Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rekomendacijos antspaudų gamintojams ir naudotojams

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos antspaudų apyvartos įstatymas 2002-07-02 Nr. XI-1020 (Lietuvos Respublikos 2011 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. XI-1395 (nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 68-3224) redakcija).

3 straipsnis. Antspaudų gaminimas.

7. Antspaudų gamintojas privalo užtikrinti, kad pagaminti antspaudai atitiktų teisės aktuose nustatytus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, kad juose būtų vartojamos autentiškos ir oficialios vietovardžių formos.

4 straipsnis. Antspaudų naudojimas.

1. Draudžiama naudoti vienodus antspaudus. Vienodais antspaudais nelaikomi antspaudai, sunumeruoti skirtingais skaičiais.
2. Herbinių antspaudų naudojimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas.

5 straipsnis. Institucijos, atliekančios antspaudų apyvartos priežiūrą

Antspaudų apyvartos priežiūrą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal kompetenciją atlieka Policijos departamentas, teritorinės policijos įstaigos ir Valstybinė kalbos inspekcija.

2. Antspaudų ir spaudų rekvizitai turi atitikti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų teisės aktų bei lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklių reikalavimus.

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas (Nr. XI-1396, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 68-3225 (2011-06-04)

 8 straipsnis. Savivaldybės, miesto, miestelio ir kaimo herbai.

3. Savivaldybės herbas naudojamas savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės administracijos padalinių, kurie neturi įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų herbų, savivaldybės vėliavoje, herbiniuose antspauduose, dokumentų blankuose, iškabose, merų ir seniūnų ženkluose. Savivaldybės institucijos, įstaigos pavadinimas herbiniame antspaude, dokumentų blanke ir iškaboje turi sutapti.

4. Savivaldybės herbas yra savivaldybės nematerialusis turtas. Kiti asmenys jį gali naudoti tik savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai herbas ar jo atvaizdas naudojami leidybos, mokslo ir visuomenės informavimo srityse.

Rekomendacijos, gaminantiems antspaudus

1. Prekių ženklas su Lietuvos valstybės simbolika registruojamas gavus teisingumo ministro leidimą.

2. Antspaudo įrašas turi sutapti su įstaigos ar dalinio pavadinimu, kuris yra nurodytas įstaigos įstatuose, įregistruotuose Registrų centre.

3. Padalinių priklausomybė nurodoma kilmininko linksniu, pvz., Marijampolės ligoninės Terapijos skyrius.

4. Simboliniai pavadinimai yra išskiriami kabutėmis. Lietuvių kalboje vartojamos atidaromosios ir uždaromosios kabutės, jų grafinė išraiška yra „abc“, pvz., AB „Fasa“ arba AB „FASA“. Jei antspaude simbolinis pavadinimas grafiškai išskiriamas, tai kabutės neberašomos, pvz.:

AB FASA; AB Fasa.

5. Tiesioginės reikšmės pavadinimai, turintys gimininės reikšmės (nomenklatūrinį) žodį, nerašomi su kabutėmis, pvz.: AB Marijampolės autobusų stotis; IĮ Irenos vaistinė.

6. Vardai ir pavardės yra linksniuojamos, pvz., Gražinos kirpykla, Giraičio kepykla.

Antspaude negalima

1. Savavališkai prie pavadinimo pridėti žodžio Lietuva, Lietuvos Respublika ar kito žodžio, jei jo nėra įregistruotame pavadinime.

2. Neturi būti paskirtį rodančių žodžių: „Komandiruotėms", „Pažymoms", „Personalui", „Sutartims" ir pan. (Kanceliarinės kalbos patarimai, V., 2002, psl.24)

 

Spaudas (keturkampis, stačiakampis ar trikampis) - informacinė žyma (arba nedidelis pagalbinis spaudas) su specialiu įrašu ar palikta tuščia vieta įrašui/parašui/datai. Visų spaudų įrašai rašomi kampiniu vėliaviniu būdu. Parašui vieta paliekama virš v. pavardės, vieta datai – po v. pavarde. Galimi tokie datos rašymo variantai: 20  -   -   arba 20   m.              mėn.     d.

Be įprastinių spaudų, gali būti asmens (ne asmeninis) spaudas – asmenį ir pareigas paliudijanti žyma. Tarp dviejų vardų brūkšnelio nerašome, o tarp pavardžių brūkšnelis rašomas, pvz., Magdalena Birutė Stankūnė-Stankūnienė, Izraelis Bidermanas-Izis.

 

Parengė kalbos tvarkytoja
Marija Žvinakevičienė

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}