Pradžia
Pradžia

Kviečiame teikti paraiškas finansuoti verslo plėtros projektus

Kviečiame teikti paraiškas finansuoti verslo plėtros projektus

Marijampolės savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas finansuoti dalį verslo plėtros projektų, kuriuos įgyvendinant kuriami ir/ar vystomi inovatyvūs produktai ir/ar paslaugos ir/ar kuriamos naujos darbo vietos, išlaidų Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. rugpjūčio 16 d.

Fondo lėšomis remiamų verslo plėtros projektų, kuriuos įgyvendinant kuriami ir vystomi inovatyvūs produktai ir/ar paslaugos ir/ar kuriamos naujos darbo vietos (toliau – verslo plėtros projektai), išlaidų finansavimo sąlygos:

  1. Remiamos verslo plėtros projektų išlaidos:

1.1. išlaidos naujai(-oms) darbo vietai(-oms) sukurti – visos naujai(-oms) darbo vietai(-oms) įrengti būtinos išlaidos, įskaitant reikalingos įrangos įsigijimo išlaidas. Nefinansuojamos nekilnojamojo turto statybos arba įsigijimo išlaidos;

1.2. išlaidos naujam produktui sukurti – visos naujam produktui sukurti būtinos išlaidos, įskaitant prototipų sukūrimo, pagaminimo ir bandymų išlaidas, produktui gaminti būtinos įrangos sukūrimo, pagaminimo ir bandymų išlaidas, taip pat bandomosios produktų partijos gamybos išlaidos;

1.3. išlaidos naujai paslaugai sukurti – visos naujai paslaugai sukurti būtinos išlaidos, įskaitant paslaugos sukūrimo ir bandymų išlaidas, paslaugos vartotojų nuomonės tyrimo išlaidas, taip pat paslaugai gaminti būtinos įrangos sukūrimo, pagaminimo ir bandymų išlaidas;

1.4. išlaidos elektroniniams technologiniams sprendimams įdiegti – visos elektroninių technologinių sprendimų sukūrimo, bandymų ir įdiegimo išlaidos.

  1. Paraiškas verslo plėtros projektams finansuoti gali teikti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys. Jeigu finansavimas skiriamas fizinio asmens pateiktam verslo plėtros projektui, šis fizinis asmuo per 3 mėnesių laikotarpį turi įregistruoti juridinį asmenį, kuris vykdys verslo plėtros projektą.
  2. Didžiausia galima skirti Fondo lėšų suma verslo plėtros projektui finansuoti – 10 000,00 Eur.

4.Pareiškėjai, norintys pasinaudoti Fondo finansine parama finansuoti dalį verslo plėtros projektų, kuriuos įgyvendinant kuriami ir/ar vystomi inovatyvūs produktai ir/ar paslaugos ir/ar kuriamos naujos darbo vietos, išlaidų, turi pateikti:

4.1. užpildytą nustatytos formos paraišką (Fondo nuostatų 1 priedas);

4.2. užpildytą nustatytos formos pareiškėjo anketą (Fondo nuostatų 2 priedas);

4.3. Išsamų verslo planą, kuriame turi būti nurodyta:

4.3.1. detali informacija apie kuriamą(-us) inovatyvų(-ius) produktą(-us) ir/ar paslaugas;

4.3.2. detali informacija apie tikslinę(-es) rinkas, vartotojų grupę(-es), planuojamą rinkodaros strategiją;

4.3.3. detali informacija apie verslą kuriančio(-ių) ar plėtojančio(-ių) asmens(-ų) turimą išsilavinimą, gebėjimus, kvalifikaciją ir patirtį;

4.3.4. detali informacija apie verslui kurti ar plėtoti turimas patalpas, įrengimus, kitus materialinius išteklius;

4.3.5. detali informacija apie turimus finansinius išteklius, lėšų šaltinius, planuojamus pinigų srautus.

4.4. sutartis, ketinimų protokolus ar kitus dokumentus, pagrindžiančius idėjos, kuriai prašoma Fondo finansinės paramos, tvaruma.

4.5. jei pareiškėjas jau vykdo verslo veiklą – Fondo nuostatų 23.3 – 23.10 punktuose nurodytus dokumentus, priklausomai nuo aplinkybių.

4.6. kitus dokumentus ar vaizdinę medžiagą, kuri, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbi smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijai priimant sprendimą dėl Fondo paramos skyrimo.

  1. Pareiškėjai, norintys pasinaudoti Fondo finansine parama finansuoti dalį verslo plėtros projektų, kuriuos įgyvendinant kuriami ir/ar vystomi inovatyvūs produktai ir/ar paslaugos ir/ar kuriamos naujos darbo vietos, išlaidų, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos posėdžio metu turi patys pristatyti savo verslo planą ir atsakyti į Komisijos narių klausimus.

Paraiškos, pareiškėjo anketos formos, Fondo nuostatai ir kita informacija yra Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.marijampole.lt/administracines-paslaugos/08-paramos-teikimas/08-09-paramos-is-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-remimo-fondo-teikimas/703.

Kontaktiniai asmenys:

Darius Cinaitis, Investicijų ir verslo skatinimo skyrius, tel.: +370 343 90096, +370  687 53 691; el. p. darius.cinaitis@marijampole.lt;

Virginija Kišonaitė, Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus specialistė, tel. +370 343 90059; el. p. virginija.kisonaite@marijampole.lt.

Marijampolės savivaldybės administracija
Investicijų ir verslo skatinimo skyrius

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}