Pradžia
Pradžia

Ugdymo turinio atnaujinimas

INFORMACIJA APIE UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (toliau – UTA) PROCESUS SAVIVALDYBĖJE IR MOKYKLOSE

Informacija diegiant atnaujintas bendrąsias programas.

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas - atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Projekto anotacijoje teigiama, jog „nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Todėl, atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita.

Pagrindinės ir būtinos ugdymo turinio kaitos kryptys, tikslai ir principai, raidos orientyrai šiuolaikinei mokyklai apibrėžti strateginiuose švietimo dokumentuose: „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše“ ir „Geros mokyklos koncepcijoje“.

NŠA išleistame leidinyje „Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai“ išdėstyta pasirengimo diegti atnaujintas programas kriterijų paskirtis, ugdymo turinio pokyčio valdymas, UTA koordinavimo komandos veikimo įsivertinimo kriterijai, savivaldybės švietimo padalinio pasirengimas diegti atnaujintas bendrąsias programas mokyklose, švietimo pagalbos įstaigos veiklos įsivertinimo kriterijai pasirengiant diegti atnaujintas ugdymo programas, mokyklos atnaujinamo UT įgyvendinimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai.

Leidinyje akcentuojama, kad savivaldybės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos misija: „atlikti vietos išteklių ir galimybių analizę ir priimti strateginius susitarimus, reikalingus pasirengti darbui su atnaujintomis BP; parengti savivaldybes veiksmų ir priemonių planą, skirtą sėkmingai pasiruošti atnaujintoms BP diegti; telkti mokyklų vadovus ruoštis ugdymo proceso iššūkiams, sutelkiant dėmesį į mokinio kompetencijų ugdymą mokomuoju dalyku; kartu su mokyklų bendruomenėmis ieškoti geriausių sprendimų / susitarimų, kaip, panaudojant vietos socialinį ir kultūrinį potencialą, atnaujintą UT „atvesti iki mokinio“; telkti ir įgalinti savivaldybės mokytojus kolegialiai / profesiniuose tinkluose tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, kurių reikės dirbant pagal atnaujintas BP; sistemingai teikti informaciją apie pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP procesus visiems suinteresuotiesiems savivaldybės / šalies lygmeniu“.

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje „Mokykla 2030“.
Šiose virtualiose skaidrėse nuolat atnaujinama informacija: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true 

 

Savivaldybėje:

Mokyklose:

  • Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos kviečiamos iki 2022 m. balandžio 1 d. suburti ir pasitvirtinti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandas.
  • Nuo 2022 m. sausio mėn. vyksta įvairūs informaciniai renginiai bei mokymai, skirti savivaldybių atstovams pasiruošti atnaujintų BP diegimui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Informacija atnaujinta 2023-11-17 10:36