Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės...

Marijampolės savivaldybės administracija papildomai kviečia bendruomenines organizacijas, kitas nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Konkurso tikslas - skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 5282,00 Eur.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. DV-417 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Savivaldybės tvarkos aprašas).

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka yra Gudelių, Igliaukos ir Marijampolės seniūnijos teritorijos.

Galimi pareiškėjai – Marijampolės savivaldybės Gudelių, Igliaukos ir Marijampolės seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios:

 1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2020 m. birželio 30 d.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2020 m. liepos 29 d. 12.00 val.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą (Savivaldybės tarkos aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintas prioritetines ir finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. Jeigu prie paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie lietuvių kalba surašyti dokumentai:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), kopija, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos kopija, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trupiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (Savivaldybės tvarkos aprašo 4 priedas);
 4. bendroji projekto, finansuojamo pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinimo sąmata (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo priedas);
 5. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija;
 6. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija;
 7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti kopijas.

Dokumentus, nurodytus 1, 2 (jei dokumentai nepateikti Juridinių asmenų registrui), 3, 4 punktuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus 5, 6 punktuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas.

Paraiška (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas) ir papildomi dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijos (adresas: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) dokumentų priėmimo patalpose, I a., 2 langelis arba elektroniniu paštu priimamasis@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui, atsižvelgiant į konkurso skelbime numatytus paraiškų priėmimo terminus. Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gedžienė, tel. (8 343) 90 059, mob. tel. 8 698 76 062, el. p. agne.gedziene@marijampole.lt.

Marijampolės savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

DOKUMENTAI:

 1. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-18 įsakymas Nr. DV-417 ir Savivaldybės tvarkos aprašas.
 2. Marijampolės savivaldybės direktoriaus 2020-03-31 įsakymas Nr. DV-487 „Dėl lėšų, skirtų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Marijampolės savivaldybėje 2020 metais, paskirstymo“.
 3. Paraiškos forma (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas).
 4. Bendroji projekto, finansuojamo pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinimo sąmata (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo priedas).
 5. Pavyzdinė deklaracijos forma (Savivaldybės tvarkos aprašo 4 priedas).

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

 • GUDELIŲ SENIŪNIJA. Gudelių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:
 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas) (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.1. puntas);
 2. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra) (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.3. puntas);
 3. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5. puntas).

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300,00 Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – seniūnijai skirta ir nepanaudota Priemonei įgyvendinti lėšų suma (3166,00 Eur).

 • IGLIAUKOS SENIŪNIJA. Igliaukos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:
 1. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5. puntas).

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300,00 Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – seniūnijai skirta ir nepanaudota Priemonei įgyvendinti lėšų suma (1916,00 Eur).

 • MARIJAMPOLĖS SENIŪNIJA. Marijampolės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:
 1. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5. puntas).

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 100,00 Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – seniūnijai skirta ir nepanaudota Priemonei įgyvendinti lėšų suma (200,00 Eur).

Marijampolės savivaldybės administracija

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}