Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Daugiabučių namų objektų valdytojų priežiūra ir kontrolė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybei pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – Valdytojai) veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Marijampolės savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos naujos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas galės atlikti:

 1. Planinį Valdytojų veiklos patikrinimą (toliau – Planinis patikrinimas) pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą metinį Planinių Valdytojų veiklos patikrinimų planą.
 2. Neplaninį Valdytojų veiklos patikrinimą gavus patalpų savininko skundą ar kilus pagrįstiems įtarimams dėl Valdytojo veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktų, reguliuojančių jo veiklą, nuostatoms, taip pat siekiant patikrinti, ar buvo pašalinti ankstesnio Valdytojo veiklos patikrinimo metu nustatyti trūkumai.

Vykdant patikrinimą galės būti tikrinama:

 1. Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis);
 2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;
 3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – Aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar Aprašas sudarytas, ar jo forma atitinka teisės aktų reikalavimus (Aprašo tipinė (pavyzdinė) forma čia);
 4. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo daugiabučiam namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį (daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinė forma čia, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ilgalaikio plano pavyzdinė forma čia);
 5. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka (daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinės taisyklės čia);
 6. informacijos ir duomenų patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos ir duomenų teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos ir duomenų pateikimo patalpų savininkams;
 7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus (metinės veiklos ataskaitos pavyzdinė forma čia);
 8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai, ar organizuojamas balsavimas raštu;
 9. dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar bendrijos įsteigimo faktas registruotas Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre; ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Juridinių asmenų registre perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai;
 10. ar Valdytojas taiko nustatytus tarifus (daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, techninės priežiūros, daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo), lifto naudojimo ir priežiūros, bendrojo naudojimo patalpų valymo ir kitus bendrijos narių ar patalpų savininkų nustatytus tarifus);
 11. ar bendrojo naudojimo objektų administratorius yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu.
Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, prieš pradėdamas Planinį patikrinimą, raštu informuoja Valdytoją apie numatomą atlikti patikrinimą, pateikia dokumentų, kuriuos Valdytojas turi pateikti priežiūros ir kontrolės vykdytojui, sąrašą. Valdytojas informaciją, duomenis ir dokumentus priežiūros ir kontrolės vykdytojui turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie numatomą atlikti patikrinimą gavimo dienos.

Planinis patikrinimas užbaigiamas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto (toliau – Aktas) surašymu. Akte nurodomi Valdytojo pateikti dokumentai, trūkumai, kuriuos Valdytojas nedelsdamas pašalino, aprašoma Valdytojo veikla, jos įvertinimas, rekomendacijos, informuojama apie pradėtą administracinio nusižengimo teiseną dėl patikrinimo metu nustatytų Valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pasirašytinai įteikiamas Valdytojui, antras saugomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

2022 M. PLANINIŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas

Planinio patikrinimo pradžios ir pabaigos metų ketvirtis (-čiai)

Daugiabučio namo adresas

1.  

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Gintaras-1“
Kodas: 151418223

I–II

R. Juknevičiaus g. 56, Marijampolė

2.            

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Verpstė“
Kodas: 251421010

I–II

R. Juknevičiaus g. 60, Marijampolė

3.   

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Rudenėlis“
Kodas: 151450395

I

Vytauto g. 56, Marijampolė

4.       

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Dobilas-15“
Kodas: 30059764

II

Mokolų g. 15, Marijampolė

5.        

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Vytis“
Kodas: 151399029

II

Parko g. 4, Marijampolė

6.    

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Bitė“
Kodas: 151418180

II

Parko g. 16, Marijampolė

7.      

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Paupys“
Kodas: 151393147

II-III

Parko g. 15, Marijampolė

8. 

UAB „Marijampolės butų ūkis“
Kodas: 151005356

II-III

Sporto g. 2, Marijampolė

9.   

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Sportas“
Kodas: 151398112

III

Sporto g. 14, Marijampolė

10. 

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Metalistas“
Kodas: 151426095

III

Sporto g. 3, Marijampolė

11.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Vėjas“
Kodas: 151419859

III-IV

Kokolos g. 7, Marijampolė

12.

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Našlaitėliai“
Kodas: 151421881

III

Mokolų g. 13, Marijampolė

13. 

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Vikis“
Kodas: 151410290

IV

Vytauto g. 60, Marijampolė

14. 

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Degučiai-58“
Kodas: 301519556

IV

R. Juknevičiaus g. 58, Marijampolė

Pastaba. Dėl nepalankios Covid-19 situacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, daugiabučių namų Valdytojai, kurie pagal 2021 m. patikrinimo grafiką nebuvo patikrinti, perkelti į 2022 m. patikrinimo grafiką.

Pateikiamas 2023 m. planinių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų administratorių veiklos patikrinimų planas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. DV-1697 „Dėl 2023 m. planinių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų administratorių veiklos patikrinimų plano tvirtinimo“.

2023 M. PLANINIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas

Planinio patikrinimo pradžios ir pabaigos metų ketvirtis (-čiai)

Daugiabučio namo adresas

1.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Venta“

Kodas: 151404818

I-II

R. Juknevičiaus g. 3, Marijampolė

2.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Svaja“

Kodas: 151417993

I-II

R. Juknevičiaus g. 64, Marijampolė

3.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Jovaras“

Kodas: 151395917

I-II

Mokolų g. 39, Marijampolė

4.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Uosupis“

Kodas: 151412341

I-II

Mokolų g. 47, Marijampolė

5.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Kampas-1“

Kodas: 151429629

II

Sporto g. 22, Marijampolė

6.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Juknevičiaus-68“

Kodas: 151409174

II-III

R. Juknevičiaus g. 68, Marijampolė

7.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Šaltinis“

Kodas: 151420594

II-III

R. Juknevičiaus g. 90, Marijampolė

8.     

Gyvenamojo namo statybos bendrija „Pasaga“

Kodas: 151400563

II-III

Mokolų g. 9, Marijampolė

9.         

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Aistis“

Kodas: 151395493

II-III

Vytauto g. 56A, Marijampolė

10.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Vijoklis“

Kodas: 151395340

III-IV

R. Juknevičiaus g. 100, Marijampolė

11.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Šešupė“

Kodas: 151403488

III-IV

R. Juknevičiaus g. 104, Marijampolė

12.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Baldai“

Kodas: 151418757

III-IV

Vytauto g. 62, Marijampolė

13.     

UAB „Marijampolės butų ūkis“

Įmonės kodas – 151005356

III-IV

Aušros g. 42A, Marijampolė

14.     

Daugiabučio namo savininkų bendrija „Pilis“

Kodas: 151448362

III-IV

Parko g. 6 (buvęs adresas Kauno g. 105B), Marijampolė

Planas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti pakeistas, kai – į Planą įrašytas Valdytojas fizinis asmuo miršta arba į Planą įrašytas Valdytojas juridinis asmuo likviduojamas arba bankrutuoja arba paaiškėja, kad į Planą įrašytas fizinis ar juridinis asmuo nebėra Valdytojas.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie numatomą vykdyti patikrinimą bus informuojami raštu. Priežiūros ir kontrolės vykdytojų sprendimu valdytojų sąrašas bei jų tikrinimo terminas gali keistis.

SVARBU: patikrinimo metu taip pat bus patikrinti dokumentai ar vykdote privalomą statinio techninę priežiūrą, vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

Sudarė:
Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Būdžiuvienė, tel. (8 343) 90 064, el. paštas jurgita.budziuviene@marijampole.lt
Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Aušra Kriščiūnaitė, tel. (8 343) 90064 el. paštas ausra.krisciunaite@marijampole.lt

Teisės aktai:

 • Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. 1-127 „Dėl Marijampolės savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“;
 • Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 lapkričio 26 d. įsakymas Nr. DV-1599 „Dėl 2022 m. planinių valdytojų veiklos patikrinimų plano tvirtinimo“;
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1-277 „Dėl suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.
Informacija atnaujinta 2022-11-25 08:36