Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija (toliau - Komisija), vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir  Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

  1. kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinant, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
  2. surenka informaciją, būtiną Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
  5. teiki asiūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo;
  6. koordinuoja mokyklų Vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) tobulinimo;
  8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Komisijos nariai:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Darbo telefonas

Mobilus telefonas

EL. pašto adresas

1.

Jolita Žukelienė – Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), komisijos pirmininkė

(8 343) 90 075

8 663 63 117

jolita.zukeliene@marijampole.lt 

2.

Vaidas Zabilevičius – Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjas Marijampolės mieste, komisijos pirmininko pavaduotojas

Sondra Šeršen - Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, Marijampolės mieste vyriausioji specialistė.

(8 343) 53 416

 

 8 613 81 421

8 613 86 042

vaidas.zabilevicius@vaikoteises.lt

sondra.sersen@vaikoteises.lt 

3.

Laimutė Jakevičienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė

(8 343) 90 072

8 686 59 905

laimute.jakeviciene@marijampole.lt 

4.

Jolita Adomaitytė – Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė

 

8 611 10 113

jolitaadomaityte@gmail.com

5.

Nerijus Brundza – Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros, prokuroras

Eglė Privenienė - Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros, prokurorė

(8 343)  56 440

(8 343) 56 454

8 686 73 635

 

nerijus.brundza@prokuratura.lt

egle.priveniene@prokuratura.lt 

6.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus grupių pareigūnai

   

eugenijus.biskys@policija.lt 

7.

Asta Klimienė – Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams klausimams

Vilma Ratkevičienė - Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė

(8 343) 52 587

 

8 647 33 469

8 686 16 707

klimbetster@gmail.com

direktore@mspc.lt 

8.

Lina Laukaitienė – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

Sigita Čėsnienė - Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos specialistė

 

8 698 38 538

8 617 93 131

l.laukaitien@marijampole.lt

s.cesniene@marijampolesvsb.lt 

9.

Aušrinė Jasinskienė – Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialistė

Violeta Lekeckienė - Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus vyriausioji specialistė

 

8 672 87 817

8 650 67 714

ausrine.jasinskiene@probacija.lt

violeta.lekeckiene@probacija.lt 

10.

Aušra Jurkšaitienė – Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos socialinė pedagogė

 

8 612 96 009

ausra065@gmail.com 

11.

Raimonda Knygauskaitė-Dvylienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė

   

raimonda.knygauskaite@marijampole.lt

12.

Loreta Rutkauskienė – Marijampolės savivaldybės administracijos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

(8 343) 90 091

8 618 14 702

loreta.rutkauskiene@marijampole.lt 

13.

Giedrė Volff – Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja

Mantas Klova – asociacijos „Asambliažas“ narys

 

8 655 16 739

8 624 54 585

daniliuka@gmail.com

mantasklova76@gmail.com 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė – Jolita Žukelienė, tel. (8 343) 90 075, tel.  8 663 63 117 el. p. jolita.zukeliene@marijampole.lt 

Pridedama:

Informacija atnaujinta 2021-03-03 17:57