Pradžia
Pradžia

Mažoji renovacija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimas teikti paraiškas "mažajai renovacijai" pasibaigęs.     

Nuo 2022 m. liepos 15 d. griežtinami daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemų privalomieji reikalavimai (juos galite rasti čia), pagal kuriuos šilumos tiekėjas ir (arba) daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), ir (arba) daugiabučio namo valdytojas privalės užtikrinti, kad ne vėliau kaip per keturis metus visi daugiabučio namo šilumos punktai būtų pertvarkyti į automatizuotus šilumos punktus, o taip pat gyventojams būtų suteikta galimybė reguliuoti šiluminės energijos sunaudojimą bei palaikyti pageidaujamą temperatūrą patalpose. Šiomis priemonėmis tikimasi padėti gyventojams sumažinti šildymo sąskaitas ir paskatinti juos aktyviau naudotis valstybės teikiama parama.

ŽINGSNIAI, SIEKIANT DALYVAUTI „MAŽOJOJE RENOVACIJOJE“
    1. Įvertinti esamo šilumos punkto ir šildymo bei karšto vandens sistemų būklę.
        Tai atlikti gali Jūsų šilumos punkto, šilumos ir karšto vandens prižiūrėtojas, taip pat tokias paslaugas atliekančių įmonių specialistai.
    2. Nustačius poreikį atnaujinti/ keisti šilumos punktą, šilumos, karšto vandens sistemas - organizuoti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl pritarimo šiam klausimui priėmimą.
        Sprendimas įforminamas protokoliniu sprendimu.
    3. Šilumos punkto, šildymo, karšto vandens atnaujinimo projekto pareiškėjo (prieš tai suderinus) pasirinkimas:
        - pats esamas bendrojo naudojimo objektų valdytojas (bendrijos pirmininkas, įgaliotinis pagal jungtinės veiklos sutartį, paskirtas administratorius);
        - Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratorius UAB „Marijampolės butų ūkis“;
        - šilumos tiekėjas;
        - kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų;
      Jei projekto pareiškėjas yra bendro naudojimo objektų valdytojas – jis įgaliojamas protokoliniu sprendimu, jei kiti subjektai - pasirašoma pavedimo sutartis. Taip projekto pareiškėjui suteikiami įgaliojimai parengti, administruoti ir įgyvendinti daugiabučio namo šilumos punkto su priklausoma sistema atnaujinimo projektą, organizuoti finansavimą, rangos darbus ir techninę priežiūrą.
   4. Organizuoti butų ir kitų patalpų savininkų vardinį balsavimą dėl pritarimo parengtam šilumos punkto, šildymo, karšto vandens sistemų atnaujinimo projektui susirinkime.
       Pareiškėjui parengus projektą, jis teikiamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimui susirinkime. Vardinio balsavimo biuletenyje turi būti nurodyta projekto įgyvendinimo suma, paramos gavėjų (butų ir kitų patalpų savininkų) įsipareigojimas  dėl projekto finansavimo užtikrinimo, įgyvendinamos priemonės.
    5. Pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų elektronines versijas per APVIS sistemą.
       Tai atlieka projekto pareiškėjas.

TINKAMOS IŠLAIDOS:
      1. Bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimo į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimo arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimo, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą, išlaidos – PRIVALOMA PROJEKTO METU ĮGYVENDINTI VEIKLA (jei daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas automatiškai palaiko nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos priemonės, nurodytos Tvarkos aprašo 2–4 punktuose);
      2. Šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;
      3. Individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančius nuskaityti rodmenis iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;
      4. Karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS – IKI 18 MĖNESIŲ

Informacija atnaujinta 2023-08-03 15:45