Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas“ direktoriaus pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas“ direktoriaus pareigoms eiti

Viešoji įstaiga „Marijampolės telekinas“, kurios dalininkų teises ir pareigas įgyvendina visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbia konkursą viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas“ direktoriaus pareigoms eiti. Įstaiga yra viešosios įstaigos teisinės formos pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (adresas – Kauno g. 13, LT-68178 Marijampolė, įstaigos kodas – 151005541).

Pareigybės aprašymas:

 1. Viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas“ (toliau – Įstaiga) direktoriaus pareigybė (toliau – Direktorius) yra priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.
 2. Pareigybės lygis – A1.
 3. Direktoriaus pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti Įstaigos įstatuose numatytus tikslus ir funkcijas.
 4. Direktorių skiria į pareigas ir atšaukia iš jų, nustato darbo užmokestį, sudaro rašytinę darbo sutartį Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas ar jo įgaliotas asmuo pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vadybos, verslo administravimo, ekonomikos, finansų arba teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 2. Turėti darbo patirties vienoje ar keliose iš šių sričių: organizacinio darbo, įmonės administravimo, pardavimų valdymo bei marketingo srityse.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais įstaigų veiklą, finansų valdymą, personalo valdymą, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę apsaugą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles.
 4. Išmanyti įstaigos ūkines-komercines veiklos sritis, marketingo pagrindus.
 5. Turėti gerus derybinius, darbo komandoje įgūdžius, bendravimo psichologijos pagrindus, pasižymėti loginiu mąstymu, analitiniais sugebėjimais, iniciatyvumu, atsakingumu, sąžiningumu, sugebėjimu spręsti problemas ir priimti sprendimus.
 6. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiką, taip pat organizuoti ir kontroliuoti įstaigos darbą.
 7. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.).
 4. Užpildytą pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėmis (Viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas“ vadovo konkurso organizavimo nuostatų 3 priedas).
 5. Užpildytą pretendento anketą (Viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas“ vadovo konkurso organizavimo nuostatų 4 priedas).
 6. Kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.
 7. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar dėl pateiktos informacijos aiškumo, per 2 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos pretendento gali būti papildomai paprašyta pateikti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as). Pretendentui nepateikus prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų), laikoma, kad jis neatitinka konkurso skelbime, teisės aktuose ir pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytų reikalavimų, ir jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo įstaigos interneto svetainėje, neįskaitant konkurso paskelbimo dienos.

Atrankoje taikomas vertinimo metodas – interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, kurio metu pretendentams individualiai ar grupėje užduodami vienodi ar lygiaverčiai klausimai, išlaikant jų seką, pateikiami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus ar pateikiami pagrindiniai klausimai su galimybe užduoti papildomus klausimus).

Pareigybės mėnesinė alga – 2546 Eur.

Pretendentai dokumentus turi pateikti:

Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės  skyriuje (416 kabinetas, J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė) tiesiogiai, registruotu laišku adresu: J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė arba elektroniniu paštu: odeta.podolskiene@marijampole.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 25 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar  nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 11 d.

Atrankos data ir laikas - 2020 m. liepos 29 d. 9 val.

Atrankos vieta – Marijampolės savivaldybės administracija J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (II a posėdžių salė).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti telefonu (8 343) 90 030, el. paštu odeta.podolskiene@marijampole.lt, J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 416 kab.

Informacija apie skelbiamą konkursą talpinama įstaigos svetainėje www.spinduliokinas.lt, Marijampolės savivaldybės puslapyje www.marijampole.lt

PRIDEDAMA:
1. Viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas" direktoriaus pareigybės aprašymas
2. Viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas" vadovo konkurso organizavimo nuostatai

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}