Pradžia
Pradžia

Jaunimo reikalų koordinatorius

Loreta Rutkauskienė
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
525 kab.,  tel. 90 091,  Mob. +370 618 14 702,  el. p. loreta.rutkauskiene@marijampole.lt

  • Koordinuoja savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones.
  • Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją jaunimo politikos klausimais.
  • Teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia  ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas.
  • Rengia sprendimų projektus ir metines apžvalgas dėl jaunimo politikos įgyvendinimo.
  • Koordinuoja Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą.
  • Dalyvauja savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje.
  • Teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su institucijomis, vykdančiomis su jaunimu susijusią veiklą.
  • Inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus, pritraukiant ES bei Lietuvos fondų lėšas.
  • Dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių savivaldybėmis jaunimo politikos srityje.