Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Išvada

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybai

IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIUOSE PADALINIUOSE

2009-04-21  Nr. AS-4788(5.17)


Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2008-10-09 įsakymu Nr. DV-1041 pavedė Teisės departamentui nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Marijampolės savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose šios veiklos srityse:
 - Centralizuotos vidaus audito tarnybos nepriklausomo audito organizavimas ir atlikimas;
 - Finansų ir biudžeto departamento savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas;
 - Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto privatizavimas;
 - Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriaus išduodamos visų rūšių licencijos;
 - Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus statinių naudojimo priežiūra, statinio statybos ir griovimo leidimų išdavimas, savivaldybės detaliųjų planų derinimas;
 - Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vykdomi prekių, paslaugų, darbų viešieji pirkimai.

Korupcijos tikimybę nustatė Teisės departamento Juridinio skyriaus vedėja Zita Muraškienė.

Analizuotas 2006-2008 metų laikotarpis.

 Korupcijos pasireiškimo tikimybė atlikta dokumentiniu būdu, formaliuoju ir palyginimo metodais, peržiūrint analizuotų struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, kuriais savo darbe vadovaujasi darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas. Atrankos principu peržiūrėta dalis vykdomos veiklos dokumentinės medžiagos ir veiklos ataskaitos. Pokalbiuose su administracijos valstybės tarnautojais buvo analizuojamos problemos dėl galiojančių teisės aktų taikymo praktiniame darbe.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003-10-24 įsakymu Nr. 164, 2 priede nurodytais kriterijais (Žin., 2003, Nr. 103-4622).

Atlikę analizę konstatuojame, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja, nes atitinka Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002, Nr. 98-4339), nurodytus kriterijus:
- padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
- pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas;
 - veikla yra susijusi su leidimų išdavimu;
- daugiausiai priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybinės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja šiose veiklos srityse:
- Išduodant leidimus griauti ar statyti statinius (Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriuje). Šioje srityje korupcijos pasireiškimo tikimybę didina galiojančiuose teisės aktuose (Statybos įstatymas, Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“) neišsamiai reglamentuota vykdomos veiklos kontrolė.
- Vykdant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus (Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriuje). Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2008-08-24 įsakymu Nr. DV-954 patvirtino Marijampolės savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (2007-11-13 galiojusi redakcija). Nevykdomi taisyklių 19, 28, 29 punktai (galiojusių taisyklių 20, 21 punktai). Nors administracijos direktorius 2007-06-28 įsakymu Nr. DV-618 paskyrė supaprastintų viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, pirkimų verčių apskaitai vesti atsakingą darbuotoją, tačiau numatomos pirkimų vertės nebuvo derinamos. Įsakymu paskirta specialistė yra tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti, bet kitas darbuotojas vesti apskaitai nepaskirtas.
- Privatizuojant Marijampolės nuosavybės teise valdomą turtą. Privatizavimo objektų parengimo privatizuoti taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 1997-12-18 nutarimu Nr. 1427, 23 punktas suteikia teisę savivaldybės Privatizavimo komisijai mažinti privatizuojamojo objekto kainą, jeigu objektas nenuperkamas privatizavimo programoje nustatytu laiku. Kadangi taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, nenustatyti privatizuojamojo turto vertės mažinimo kriterijai, todėl šioje srityje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.
- Savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos darbuotojams atliekant nepriklausomą auditą, vertinimą savivaldybės administracijoje ir visose jai pavaldžiose arba savivaldybės kontroliuojamose įstaigose. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas nustato vidaus audito tarnybos veiklos nepriklausomumą. Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad viešojo juridinio asmens vadovas užtikrina vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir negali perduoti šios valdymo funkcijos kitiems viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Vidaus audito tarnybai neturi būti daromas poveikis, kai yra planuojamas ir atliekamas vidaus auditas ir pateikiami vidaus audito rezultatai (7 str. 2 d.). Vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies norma taip pat nustato, kad savivaldybės administracijos direktorius užtikrina vidaus audito tarnybos veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir šios valdymo funkcijos negali perduoti kitiems viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad būtų išsaugotas objektyvumas ir nepriklausomumas, vidaus audito tarnybos vadovas ir vidaus auditoriai negali dalyvauti savivaldybės administravimo subjektų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir savivaldybės viešųjų juridinių asmenų valdymo organuose, negali dalyvauti rengiant vidaus kontrolės sistemos tobulinimo dokumentų projektus ar kuriant, nustatant ir įgyvendinant savivaldybės administracijos ir jos padalinių, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolę, įskaitant finansų kontrolę, jos procedūras. Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-14 nutarimu Nr. 470, 3 punktas nustato, kad vidaus audito tarnybos paskirtis yra atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą. Analogiškos nuostatos nustatytos Marijampolės savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-05-23 įsakymu Nr. 10-459, 8 punkte. Kadangi pagal išvardintų teisės aktų prasmę administracijos centralizuotai vidaus audito tarnybai suteikiamas visiškas nepriklausomumas, atliekant nepriklausomą auditą, vertinimą, todėl korupcijos pasireiškimo tikimybei šioje veikloje iš dalies sumažinti Pavyzdinėje vidaus audito metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-05-02 įsakymu Nr. 1K-117, numatytos procedūros, t. y. tarnybos darbo planavimas; vidaus audito atlikimas; vidaus audito ataskaitos parengimas ir jos pateikimas; pažangos stebėjimas (veikla po audito). Tačiau korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja, kadangi įstatymuose, reglamentuojančiuose vidaus audito tarnybos veiklą, nenumatytas joks atsakomybės ir kontrolės mechanizmas.

Motyvuota išvada: korupcijos pasireiškimo tikimybę didina galiojančiuose Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų priimtuose teisės aktuose neišsamiai reglamentuota vykdomų veiklų kontrolė.

Atsižvelgdamas į Teisės departamento 2009-01-30 išvadą Nr. TL-296 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Marijampolės savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose“, administracijos direktorius 2009-04-22 įsakymu Nr. DV-415 „Dėl priemonių mažinant korupcijos pasireiškimo tikimybę Marijampolės savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose“ įpareigojo viešųjų pirkimų organizatorius suderinti numatomą sutarties vertę su pirkimų verčių apskaitą tvarkančiu asmeniu, Architektūros ir investicijų departamento direktorių sugriežtinti statybos leidimų išdavimo kontrolę, pavedė Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus ir Teisės departamento Juridinio skyriaus vedėjams parengti pasiūlymus papildyti teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto privatizavimą.

PRIDEDAMA:

  1. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-10-09 įsakymo Nr. DV-1041 kopija, 1 lapas, 1 egz.
  2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Marijampolės savivaldybės administracijos centralizuotoje vidaus audito tarnyboje vertinimas, 6 lapai, 1 egz.
  3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamente vertinimas, 7 lapai, 1 egz.
  4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriuje vertinimas, 6 lapai, 1 egz.
  5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriuje vertinimas, 8 lapai, 1 egz.
  6. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriuje vertinimas, 9 lapai, 1 egz.
  7. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriuje vertinimas, 6 lapai, 1 egz.
  8. Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2009-01-30 išvados Nr. TL-269 kopija, 3 lapai, 1 egz.
  9. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-20 įsakymo Nr. DV-415 kopija, 1 lapas, 1 egz.


Administracijos direktorius
Valdas Tumelis