Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Konkursas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (inžinieriaus) pareigoms

Konkursas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Marijampolės savivaldybės administracijos...

PAREIGYBEI NUSTATYTOS FUNCIJOS, KELIAMI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI IR KOMPETENCIJOS, PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS BEI ATRANKOS BŪDAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (INŽINIERIAUS) PAREIGOMS EITI

Marijampolės savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, kodas 188769113, skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (inžinieriaus) (pareigybės lygis A2) pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir kompetencijos pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą technologijų mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų statybą bei statybos darbų techninę priežiūrą.
 3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 4. Gebėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu, SISTELA programa.
 5. Išmanyti kalbos kultūrą ir dokumentų rengimo taisykles.
 6. Žinoti dokumentų priėmimo, saugojimo, atidavimo į archyvą tvarką.

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (inžinierius) vykdo šias funkcijas:

 1. Koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės statinių, patalpų statybos, rekonstravimo ir remonto darbus.
 2. Organizuoja ir vykdo savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje įrengtų sporto ir vaikų žaidimo aikštelių techninę priežiūrą.
 3. Tikrina, kad statinio statyba, rekonstrukcija, remontas būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai.
 4. Derina projektinę bei kitą dokumentaciją, susijusią su prisijungimu prie miesto susisiekimo komunikacijų.
 5. Inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą.
 6. Pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus.
 7. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe.
 8. Skaičiuoja objektų sąmatas.
 9. Nagrinėja asmenų prašymus, skundus visais pavestų darbų klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų projektus.
 10. Tvarko savo veiklos dokumentus, sudaro jų bylas ir perduoda archyvui įforminti ir saugoti.
 11. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai.
 12. Vykdo ir kitus Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį iš intervalo: 5,70 – 6,6.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos  departamento interneto svetainėje (Skelbimo VTD tinklapyje Nr. 73479) ir Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje: https://www.marijampole.lt/.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, išsilavinimą patvirtinančio dokumento, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 4. Užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. potvarkiu Nr. 496 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas).
 5. Kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir kompetencijoms.

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
informacija teikiama tel.: (8 343) 90 030; el. paštu: ruta.sulce@marijampole.lt;
darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.).

" Dokumentai priimami iki 2021-09-27 įsk.

 

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}