Pradžia
Pradžia

Neformalusis vaikų švietimas

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS, FINANSUOJAMAS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS
 
Neformaliojo vaikų švietimo programų administravimą reglamentuoja Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Aprašą rasite čia Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas
Prioritetai teikiami:
 • techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros;
 • programoms, skirtoms 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių mokiniams.
Marijampolės savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) skiriamas lėšų dydis per mėnesį vienam mokiniui ugdyti pagal NVŠ programą:
 • 15 eurų, o mokiniui turinčiam vidutinius, didelius ir labai didelius SUP ugdymosi poreikius skiriamas lėšų dydis 30 eurų (jei jų SUP yra nurodyti Mokinių registre);
 • 20 eurų (pagal prioritetinės krypties programą), o mokiniui turinčiam vidutinius, didelius ir labai didelius SUP ugdymosi poreikius skiriamas lėšų dydis 40 eurų (jei jų SUP yra nurodyti Mokinių registre).
NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko (besimokančio pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas) pasirinkta NVŠ programa, kuriai lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas ugdomas pagal NVŠ programą, nepriklausomai nuo to, kokioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi.
Švietimo paslaugos teikėjai (toliau – Teikėjai)
NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi Teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:
 1. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
 2. turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programai vykdyti;
 3. turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
 4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.
Žingsniai, kuriuos turi atlikti Teikėjas, norėdamas skirti mokiniams NVŠ krepšelį:
1 žingsnis. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR).
Savivaldybė registruoja tik jos teritorijoje veikiančias institucijas ir fizinius asmenis. Teikėjai norėdami būti įregistruoti ŠMIR, turi vadovautis Švietimo ir mokslo institucijų registro techninio darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2014 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V1-60, ir pateikti Savivaldybės administracijai el. paštu paslauga@marijampole.lt:
- prašymą (dėl įregistravimo į ŠMIR) – laisva forma,
- užpildytą ,,Kitas švietimo teikėjas“ institucijos duomenų registravimo kortelę (Aprašo 4 priedas),
- Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą (iš Registrų centro),
- Nuostatus (Įstatus).
Įregistravus objektą, įstaigai/asmeniui elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą, kartu su ŠMIR objekto duomenų išrašu.
Savivaldybės ŠMIR duomenų tvarkytojas, gavęs Teikėjo prašymą, išnagrinėja jį, patikrina, ar pateikti registravimo dokumentai ir duomenys atitinka reikalavimus, ir priima sprendimą registruoti Registro objektą arba jo registravimą laikinai atidėti. Jei priimamas sprendimas neregistruoti ŠMIR objekto, per 5 darbo dienas duomenų Teikėjui el. paštu išsiunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą, nurodant sprendimo priėmimo priežastį ir prašant pateikti trūkstamus ir (ar) patikslinti klaidingus, neišsamius duomenis. Teikėjas per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, papildęs ar patikslinęs duomenis, gali pateikti ŠMIR objektą pakartotinei registracijai.
Įstaigos, įregistruotos ŠMIR, pasikeitus jų duomenims ir užpildžiusios duomenų registravimo kortelėje tik atnaujinamus laukelius, patikslintą informaciją pateikia Savivaldybės administracijai el. paštu paslauga@marijampole.lt.
2 žingsnis. Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR).
3 žingsnis. Užpildyti NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką, kuri teikiama elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt (pavyzdinę paraiškos formą galite rasti čia paraiškos forma (priedas Nr. 1), https://youtu.be/ls4WDj8BwM4 (filmukas apie NŠPR pildymo atnaujinimus).
Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:
- iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku);
- iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku).
4 žingsnis. Užpildžius programos registravimo formą NŠPR, kurioje bus integruota ir paraiška, įregistravus programą, NVŠ Teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada Savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma). Taip pat visus programos duomenis bus galimybė atsisiųsti PDF formatu.
Patvirtinus NVŠ programų atitiktį reikalavimams – programos atitiktis taps neterminuota. Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. Programos, atitinkančios reikalavimus, Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu yra patvirtinamos, o programų vykdytojai kviečiami pasirašyti NVŠ finansavimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutartis su Savivaldybe.
Kilus klausimams dėl NŠPR duomenų tvarkymo, teikimo ir jų naudojimo, kreiptis į:
Algirdą Benetį, tel.: +370 658 18 436, el. p. algirdas.benetis@nsa.smm.lt
Eglę Lesniauskienę, tel.: +370 658 18 421, el. p. egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt
Teikėjai, vykdantys programas mokinius registruoja į Mokinių registrą du kartus per kalendorinius metus,  sudaro Mokymo sutartis su NVŠ gavėju (vienu iš vaiko tėvų) ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Mokymo sutarties pasirašymo Mokinių registre pažymi, kad Mokiniui skiriamas NVŠ krepšelis:
- iki kiekvienų metų sausio 15 d.
- iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d.
PRAŠOME ĮSIMINTI ŠIAS DATAS, NES ATSKIRAI NEBŪSITE INFORMUOTI, IKI KADA REIKIA MOKINIUS REGISTRUOTI IR PATEIKTI SUFORMUOTUS NVŠ FINANSAVIMO SĄRAŠUS.
Mokslo metų eigoje atvykę vaikai į Mokinių registrą registruojami, jeigu NVŠ Teikėjas turi laisvų vietų.
Savivaldybėje planuojami finansavimo laikotarpiai:
- nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d. (birželio mėnesį vaikų skaičius fiksuojamas birželio 15 d. iki 17 val.);
- nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. (gruodžio mėnesį vaikų skaičius fiksuojamas gruodžio 14 d. iki 17 val.).
Teikėjai teikia NVŠ dokumentus:
Kristinai Gurauskienei, tel. 8 343 90 067, elektroninio pašto adresu kristina.gurauskiene@marijampole.lt, (Loretai Matusevičienei, tel. 8 343 90 072): Mokymo sutartis, prašymus, įgaliojimus, verslo liudijimus ir individualios veiklos pažymas bei kitus dokumentus. Konsultuoja NVŠ programos paraiškos rengimo, vykdymo, NVŠ dokumentų pildymo ir teikimo klausimais.
Informacija tėvams
 • Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą (būrelį), turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją NVŠ Teikėją.
 • Tėvai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ Teikėju mokymo sutartį.
 • Dėl NVŠ krepšelio tėvai gali kreiptis į Teikėją visus mokslo metus, jei Teikėjas turi laisvų finansuojamų vietų.
 • NVŠ krepšelis nekeliauja paskui vaiką.
SVARBU: laiku nepasirašius sutarties arba nepažymėjus mokiniui finansavimo pobūdžio Mokinių registre, finansavimas nebus skirtas.
NVŠ Teikėjų sąrašą rasite čia (2023 m. sausio 10 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-24 „Dėl Marijampolės savivaldybės savivaldybės lygmens finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų 2023 metų sąrašo patvirtinimo“).
Informacija atnaujinta 2023-09-08 09:11