakymus ir pildo dezideratų kartoteką.
  • Užtikrina vartotojų asmens duomenų apsaugą;
  • Teikia mokamas paslaugas vartotojams, numatytas Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše ir tvarko jų apskaitą.
 3. Kaupia, tvarko ir saugo vartotojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą:
  • Atlieka dokumentų fondo sudėties, naudojimo, atitikimo vartotojų poreikiams analizes, dalyvauja fondų tyrimuose;
  • Rūpinasi dokumentų fondo viešinimu, vizualiniu patrauklumu ir informatyvumu;
  • Dalyvauja fondo patikrinimuose, rūpinasi dokumentų saugumu;
  • Atlieka nepaklausių, susidėvėjusių ir neaktualių dokumentų atranką, rengia nurašymo ir perdavimo aktus;
 4. Organizuoja ir vykdo kultūrinę ir edukacinę bendruomenės veiklą:
  • Rengia įvairių formų renginius, įskaitant virtualius;
  • Organizuoja bendruomenei turiningą laisvalaikį: pažintines ekskursijas, seminarus, mokymus, neformalaus ugdymo užsiėmimus, pristato literatūrą ir kūrėjus;
  • Telkia bibliotekoje ir sudaro sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį socialiai pažeidžiamų grupių atstovams, skatina jų saviraišką;
  • Plečia bibliotekinio aptarnavimo formas: dirba išoriniuose aptarnavimo punktuose, organizuoja knygnešystę;
 5. Inicijuoja skaitymo skatinimo iniciatyvas, viešina ir reklamuoja bibliotekos paslaugas ir dokumentų fondus elektroninėje erdvėje ir tradicinės žiniasklaidos formomis:
  • Teikia informacijas žiniasklaidos portalams ir Bibliotekos interneto svetainei;
  • Administruoja socialinių tinklų paskyras;
  • Rengia reklaminę informacinę medžiagą, bukletus, kvietimus, skrajutes ir pan.;
  • Užtikrina tvarką ir kokybišką vartotojų aptarnavimą, dokumentų fondų, įrangos ir kitų vertybių apsaugą;
  • Rengia savo darbo planus, ataskaitas ir nustatyta tvarka atsiskaito Centro vedėjui;

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Dokumentus, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. gegužės 27 d.:

Tiesiogiai (Vytauto g. 20, Marijampolė, personalo vadybininkei);

Elektroniniu paštu  -  info@marvb.lt   

Atrankos  skelbimo data – 2022 m. gegužės 12 d.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – 2022 m. gegužės 31 d. Iki atrankos likus  ne mažiau 3 dienoms, pagal komisijos  pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui  bus praneštas individualaus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir trukmė.

Dėl informacijos pasiteiravimui kreiptis: Jūratė Pajaujienė, LAC vedėja, tel. 8 651 35 245


Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos  pastatų techninės priežiūros darbininko pareigas.

1, 0 (vienas etatas) pareigybė.
Grupė – kvalifikuoti darbuotojai. Pastatų techninės priežiūros darbininkas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.
C lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  4,7- 5,0.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENTENTUI:

Specialieji reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

2.  Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.

3.  Pastatų techninės priežiūros darbininkas turi mokėti:
3. 1. Smulkius santechnikos,  staliaus, remonto ir statybos  darbus;
3.2. Saugiai dirbti elektriniais įrankiais, prietaisais, mechanizmais, naudotis statybiniais įrengimais, įrankiais, skirtais pastatų techninei priežiūrai atlikti.

4. Pastatų techninės priežiūros darbininkas turi žinoti ir išmanyti:
4. 1. Saugos darbe, gaisrinės saugos  ir elektrosaugos reikalavimus;
4. 2. Darbui naudojamų prietaisų, įrenginių, technikos ir kito inventoriaus  priežiūros reikalavimus, jų naudojimo taisykles;
4. 3. Turi būti kruopštus, atsakingas, mandagus, mokantis savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Pastatų techninės priežiūros darbininko funkcijos:
1.  Atlieka bibliotekos ūkio, pastatų ir statinių priežiūros darbus Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose, kuriuos dirbti paveda direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 
2. Prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemas, valo užsikimšusius lietvamzdžius, apžiūri ir remontuoja pastatų stogus.
3. Pagal poreikį atlieka bibliotekos ir padalinių pastatų, patalpų vidaus ir išorės remonto darbus.
4. Esant poreikiui, padeda bibliotekos darbuotojams tvarkyti interjerą, perstatyti baldus.
5. Remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus.
6. Atlieka įvairius smulkius staliaus darbus.
7. Atlieka padalinių aplinkos priežiūros ir tvarkymo darbus.
8. Palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje.
9. Padeda arba savarankiškai gabena, įkrauna, iškrauna bibliotekos ūkinį inventorių, knygas ar kanceliarines prekes.
10. Prižiūri bibliotekos pastatų būklę ir praneša apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams ir imasi priemonių jiems pašalinti.
11. Saugo ir prižiūri bibliotekos lauko inventorių.
12. Rūpinasi statinių ir patalpų tvarkingumu bei jų atitikimu gaisrinės saugos reikalavimams.
13. Dėvi darbo rūbus, atitinkamas asmens apsaugos priemones, naudoja tik tvarkingus prietaisus, įrankius ir įrengimus ir laiko juos tam skirtoje vietoje.
14. Vykdo kitus Bibliotekos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams bei Bibliotekos direktoriaus nurodytas funkcijas, susietas su šios pareigybės aprašymu.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Dokumentus, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. gegužės 20 (imtinai) d.:
Tiesiogiai (Vytauto g. 20, Marijampolė, personalo vadybininkei arba elektroniniu paštu  -  info@marvb.lt .
Atrankos skelbimo data – 2022 m. gegužės 6 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data – 2022 m. gegužės 30 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms, pagal komisijos  pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualaus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 698 33810


Atranka Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ maitinimo organizatoriaus pareigoms užimti

2022-05-05

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190448538, adresas Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė) skelbia atranką maitinimo organizatoriaus pareigoms eiti.

Pareigybės lygis – B.                  

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos bazinio dydžiu) 5,1–8,9 (priklauso nuo maitinimo organizatoriaus darbo stažo metais).

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas dirbti 1 et. krūviu nuo 2022 m. birželio 1 d. .

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, susijęs su maitinimo organizavimu, maisto sauga ir pan.;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (gebėjimas naudotis Microsoft Word ir Excel programomis), internetu, elektroniniu paštu, el. dienynu;
 • žinoti pagrindinių maisto produktų sudėtį, pagrindinius maisto medžiagų šaltinius, mitybines normas įvairioms ugdytinių amžiaus grupėms;
 • žinoti šiuolaikinius sveikos mitybos ir dietinio maitinimo principus;
 • išmanyti mitybos higieną, maisto paruošimo technologijos principus, valgiaraščių rengimą;
 • žinoti maisto gamybai naudojamų produktų parinkimą, maisto sandėliavimo, išdavimo ir maisto saugojimo reikalavimus;
 • išmanyti virtuvės darbuotojų savikontrolės sistemą;
 • žinoti Geros higienos praktikos taisykles, higienos normų reikalavimus.

Šias pareigas einantis maitinimo organizatorius vykdo šias funkcijas:

 • Sudaro kasdieninius, sezoninius ir individualius valgiaraščius;
 • Rengia patiekalų technologines korteles;
 • Skaičiuoja maisto davinio maistinę bei energetinę vertę;
 • Pagal valgiaraštį tikrina patiekalų ir dietinių patiekalų ruošimą, jų kokybę;
 • Koreguoja mitybos racioną pagal gydytojo dietologo arba gydančiojo gydytojo ugdytiniui paskirtą dietinį gydymą lopšelyje-darželyje „Rasa“;
 • Laiku pateikia maisto produktų užsakymus, atlieka virtuvės patiekalų ir maisto sandėlio maisto produktų išdavimą;
 • Tvarko produktų judėjimo (priėmimo - išdavimo - grąžinimo) ūkinius finansinius dokumentus;
 • Kontroliuoja maisto produktų kokybę;
 • Pristato maisto produktų ir geriamo vandens mėginius laboratoriniams tyrimams;
 • Teikia nustatyta tvarka statistines ir kitas privalomas atsiskaitomybės žinias.

Pretendentai pristato: prašymą dalyvauti atrankoje, asmens tapatybės ir išsilavinimo dokumentų kopijas, gyvenimo aprašymą, buvusių darbdavių rekomendacijas (nebūtinai). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” raštinėje, Rasos g. 21, Marijampolė arba el.p. l.darzelis.rasa@gmail.com iki gegužės 20 d. imtinai.

Informacija teikiama tel. 8 689 22221.

Atranka paskelbta 2022 m. gegužės 5 d. Atranka vyks 2022 m. gegužės 25  d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 kalendorinėms dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas kada atvykti, tiksli vieta.


Skelbiama atranka į laisvas nenuolatinio pobūdžio Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigas

1,0 (vienas etatas) pareigybė 

C lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo darbo stažo (metais) iš intervalo: 4,70 – 7,80. 


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
2.  Gebėti dirbti savarankiškai ir išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
3. Mokėti saugiai dirbti kilnojamais elektriniais įrankiais, prietaisais, mechanizmais, naudotis statybiniais įrengimais, įrankiais, skirtais pastatų ir statinių priežiūros darbininko darbams atlikti.
4. Prieš pradėdamas dirbti, pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas turi nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą.

Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas turi žinoti ir išmanyti:
1.Progimnazijos vidaus tvarką.
2. Prižiūrimam plotui keliamus reikalavimus, statinių ir pastatų technines savybes, priežiūros ypatumus.
3. Jam pavestos prižiūrėti teritorijos ribas; Progimnazijos teritorijos išplanavimą.
4. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros reikalavimus.
5. Darbui naudojamos technikos ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus, jų naudojimo taisykles.
6. Turi būti sąžiningas, atsakingas, kruopštus, savarankiškas, mandagus, sugebantis atlikti pavestą darbą, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 

Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas atlieka šias funkcijas:
1. Remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, atlieka nesudėtingus statybos remonto darbus lauke ir viduje.
2. Taiso inventorių, reikalingą kitų Progimnazijos darbuotojų darbui, gamina nesudėtingus baldus, remontuoja Progimnazijos ugdytinių baldus.
3. Esant poreikiui, padeda Progimnazijos darbuotojams tvarkyti interjerą, perstatinėti baldus.
4. Pagal poreikį atlieka Progimnazijos patalpų einamojo remonto darbus.
5. Prižiūri vidaus santechninį ūkį, kanalizaciją, vandentiekio čiaupus, santechninius mazgus.
6. Organizuoja senų, avarinės būklės medžių šalinimo darbus.
7. Palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą, kruopščiai tvarko ir prižiūri Progimnazijos teritoriją.
8. Kasdien valo, šluoja takus, aikšteles, renka šiukšles.
9. Sugrėbia šiukšles, žolę, nukritusius medžių lapus, medžių ir krūmų šakas į krūvas ir pasirūpina, kad jos būtų pašalintos iš Progimnazijos teritorijos.
10. Šaltuoju metų laiku valo sniegą, ledą, barsto smėliu šaligatvius, kad nebūtų slidu, nulaužo varveklius. Nuvalo sniegą nuo privažiavimo kelių ir takelių Progimnazijos teritorijoje. Dieną stebi teritorijos būklę, prireikus valo sniegą, nedelsdamas šalina ledą ir barsto smėliu.
11. Prižiūri želdinius:
11.1. sodina, ravi, laisto gėlynus;
11.2. karpo medžius, krūmus.
12. Praneša Progimnazijos ūkvedžiui, jei Progimnazijos  teritorijoje yra senyvi medžiai, kurių masyvios šakos įlūžusios ar gali lūžti ir kristi ant žmonių ar transporto priemonių.
13. Prižiūri latakus vandeniui nutekėti.
14. Stebi, kad Progimnazijos teritorijoje nebūtų palikti atviri santechniniai šuliniai, angos ir kt.
15. Pažiūri lauko žaidimų įrenginius, sporto aikšteles, vidinį kiemą ir kt., apie pastebėtus trūkumus praneša ūkvedžiui.
16. Iš ryto ir darbo dienos pabaigoje apžiūri lauko teritoriją, santechnikos ūkį, pastebėjęs praneša Progimnazijos direktoriui, jo pavaduotojui ir (arba) ūkvedžiui apie asmenis, mėginančius ar padariusius nusikaltimą Progimnazijos teritorijoje.
17. Saugo ir prižiūri Progimnazijos lauko inventorių.
18. Atlikdamas darbus kreipia dėmesį į tai, kad būtų laiku pašalinti Progimnazijos ugdytinių ir darbuotojų gyvybei ir saugai pavojų keliantys gedimai.
19. Dėvi darbo aprangą, atitinkamas asmens apsaugos priemones.
20. Naudoja tik tvarkingus prietaisus, įrankius, įrengimus bei laiko juos tik tam skirtoje Progimnazijos ugdytiniams nepasiekiamoje vietoje.
21. Rūpinasi statinių ir patalpų tvarkingumu bei atitikimu gaisrinės saugos reikalavimams.
22. Praneša Progimnazijos direktoriui ir (arba) jo pavaduotojui, ūkvedžiui apie pastebėtus darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių pažeidimus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).


Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos raštinėje (Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav.,) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: mokolai@gmail.com  iki 2022 m. gegužės 13 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.


Atrankos paskelbimo data – 2022 m. gegužės 2 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos ir Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėse.

Atrankos data - 2022 m. gegužės 16 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 343) 20081, mob. tel. 860318893; el. paštas: mokolai@gmail.com


 

Informacija atnaujinta 2022-05-16 08:40