Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6. Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursas

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų...

Remiantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DV-738 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Savivaldybės tvarkos aprašas), priimamos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškos.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 37 671,00 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300,00 eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – seniūnijai skirta Priemonei įgyvendinti lėšų suma. 

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, įgyvendinat Priemonę, finansavimą numatoma skirti Degučių seniūnijos, Mokolų seniūnijos, Narto seniūnijos, Gudelių seniūnijos, Igliaukos seniūnijos, Liudvinavo seniūnijos, Marijampolės seniūnijos, Sasnavos seniūnijos ir Šunskų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Galimi pareiškėjaibendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. gegužės 16 d. iki 2022 m. birželio 6 d. 15.00 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas);
 • paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi;
 • paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu;
 • pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. Tinkamas finansuoti veiklas, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai, rasite čia.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

Jeigu prie paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie lietuvių kalba surašyti dokumentai:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre, kopiją;
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Savivaldybės tvarkos aprašo 4 priedas);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje, kopiją
 6. kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

Dokumentų, nurodytų 1 ir 3 punktuose, kopijas pateikti privaloma. Dokumentų, nurodytų 2, 4, ir 5 punktuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas.

Paraiška pateikiama pasirinkus vieną iš būdų:

 1. originalą pateikiant Savivaldybės administracijai (adresas: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, dokumentų priėmimo patalpose, I a., 2 langelis). Paraiška turi būti tvarkingai susegta;
 2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subjekt) nurodant – 1.1.6. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui. Paraiška turi būti pateikta vienoje pdf rinkmenoje (faile);
 3. elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus. Paraiška turi būti pasirašyta elektroniniu kvalifikuotu parašu.

Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gedžienė, tel. (8 343) 90 059, el. p. agne.gedziene@marijampole.lt.

Marijampolės savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

DOKUMENTAI:

 1. Savivaldybės tvarkos aprašas
 2. Lėšų, skirtų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Marijampolės savivaldybėje, paskirstymas
 3. Paraiškos forma (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas)
 4. Sąmatos forma (Paraiškos priedas)
 5. Sąmatos forma (exel formatu)
 6. Deklaracijos forma (Savivaldybės tvarkos aprašo 4 priedas)

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}