Pradžia
Pradžia

Patvirtinta Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa

Informuojame, kad Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 31 d. įsakymu DV-370 „Dėl Marijampolės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo“ pradedamas rengti Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (toliau – Bendrojo plano keitimas).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo – savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Planuojama teritorija – Marijampolės savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel. +370 (343)90 011, el. p. administracija@marijampole.lt, kontaktinis asmuo: Gintarė Urbonė, tel. +370 (686) 88 122, el.p. gintare.urbone@marijampole.lt

Bendrojo plano keitimo rengėjas bus parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas – Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 1-10 „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“ https://teisesaktai.marijampole.lt/document/65944

Patvirtinti šie planavimo tikslai:

 1. sudaryti sąlygas darniai Marijampolės savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų  sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
 2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. sudaryti sąlygas racionaliam savivaldybės gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. nustatyti Marijampolės savivaldybės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;
 5. numatyti Marijampolės savivaldybės teritorijos gamtinio ir kultūrinio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 6. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
 7. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
 8. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 9. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti;
 10. atsižvelgti į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius.

Patvirtinti šie planavimo uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
 3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;
 4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 5. derinti Bendrojo plano sprendinius su parengtais specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais (VIA Baltica, RAIL Baltica);
 6. pateikti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti preliminarų lėšų poreikį, atsižvelgus į numatomas gauti lėšas už naudojimąsi savivaldybės infrastruktūra;
 7. tikslinti (konkretizuoti) savivaldybės teritorijos funkcinį zonavimą, vadovaujantis darnios (subalansuotos) plėtros principais;
 8. nustatoma teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema - savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptys;
 9. tikslinama gamtinio karkaso sistema, papildant ją vietinės reikšmės gamtiniu karkasu su į jo sudėtį įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais želdynais;
 10. nustatomi veiklos plėtojimo nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių teritorijose ir apsaugos zonose reikalavimai;
 11. nustatomi inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių komunikacijų koridoriai;
 12. išskiriamos/tikslinamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos, nurodomos urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys, nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai;
 13. numatyti Marijampolės savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;
 14. pažymėti savivaldybės teritorijas, kurioms būtina rengti atskirus vietovės lygmens bendruosius planus ar detaliuosius planus;
 15. nustatyti kraštovaizdžio savitumą formuojančių teritorijų, vertingą šalies kraštovaizdį reprezentuojančių apžvalgos vietų ir iš jų atsiveriančių panoramų vizualinės apsaugos reikalavimus, estetiškai vertingus siluetus.

Su pilnos apimties Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus      2024 m. gegužės 31 d. įsakymu DV-370 „Dėl Marijampolės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo“ galite susipažinti čia: https://teisesaktai.marijampole.lt/document/68294.

Visuomenės informavimo tvarka – bendra.

Pasiūlymus ir pageidavimus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių, kai jie bus paskelbti, visuomenė galės teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo dokumentų rengimo sistemą TPDRIS www.tpdris.lt per visą plano keitimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos, kurio data bus paskelbta atskirai.

Informacija atnaujinta 2024-07-05 13:26

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}