Pradžia
Pradžia

Daugiabučių namų objektų valdytojų priežiūra ir kontrolė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybei pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – Valdytojai) veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Marijampolės savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos naujos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas galės atlikti:

 1. Planinį Valdytojų veiklos patikrinimą (toliau – Planinis patikrinimas) pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą metinį Planinių Valdytojų veiklos patikrinimų planą.
 2. Neplaninį Valdytojų veiklos patikrinimą gavus patalpų savininko skundą ar kilus pagrįstiems įtarimams dėl Valdytojo veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktų, reguliuojančių jo veiklą, nuostatoms, taip pat siekiant patikrinti, ar buvo pašalinti ankstesnio Valdytojo veiklos patikrinimo metu nustatyti trūkumai.

Vykdant patikrinimą galės būti tikrinama:

 1. Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis);
 2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;
 3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – Aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar Aprašas sudarytas, ar jo forma atitinka teisės aktų reikalavimus (Aprašo tipinė (pavyzdinė) forma čia);
 4. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo daugiabučiam namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį (daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinė forma čia, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ilgalaikio plano pavyzdinė forma čia);
 5. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas (Paslaugų, prekių ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus administruojamu namu, pirkimų tvarkos aprašas – čia).
 6. informacijos ir duomenų patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos ir duomenų teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos ir duomenų pateikimo patalpų savininkams;
 7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus (metinės veiklos ataskaitos pavyzdinė forma čia);
 8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai, ar organizuojamas balsavimas raštu;
 9. dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar bendrijos įsteigimo faktas registruotas Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre; ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Juridinių asmenų registre perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai;
 10. ar Valdytojas taiko nustatytus tarifus (daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, techninės priežiūros, daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo), lifto naudojimo ir priežiūros, bendrojo naudojimo patalpų valymo ir kitus bendrijos narių ar patalpų savininkų nustatytus tarifus);
 11. ar bendrojo naudojimo objektų administratorius yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu.
Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, prieš pradėdamas Planinį patikrinimą, raštu informuoja Valdytoją apie numatomą atlikti patikrinimą, pateikia dokumentų, kuriuos Valdytojas turi pateikti priežiūros ir kontrolės vykdytojui, sąrašą. Valdytojas informaciją, duomenis ir dokumentus priežiūros ir kontrolės vykdytojui turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie numatomą atlikti patikrinimą gavimo dienos.

Planinis patikrinimas užbaigiamas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto (toliau – Aktas) surašymu. Akte nurodomi Valdytojo pateikti dokumentai, trūkumai, kuriuos Valdytojas nedelsdamas pašalino, aprašoma Valdytojo veikla, jos įvertinimas, rekomendacijos, informuojama apie pradėtą administracinio nusižengimo teiseną dėl patikrinimo metu nustatytų Valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pasirašytinai įteikiamas Valdytojui, antras saugomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Pateikiama Marijampolės savivaldybės administracijos metinė daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų administratorių priežiūros ir veiklos kontrolės ataskaita už 2023 m. – ATASKAITA UŽ 2023 M.

Pateikiamas 2024 m. planinių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų administratorių veiklos patikrinimų planas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. DV-1017 „Dėl 2024 m. planinių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų administratorių veiklos patikrinimų plano tvirtinimo“.

2024 M. PLANINIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas

Planinio patikrinimo pradžios ir pabaigos metų ketvirtis (-čiai)

Daugiabučio namo adresas

1.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Aistis“
Kodas: 151395493

I-II

Vytauto g. 56A, Marijampolė

2.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Užtvanka 29“
Kodas: 304878404

II-III

Užtvankos g. 29, Marijampolė

3.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Papartis“
Kodas: 151419478

II-III

Mokolų g. 51, Marijampolė

4.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Gintaras-1“
Kodas: 151418223

II-III

R. Juknevičiaus g. 56, Marijampolė

5.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Beržas“
Kodas: 151435144

III-IV

R. Juknevičiaus g. 72, Marijampolė

6.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Gluosnis“
Kodas: 151396442

III-IV

R. Juknevičiaus g. 76, Marijampolė

7.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Troba 54C“
Kodas: 151400944

III-IV

Vytauto g. 54C, Marijampolė

8.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Puntukas“
Kodas: 151399933

III-IV

R. Juknevičiaus g. 92, Marijampolė

9.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Astra“
Kodas: 151399367

III-IV

Parko g. 14, Marijampolė

10.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Pašešupys-1“
Kodas: 151436584

III-IV

Mokolų g. 57, Marijampolė

Planas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti pakeistas, kai – į Planą įrašytas Valdytojas fizinis asmuo miršta arba į Planą įrašytas Valdytojas juridinis asmuo likviduojamas arba bankrutuoja arba paaiškėja, kad į Planą įrašytas fizinis ar juridinis asmuo nebėra Valdytojas.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie numatomą vykdyti patikrinimą bus informuojami raštu. Priežiūros ir kontrolės vykdytojų sprendimu valdytojų sąrašas bei jų tikrinimo terminas gali keistis.

SVARBU: patikrinimo metu taip pat bus patikrinti dokumentai ar vykdote privalomą statinio techninę priežiūrą, vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

 

Sudarė:
Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Aušra Kriščiūnaitė, tel. +370 343 90064 el. paštas ausra.krisciunaite@marijampole.lt
Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Būdžiuvienė, tel. +370 343 90 064, el. paštas jurgita.budziuviene@marijampole.lt

Teisės aktai:

 • Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. 1-127 „Dėl Marijampolės savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“;
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.
Informacija atnaujinta 2024-03-26 14:06