Pradžia
Pradžia

Priėmimas į darželius

VAIKŲ REGISTRACIJA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
PRAŠYMŲ PATEIKIMAS
Prieš pateikdami prašymą susipažinkite su priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka
Registruotis į Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo (lopšelio, darželio) grupes galite nuolat, nurodydami, nuo kurių mokslo metų pradžios (rugsėjo 1-os ) pageidaujate pradėti lankyti.
Tėvai (globėjai) prašymus gali:
 • pateikti per Informacinę sistemą registruok.lt. Tam tėvai turi turėti mobilų elektroninį parašą ar Smart-ID.
 • užpildyti šį prašymą ir atsiųsti darzeliai@marijampole.lt
 • pateikti rašytinį prašymą, atvykę su savo ir vaiko asmens dokumentais į Marijampolės savivaldybės administraciją, I aukštą – gyventojų aptarnavimo langelį, adresu J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė. Vaiką informacinėįe sistemoje (toliau – IS) užregistruos Registratorius.
PRAŠYMAS KEISTI ĮSTAIGĄ
Tėvai (globėjai), pageidaujantys keisti vaiko lankomą įstaigą, turi redaguoti anksčiau pateiktą prašymą, nurodydami 1 įstaigą, kurią norėtų lankyti. Tokiu atveju vaikas priskiriamas laukiančiųjų eilei, o vieta lankomame darželyje išlieka.
PRIĖMIMO Į DARŽELIUS PRIORITETAI IR KRITERIJAI
Einamaisiais metais eilės į darželius sudaromos automatiškai pagal prioritetus bei kriterijus.
Pirmumo teisę suteikiantys prioritetai:
 1. vaikams, gimusiems vienu metu (dvynukams, trynukams ir t.t.);
 2. vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko pageidaujamas lankyti įstaigas, IS automatiškai patikrinus duomenų teisingumą;
 3. našlaičiams, įvaikintiems vaikams ir vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, pateikus tai patvirtinančius dokumentus IS;
 4. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
 5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) prašymo pateikimo metu dirba pageidaujamoje lankyti įstaigoje, IS automatiškai patikrinus duomenų teisingumą;
 6. vaikams, kurių tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą ir keliami į naujas tarnybos vietas.
Kriterijai:
 1. vaikas, kurio gyvenamoji vieta deklaruota Marijampolės savivaldybėje;
 2. vaikas, kurio gyvenamoji vieta nedeklaruota Marijampolės savivaldybėje.
Neturintys prioritetų vaikai skirstomi pagal prašymo registravimo datą.
VAIKŲ SU SPECIALIAISIAIS UGDYMOSI POREIKIAIS PRIĖMIMAS
Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas, turintis didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar negalią, lankytų specialiąją grupę, kurioje teikiama kvalifikuota pagalba, registruodami Prašymą, IS pažymi, kad vaikas turi specialiuosius ugdymosi poreikius ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus (pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą, vaiko raidos centro išvadas; neįgalumo pažymą; kitus vaiko raidos sutrikimus įrodančius dokumentus).
VAIKŲ PRISKYRIMAS ĮSTAIGOMS
Grupės mokslo metams sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti kalendorinių metų rugsėjį, reikia užregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios.
Vaikai į lopšelių-darželių ugdymo grupes paskirstomi automatiškai pagal deklaruotą arba nedeklaruotą gyvenamąją vietą bei pirmumo teisę suteikiančius prioritetus.
Marijampolės savivaldybėje nedeklaruotų vaikų priskyrimas į ugdymo įstaigas vykdomas nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos.
Skirstant vaikus į darželius, atsižvelgiama į tėvų prašyme pateiktus įstaigų pasirinkimo prioritetus, t. y. 1-oje vietoje nurodytą įstaigą, kurioje norima, kad vaikas ugdytųsi, 2-oje – įstaigą, kaip alternatyvą, jei neliktų vietos pirmoje. Taigi, jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jeigu visose prašyme pažymėtose įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje arba Tėvai (globėjai) gali koreguoti prašymą ir rinktis kitą įstaigą, kurioje yra laisvų vietų.
Nauji vaikai į praeitais mokslo metais suformuotas įstaigos grupes nepriimami birželio–rugpjūčio mėnesiais.
SUTARČIŲ SU ĮSTAIGA SUDARYMAS
Tėvai (globėjai) ir įstaiga, į kurią pateko vaikas, informuojami automatiškai elektroniniais pranešimais.
Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie priskirtą įstaigą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo nuvykti į įstaigą ir pasirašyti ugdymosi sutartį bei pateikti su vaikų priėmimu susijusius dokumentus (kopijas).
Jeigu tėvai (globėjai) nustatytu laiku, gavę elektroninį pranešimą, nenuvyksta į priskirtą darželį  ir nepateikia reikiamų dokumentų (kopijų), vaikas išbraukiamas iš grupės sąrašo bei išregistruojamas iš informacinės sistemos. Tokiu atveju, tėvams pageidaujant priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupes, reikia pateikti naują prašymą ir vaikas sistemoje bus užregistruotas iš naujo.
VAIKŲ REGISTRACIJA Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad jų vaikai, pabaigę ikimokyklinio ugdymo programą, tęstų ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą lankomose įstaigose, įstaigų vadovams pateikia prašymą ne vėliau kaip iki kovo 15 d. Su tėvais (globėjais) pasirašoma Priešmokyklinio ugdymo sutartis. Prašymo informacinėje sistemoje teikti nereikia.
Tėvai (globėjai), pageidaujantys keisti ugdymo įstaigą ir pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdyti vaiką kitoje švietimo įstaigoje, ne vėliau kaip iki kovo 15 d. pateikia prašymą per informacinę sistemą ar kitu pasirinktu būdu kaip ir į ikimokyklinio ugdymo grupes.
Priėmimas, priskyrimas įstaigoms ugdyti(s) vaikus pagal priešmokyklinio ugdymo programas vyksta analogiškai kaip ir į ikimokyklinio ugdymo grupes.

Visais klausimais dėl registracijos į darželius   prašome   kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąsias specialistes
Zitą Arendarčikaitę, tel. (8 343) 90029, mob. +370 686 70522
Aušrą Biskienę, tel. (8 343) 90072.
Informacija atnaujinta 2024-04-19 08:04