Pradžia
Pradžia

Nemokama teisinė pagalba

Karantino laikotarpiu  teisinės konsultacijos tiekiamos nuotoliniu būdu telefono Nr. 8612 47189

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-351 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“,  atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją,  pirminė teisinė pagalba Marijampolės mieste iki gegužės 31 dienos teikiama tik telefonu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, o paslaugos asmenims teikiamos nuotoliniu būdu.

2016-11-11 || Žmogus su negalia? Padėkime jam ginti savo teises

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus, reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18-572,2008, Nr. 50-1841).

Pirminės teisinės pagalbos teikimas yra valstybinė (perduota savivaldybėms) funkcija. Pirminė teisinė pagalba – įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją. Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose, turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal laisvės atėmimo vietą.

Pirminę teisinę pagalbą teikia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, o pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Mediacija. Nuo 2020 m. sausio 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo nuostatų pakeitimams, šeimos ginčuose prieš kreipiantis į teismą privaloma pasinaudoti mediacijos institutu. Mediacija – tai taikus ginčo sprendimas, padedant mediatoriui. Dėl nemokamų mediacijos paslaugų gali kreiptis kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo jo gaunamų pajamų dydžio. Tik išnaudojus mediacijos galimybę sprendžiant šeimos ginčus (santuokos nutraukimo, vaikų išlaikymo, gyvenamosios vietos nustatymo klausimus) ir nepavykus susitarti taikiai asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą (esant poreikiui ir  dėl nemokamos antrinės teisinės pagalbos gavimo) dėl ginčo sprendimo.

Pirminę teisinę pagalbą teikiantis valstybės tarnautojas padeda asmenims užpildyti prašymus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl mediatoriaus skyrimo ir mediacijos vykdymo.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba. Taip pat pirminė teisinė pagalba neteikiama, jei pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Marijampolės savivaldybės gyventojams nemokama pirminė teisinė pagalba teikiama
Savivaldybės administracijos (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1) 1 aukšte 108 kab.
Pirmadienį  9.00 – 16.00 val.;
Antradienį  7.00 – 12.00 val.;
Trečiadienį  9. 00 – 16.00 val.;
Ketvirtadienį  9. 00 – 16.00 val.;
Penktadienį  konsultacijos neteikiamos


Tel. 90 007, el. p. teis.pagalba@marijampole.lt

Čia taip pat suteikiama informacija apie galimybę gauti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą. Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Klausimai teikiant pirminę teisinę pagalbą
Antrinė teisinė pagalba –  tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, taip pat Jūsų interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisme.Yra du antrinės teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė.

Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje ir Jūsų prašyme pateiktus duomenis.

Antrinę teisinę pagalbą Marijampolės savivaldybės gyventojams organizuoja Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, esanti Kęstučio g. 21, 44320 Kaunas, telefonas pasiteirauti (8 700) 00177, ( 8 700) 00179, https://vgtpt.lrv.lt/ 

Informacija atnaujinta 2021-05-10 10:23