Pradžia
Pradžia

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo projektų atrankos 2024 metų konkursą.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 18 158,00 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300,00 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – seniūnijai skirta nepanaudota Priemonei įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų suma:

Marijampolės miesto seniūnija – 4237,00 Eur;

Igliaukos seniūnija – 348,00 Eur;

Liudvinavo seniūnija – 4063,00 Eur;

Marijampolės seniūnija – 1766,00 Eur.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) nustatyta tvarka, įgyvendinat Priemonę, finansavimą numatoma skirti Marijampolės miesto, Igliaukos, Liudvinavo ir Marijampolės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Galimi pareiškėjai:

- Marijampolės miesto, Igliaukos, Liudvinavo ir Marijampolės seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. gegužės 22 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. 12.00 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • paraiška turi būti užpildyta valstybine kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas);
 • paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi;
 • paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu;
 • pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. Tinkamas finansuoti veiklas, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai, rasite čia.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

Jeigu prie paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba surašytų dokumentų kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jos pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimo (-ų) dalyvauti projekte (Savivaldybės tvarkos aprašo 6 priedas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentų, nurodytų 1–4 punktuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas.

Paraiška pateikiama pasirinkus vieną iš būdų:

 1. originalą pateikiant Savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, interesantų priėmimo 3, 4 langelis). Paraiška turi būti tvarkingai susegta;
 2. elektroniniu paštu paslauga@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subjekt) nurodant – 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui“. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti vienoje pdf rinkmenoje (faile);
 3. elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkus paslaugą „Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas“. Paraiška turi būti pasirašyta elektroniniu kvalifikuotu parašu.

Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gedžienė, tel. (8 343) 90 059, el. p. agne.gedziene@marijampole.lt.

Marijampolės savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

DOKUMENTAI:

 1. Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašas.
 2. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2024 metais Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veikla savivaldybėse“ įgyvendinimui Marijampolės savivaldybėje, paskirstymas.
 3. Projekto paraiškos forma.
 4. Projekto įgyvendinimo sąmatos forma.
 5. Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}